Συνδιοργάνωση του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου <<Κόρινθος 2018>> με το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Συνδιοργάνωση του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου <<Κόρινθος 2018>> με το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 333/2018
 
Θέμα 24ο Η.Δ.: Συνδιοργάνωση του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου <<Κόρινθος 2018>> με το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συνδιοργάνωση του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2018» με το Κορινθιακό Θέατρο ‘’Βασίλης Ρώτας’’», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. ¨22863/11-7-2018 εισήγηση του κ. Κων/νου Παρτσινέβελου Τμήματος αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού , η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας» αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 22694/10.07.2018 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2018», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 30 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2018. Το Φεστιβάλ θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από παράγοντες του θεάτρου και της τέχνης γενικότερα. Θα απονεμηθούν βραβεία πρώτης, δεύτερης και τρίτης καλύτερης παράστασης, σκηνοθεσίας, μουσικής σύνθεσης, μουσικής επιμέλειας, σκηνικών, κουστουμιών, χορογραφίας, κίνησης, φωτισμού, α’ ανδρικού και α’ γυναικείου ρόλου, β’ ανδρικού και β’ γυναικείου ρόλου, προγράμματος και αφίσας παράστασης.
Πρόκειται για εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου που σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Κορινθίων και προάγουν τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες για την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ:
1.Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό:
Α.Των μελών της κριτικής επιτροπής για δέκα διανυκτερεύσεις σε πέντε μονόκλινα δωμάτια από 01-11/08/2017 και
   Β. Των συμμετεχόντων των θιάσων από :
1.       την Χαλανδρίτσα, για μία διανυκτέρευση, σε ένα μονόκλινο, πέντε δίκλινα και τρία τρίκλινα δωμάτια την 01.08.2018,
2.       τη Λευκάδα, για μία διανυκτέρευση σε δύο μονόκλινα, τρία δίκλινα και ένα τρίκλινο δωμάτιο την 02.08.2018,
3.       την Μεγαλόπολη, για μία διανυκτέρευση σε δύο μονόκλινα, τρία δίκλινα και ένα τρίκλινο δωμάτιο την 04.08.2018.
4.       την Σπερχειάδα Μακρακώμης, για μία διανυκτέρευση σε δύο μονόκλινα, πέντε δίκλινα και τρία τρίκλινα δωμάτια την 06.08.2018,
5.       τον Ορχομενό, για μία διανυκτέρευση σε ένα μονόκλινο και τρία δίκλινα και ένα τρίκλινο δωμάτιο την 07.08.2018,
6.       τη Σαλαμίνα, για μία διανυκτέρευση σε ένα μονόκλινο, τρία δίκλινα και ένα τρίκλινο δωμάτιο την 08.08.2018,
7.       το Δίστομο, για μία διανυκτέρευση σε δύο μονόκλινα και πέντε δίκλινα δωμάτια την 09.08.2018,
8.       ποσού έως 4.537,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και φόρου διαμονής.
2. Την παράθεση δείπνου – γεύματοςστις αντιπροσωπείες των θιάσων και στα μέλη της κριτικής επιτροπής, ποσού έως 5.894,00€ με Φ.Π.Α.
3.Ηχητική-φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων του Φεστιβάλ, από 30.07.2018 έως 10.08.2018, ποσού έως 5.952,00€ με Φ.Π.Α.
4.Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι :
·         2.000 προγράμματα,
·         2.000 προσκλήσεις,
·         100 αφίσες,
·         100 κάρτες επιτροπής κοινού,
·         αναμνηστικά συμμετοχής,
·         30 βραβεία και
·         5 λάβαρα,
ποσού έως 4.294,12 € με Φ.Π.Α.
5.  Προμήθεια λουλουδιών ήτοι:
·         15 ανθοδέσμες και
·         25 τριαντάφυλλα,
για την τελετή λήξης του Φεστιβάλ, ποσού έως 285,20 € με Φ.Π.Α.
6. Προμήθεια νερών, ήτοι 30 κιβώτια με ατομικά νερά, ποσού έως 101,70 € με Φ.Π.Α.
7. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων συμμετοχής, ήτοι σαράντα (40)τεμάχια για τους διακριθέντες του Φεστιβάλ, τα μέλη της κριτικής επιτροπής και τα τιμώμενα πρόσωπα, ποσού έως 720,00€ με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 21.784,02€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:
α) με τη συνδιοργάνωση του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2018», β)με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 21.784,02€ σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις των παρ. 3α, β του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συνδιοργάνωση του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου «ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2018» με το Κορινθιακό Θέατρο «ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ» και την έγκριση ποσού 21.784,02€ με ΦΠΑ για την πραγματοποίησή του. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο Θέατρο Αρχαίας Κορίνθου από 30/07/2018 έως 10/08/2018 στο οποίο θα διαγωνιστούν θεατρικά σχήματα.
Με το ανωτέρω ποσό ο Δήμος Κορινθίων θα καλύψει τις δαπάνες για:
1.Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό:
Α.Των μελών της κριτικής επιτροπής για δέκα διανυκτερεύσεις σε πέντε μονόκλινα δωμάτια από 01-11/08/2018 και
   Β. Των συμμετεχόντων των θιάσων από :
1.       την Χαλανδρίτσα, για μία διανυκτέρευση, σε ένα μονόκλινο, πέντε δίκλινα και τρία τρίκλινα δωμάτια την 01.08.2018,
2.        τη Λευκάδα, για μία διανυκτέρευση σε δύο μονόκλινα, τρία δίκλινα και ένα τρίκλινο δωμάτιο την 02.08.2018,
3.        την Μεγαλόπολη, για μία διανυκτέρευση σε δύο μονόκλινα, τρία δίκλινα και ένα τρίκλινο δωμάτιο την 04.08.2018.
4.        την Σπερχειάδα Μακρακώμης, για μία διανυκτέρευση σε δύο μονόκλινα, πέντε δίκλινα και τρία τρίκλινα δωμάτια την 06.08.2018,
5.        τον Ορχομενό, για μία διανυκτέρευση σε ένα μονόκλινο και τρία δίκλινα και ένα τρίκλινο δωμάτιο την 07.08.2018,
6.        τη Σαλαμίνα, για μία διανυκτέρευση σε ένα μονόκλινο, τρία δίκλινα και ένα τρίκλινο δωμάτιο την 08.08.2018,
7.        το Δίστομο, για μία διανυκτέρευση σε δύο μονόκλινα και πέντε δίκλινα δωμάτια την 09.08.2018,
 ποσού 4.537,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και φόρου διαμονής.
2. Την παράθεση δείπνου – γεύματοςστις αντιπροσωπείες των θιάσων και στα μέλη της κριτικής επιτροπής, ποσού 5.894,00€ με Φ.Π.Α.
3.Ηχητική-φωτιστική κάλυψητων παραστάσεων του Φεστιβάλ, από 30.07.2018 έως 10.08.2018, ποσού 5.952,00€ με Φ.Π.Α.
4.Προμήθεια έντυπου υλικούήτοι :
·         2.000 προγράμματα,
·         2.000 προσκλήσεις,
·         100 αφίσες,
·         100 κάρτες επιτροπής κοινού,
·         αναμνηστικά συμμετοχής,
·         30 βραβεία και
·         5 λάβαρα,
ποσού    4.294,12 € με Φ.Π.Α.
5.  Προμήθεια λουλουδιώνήτοι:
·         15 ανθοδέσμες και
·         25 τριαντάφυλλα,
για την τελετή λήξης του Φεστιβάλ, ποσού   285,20 € με Φ.Π.Α.
6. Προμήθεια νερών,ήτοι 30 κιβώτια με ατομικά νερά, ποσού101,70 € με Φ.Π.Α.
7. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων συμμετοχής,ήτοι σαράντα (40)τεμάχια για τους διακριθέντες του Φεστιβάλ, τα μέλη της κριτικής επιτροπής και τα τιμώμενα πρόσωπα, ποσού 720,00€ με Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 21.784,02 € με ΦΠΑ  θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 21.784,02 € με ΦΠΑ σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 333/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment