Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση των μαθητικών αγώνων πρωταθλήματος Σκάκι

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/3/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5/20.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 63/2019
 
Θέμα 4ο E.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση των μαθητικών αγώνων πρωταθλήματος Σκάκι της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5756/15-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Χασικίδης Χρήστος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Βλάσσης Δημήτριος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
13.    Πανταζής Βασίλειος
14.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Οικονόμου Γεώργιος
6.Παρτσινέβελος Κων/νος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
7. Σταυρέλης Νικόλαος
8. Μουρούτσος Γεώργιος
9. Δράκος Παναγιώτης
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Σούκουλης Ανδρέας
12. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Καρασάββας Ιωάννης,
15. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία,
16. Κορδώσης Χρήστος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση των μαθητικών αγώνων πρωταθλήματος Σκάκι της Περιφέρειας Πελοποννήσου» επειδή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2019 και πρέπει να ολοκληρωθούν οι σχετικές προετοιμασίες για την διοργάνωση. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 6321/20-02-2019 εισήγηση του κ. Κων/νου Παρτσινέβελου αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 << H Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας «Αργοναύτης» αιτήθηκε από το Δήμο μας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4844/08.02.2019 έγγραφο, τη συμμετοχή του στo μαθητικό πρωτάθλημα σκάκι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που διοργανώνει η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΕΣΣΠΕΠ) και η Σ.Α.Κ. Αργοναύτης, καλύπτοντας μέρος των απαιτούμενων δαπανών.
Το Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι θα διεξαχθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, στο 4ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου. Οι αγώνες πραγματοποιούνται για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στην Κορινθία, καθιστώντας την εν λόγω διοργάνωση θεσμό για την περιοχή μας, με αριθμό συμμετοχών που ξεπερνά κάθε φορά τα 200 παιδιά και τους 150 γονείς – συνοδούς. Επιπλέον, οι εν λόγω αγώνες συμβάλλουν στη διάδοση του αθλήματος του σκάκι – του μοναδικού πνευματικού αθλήματος – στις τάξεις των σχολείων και στη μαθητική κοινωνία.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση των μαθητικών αγώνων πρωταθλήματος σκάκι, καλύπτοντας τη δαπάνη για την προμήθεια των απαιτούμενων επάθλων ήτοι:
·         έντεκα (11) κύπελλα ατομικών αγωνισμάτων,
·         έντεκα (11) κύπελλα ομαδικών αγωνισμάτων,
·         τριάντα τρία (33) χρυσά, τριάντα τρία (33) αργυρά και τριάντα τρία (33)χάλκινα μετάλλια ατομικών αγωνισμάτων,
·         δέκα (10)χρυσά, δέκα (10) αργυρά και (10)χάλκινα μετάλλια ομαδικών αγωνισμάτων και
·         270 αναμνηστικές βεβαιώσεις.
Η ανωτέρω δαπάνη, συνολικού ποσού έως 1.442,62€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε α)για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην ανωτέρω διοργάνωση και β) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 1.442,62€ συμπ. Φ.Π.Α., στo μαθητικό πρωτάθλημα σκάκι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που διοργανώνει η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΕΣΣΠΕΠ) και η Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας ‘’Αργοναύτης’’, την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, στο 4ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου
Με την ανωτέρω πίστωση θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες:
·         έντεκα (11) κύπελλα ατομικών αγωνισμάτων,
·         έντεκα (11) κύπελλα ομαδικών αγωνισμάτων,
·         τριάντα τρία (33) χρυσά, τριάντα τρία (33) αργυρά και τριάντα τρία (33)χάλκινα μετάλλια ατομικών αγωνισμάτων,
·         δέκα (10)χρυσά, δέκα (10) αργυρά και (10)χάλκινα μετάλλια ομαδικών αγωνισμάτων και
·         270 αναμνηστικές βεβαιώσεις.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 1.442,62€ συμπ. Φ.Π.Α., θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/ 63 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment