Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων την 27.10.20

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 27η Οκτωβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00  στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων
 2. Δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2021 και 2022 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε πετρελαιοειδή και την έγκριση της διενέργειας της «Προμήθειας πετρελαιοειδών του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του Προσώπων»
 3. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή –ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ετών 2019 και 2020
 4. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ τους
 5. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020 (ΑΟΕ 455/20)
 6. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020 (ΑΟΕ 456/20)
 7. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
 8. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
 9. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
 10. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου
 11. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου
 12. Διατύπωση απόψεων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εγκατάστασης κατανεμητών καλωδίων από την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» στα πλαίσια του έργου κατασκευή δικτύου οπτικών ινών της WIND στο Δήμο Κορινθίων
 13. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού μεταξύ των Ο.Τ. Γ 307 και Γ 308 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Αγιαννιώτικα
 14. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών στο Ο.Τ. 103 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Αμόνι” του Δήμου Κορινθίων
 15. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Δρακοπούλου Νίκης συζ. Ζαχαρία θυγ. Χρήστου Κοντέα με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 253 στο Ο.Τ. Γ 209 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Αγίου Γεωργίου”  Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
 16. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με κωδ. αρ. τελικής ιδιοκτησίας 121 στο ΟΤ 258Β του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγ. Γεωργίου, Κόρινθος
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των κ.κ. Τσιμπρή Ηλία του Παναγιώτη και Τσιμπρή Αγγελικής του Παναγιώτη με κωδ. αρ. τελικής ιδιοκτησίας 02 στο ΟΤ 606α του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρας – Δέλτα Κόρινθος
 18. Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδ. αριθμ. κτηματ. 0513011 στο ΟΤ 666 του σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα, Κόρινθος
 19. Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης εκ της αρχικής ιδιοκτησίας με κωδ. αριθμ. κτηματ. 362β στο ΟΤ 244 του σχεδίου πόλεως περιοχής Αγ. Γεωργίου, Κόρινθος
 20. Κοπή ενός δένδρου (Λεύκας) στην Κοινότητα Στεφανίου
 21. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ»
 22. Έγκριση αποφάσεων του πρακτικού 2/2020 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
 23. Αίτημα σπουδαστή ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο
 24. Αίτημα σπουδάστριας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για πρακτική άσκηση στο Δήμο
 25. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
 26. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα: α)στην με αριθμό 163 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020) «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και β)στην με αριθμό 40 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020) «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                                     

                                                                                                          

 

                                                                                                           Αντώνιος Κυριαζής

Leave a Comment