Συμμετοχή του Δήμου στο 7ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδί

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Συμμετοχή του Δήμου στο 7ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδί

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ορθή επανάληψη
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 260/2018
 
Θέμα 31ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στο 7ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18.  Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο 7ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18747/07-6-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< Ο Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου αιτήθηκε από το Δήμο μας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 16101/16.5.2018 αίτημα, τη συμμετοχή του στο 7ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Χιλιομοδίου στις 22 και 23 Ιουνίου 2018.
Η πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ είναι αφιερωμένη στην «Ελληνίδα Μάνα» και περιλαμβάνει θεατρικά δρώμενα, τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς, ενώ τη δεύτερη ημέρα θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί με τη συμμετοχή φιλοξενούμενων πολιτιστικών συλλόγων αλλά και των χορευτικών τμημάτων του Χορευτικού Ομίλου Χιλιομοδίου.
Πρόκειται για εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου οι οποίες προάγουν τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών μας, για την πραγματοποίηση των οποίων προτείνουμε ο Δήμος να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.         Μουσική κάλυψη των διήμερων εκδηλώσεων με τη συμμετοχή πενταμελούς ορχήστρας παραδοσιακών τραγουδιών, ποσού έως 2.724,90€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.         Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, στις 22 και 23.6.2018, ποσού έως 992,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3.         Παράθεση μπουφέ για τα μέλη των φιλοξενούμενων πολιτιστικών συλλόγων, ήτοι 100 άτομα, την 23.6.2018, ποσού έως 1.300,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
4.         Εργασία κατασκευής εξέδρας για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, ποσού έως 558,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 5.574,90€ συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Χορευτικού Ομίλου Χιλιομοδίου και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 5.574,90€ σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18747/07-6-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 5.574,90€ με ΦΠΑ στο 7ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών που διοργανώνει ο Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου, που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Χιλιομοδίου στις 22 & 23 Ιουνίου 2018.
Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
1.   Μουσική κάλυψη των διήμερων εκδηλώσεων με τη συμμετοχή πενταμελούς ορχήστρας παραδοσιακών τραγουδιών, ποσού έως 2.724,90€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.        Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, στις 22 και 23.6.2018, ποσού έως 992,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3.        Παράθεση μπουφέ για τα μέλη των φιλοξενούμενων πολιτιστικών συλλόγων, ήτοι 100 άτομα, την 23.6.2018, ποσού έως 1.300,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
4.     Εργασία κατασκευής εξέδρας για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, ποσού έως 558,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 5.574,90€ συμπ. ΦΠΑ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 5.574,90€.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 260/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment