Συνδιοργάνωση της 1ης Παγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Συνδιοργάνωση της 1ης Παγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 391/2018
 
Θέμα 3o E.Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση της 1ης Παγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.       Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.       Μουρούτσος Γεώργιος
5.       Βλάσσης Δημήτριος.
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Συνδιοργάνωση της 1ης Παγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου»επειδή η διοργάνωση για την συνάντηση που θα ξεκινήσει από την 27η Σεπτεμβρίου 2018 απαιτεί χρονοβόρα διαδικασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: 1. Σταυρέλη Νικολάου, 2. Λαμπρινού Παναγιώτη, 3.Οικονόμου Γεωργίου, 4.Νανόπουλου Βασιλείου, 5. Κορδώση Χρήστου, 6. Καραμαλίκη Μαρίας (Έρρικα), 7. Γκουργιώτη Αλέξανδρου, 8. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή και 9. Πιέτρη Τιμολέοντα .
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην αριθμ. 30323/10-9-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<<Η θεατρική ομάδα με την επωνυμία θεατρική Κίνηση Κορίνθου «Πυξίδα» αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 29950/06.09.2018 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση της 1ης Παγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 27 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2018 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης».
Στη θεατρική συνάντηση θα συμμετέχουν ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες του Νομού μας με σκοπό την ενδυνάμωση των μεταξύ τους δεσμών αλλά και την ψυχαγωγία του θεατρόφιλου κοινού της περιοχής μας. Πρόκειται για εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου που σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας και προάγουν τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε ο Δήμος μας να συμμετέχει στην ανωτέρω διοργάνωση με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
1. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων της Συνάντησης από 27.9.2018 έως 07.10.2018, ποσού έως 2.046,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
2. Την παράθεση γεύματος στα μέλη των θεατρικών ομάδων, ήτοι 242 άτομα, μετά το πέρας της παράστασής τους, ποσού έως 2.178,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
3. Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι :
·          2.500 προγράμματα,
·          50 προσκλήσεις,
·          50 αφίσες,
·          1 λάβαρο,
·          10 αναμνηστικά συμμετοχής,
ποσού έως 520,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
4. Προμήθεια λουλουδιών ήτοι11 ανθοδέσμες, ποσού έως 132,00 € με Φ.Π.Α. με Φ.Π.Α. 13%.
5. Προμήθεια νερών,ήτοι 20 κιβώτια με ατομικά νερά 0,5 lt, ποσούέως 40,00 € με Φ.Π.Α. 13%.
6. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων συμμετοχής, ήτοι 12 αγαλματίδια, ποσού έως 126,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 5.042,80€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συνδιοργάνωση της 1ης Παγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 5.042,80€ με ΦΠΑ στη διοργάνωση της 1ης Παγκορινθιακής Συνάντησης Ερασιτεχνικού Θεάτρου που θα πραγματοποιηθεί από 27 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2018 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαϊδης».
Με την ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες:
1. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων της Συνάντησης από 27.9.2018 έως 07.10.2018, ποσού έως 2.046,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
2. Την παράθεση γεύματος στα μέλη των θεατρικών ομάδων, ήτοι 242 άτομα, μετά το πέρας της παράστασής τους, ποσού έως 2.178,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
3. Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι :
·          2.500 προγράμματα,
·          50 προσκλήσεις,
·          50 αφίσες,
·          1 λάβαρο,
·          10 αναμνηστικά συμμετοχής,
ποσού έως 520,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
4. Προμήθεια λουλουδιών ήτοι11 ανθοδέσμες, ποσού έως 132,00 € με Φ.Π.Α. με Φ.Π.Α. 13%.
5. Προμήθεια νερών,ήτοι 20 κιβώτια με ατομικά νερά 0,5 lt, ποσούέως 40,00 € με Φ.Π.Α. 13%.
6. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων συμμετοχής, ήτοι 12 αγαλματίδια, ποσού έως 126,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 5.042,80€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 391 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment