Συμμετοχή του Δήμου στη μουσικοχορευτική εκδήλωση από το Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Ξυλοκέρι

Ημ/νία Δημοσίευσης : 26/3/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5/20.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 80/2019
 
Θέμα 11ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη μουσικοχορευτική εκδήλωση από το Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Ξυλοκέριζας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5756/15-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Χασικίδης Χρήστος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Βλάσσης Δημήτριος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
13.    Πανταζής Βασίλειος
14.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Οικονόμου Γεώργιος
6.Παρτσινέβελος Κων/νος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
7. Σταυρέλης Νικόλαος
8. Μουρούτσος Γεώργιος
9. Δράκος Παναγιώτης
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Σούκουλης Ανδρέας
12. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Καρασάββας Ιωάννης,
15. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία,
16. Κορδώσης Χρήστος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στη μουσικοχορευτική εκδήλωση από το Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Ξυλοκέριζας» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 5742/15-02-2019 εισήγηση του κ. Κων/νου Παρτσινέβελου αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ξυλοκέριζας αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4235/6.2.2019 έγγραφο τη συμμετοχή του Δήμου μας στη μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Της κόρης το μαντήλι» που διοργανώνει το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης».
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, για την πραγματοποίηση της οποίας προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης για δύο ημέρες (1η ημερα: πρόβες και 2η ημέρα: παράσταση), ποσού έως 930,00€ συμπ. Φ.π.Α.
2. Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης με τη συμμετοχή πενταμελούς ορχήστρας, ποσού έως 2.250€.
3. Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 300 προγράμματα, 30 αφίσες και 30 προσκλήσεις, ποσού έως 136,40€ συμπ. Φ.π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 3.316,40€ συμπ. Φ.π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2019 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε α) για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εν λόγω διοργάνωση β)για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν>> .
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 3.316,40€ συμπ. Φ.Π.Α., στη μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Της κόρης το μαντήλι» που διοργανώνει ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ξυλοκέριζας, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης». Με την ανωτέρω πίστωση θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες :
Ø       Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης για δύο ημέρες (1η ημερα: πρόβες και 2η ημέρα: παράσταση), ποσού έως 930,00€ συμπ. Φ.π.Α.
Ø       Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης με τη συμμετοχή πενταμελούς ορχήστρας, ποσού έως 2.250€.
Ø       Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 300 προγράμματα, 30 αφίσες και 30 προσκλήσεις, ποσού έως 136,40€ συμπ. Φ.π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 3.316,40€ συμπ. Φ.Π.Α., θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/ 80 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment