Συνδιοργάνωση εκδήλωσης «παραγωγής παραδοσιακής τσικουδιάς» με την Ένωση Κρητών Κορινθίας

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης «παραγωγής παραδοσιακής τσικουδιάς» με την Ένωση Κρητών Κορινθίας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 392/2018
 
Θέμα 4o E.Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης «παραγωγής παραδοσιακής τσικουδιάς» με την Ένωση Κρητών Κορινθίας ‘’Ο Ψηλορείτης’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.       Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.       Μουρούτσος Γεώργιος
5.       Βλάσσης Δημήτριος.
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης «παραγωγής παραδοσιακής τσικουδιάς» με την Ένωση Κρητών Κορινθίας ‘’Ο Ψηλορείτης’’»επειδή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 6η Οκτωβρίου 2018 και απαιτείται προετοιμασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην αριθμ. 30324/10-9-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<< Η Ένωση Κρητών Κορινθίας «Ο Ψηλορείτης» αιτήθηκε με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 21373/2.7.2018 και 29981/6.9.2018έγγραφα, τη συμμετοχή του Δήμου μας στην πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει για την αναπαράσταση του εθίμου της παραγωγής παραδοσιακής Κρητικής τσικουδιάς η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου (Φλοίσβος) στην Κόρινθο.
Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να συμμετέχουν:
·         η Παγκρήτεια Ένωση,
·         η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών πολιτιστικών Σωματείων,
·         ο Σύλλογος Κρητών Ηλιούπολης «ο Ψηλορείτης»,
·         ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης «η Μεγαλόνησος», κ.α.
Πρόκειται για μια εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου η οποία σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας, προάγει τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του και αποτελεί μια ενδιαφέρουσα λαογραφική εμπειρία για το κοινό που θα την παρακολουθήσει. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.              Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης με τη συμμετοχή τετραμελούς παραδοσιακής ορχήστρας, ποσού έως 2.093,68€ με Φ.Π.Α.
2.              Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 620,00 € με Φ.Π.Α.
3.              Προμήθεια αναμνηστικών δώρων ήτοι 10 βελούδινες τιμητικές πλακέτες, ποσού έως 496,00€ με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 3.209,68€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συνδιοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης σε συνεργασία με την Ένωση Κρητών Κορινθίας «Ο Ψηλορείτης»>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 3.209,68€με ΦΠΑ στην εκδήλωση «Παραγωγή παραδοσιακής τσικουδιάς» που διοργανώνει η Ένωση Κρητών Κορινθίας ‘’Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ’’, το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου (Φλοίσβος) στην Κόρινθο.
Με την ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες:
1.               Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης με τη συμμετοχή τετραμελούς παραδοσιακής ορχήστρας, ποσού έως 2.093,68€ με Φ.Π.Α.
2.               Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 620,00 € με Φ.Π.Α.
3.               Προμήθεια αναμνηστικών δώρων ήτοι 10 βελούδινες τιμητικές πλακέτες, ποσού έως 496,00€ με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 3.209,68€θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 392 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment