Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων την Τετάρτη 17.02.21 με τηλεδιάσκεψη

                         

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κόρινθος, 12 Φεβρουαρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 4404

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                         

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                      ΠΡΟΣ    

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                    Τ.. ……………………

                                                                                                                     Δημοτικό Σύμβουλο

Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                           

Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                                         

Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                         

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10-2-2021 (Β΄534) ΚΥΑ  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021  και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 και τις υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 και 143/οικ.2343/08-2-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00   μέσω τηλεδιάσκεψης,  με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 του νομικού προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 2. Αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης Κτιρίου «ΞΕΝΙΑ» Αρχαίας Κορίνθου και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου» από ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικό γραφείο μελετών.
 3. Παραχώρηση της παρακολούθησης και ελέγχου συντήρησης του μνημείου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια, στη Σχολή Μηχανικού.
 4. Αίτημα για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης του Ελαιουργικού Συν/σμού Σπαθοβουνίου στην Κοινότητα Κουταλά του Δήμου Κορινθίων.
 5. Αίτημα για απότμηση κρασπέδου –διαμόρφωσης πεζοδρομίου και σήμανσης απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου-εξόδου αυτοκινήτων επί της οδού Πατρών με αρ. 126 στη πόλη της Κορίνθου.
 6. Αίτημα για χορήγηση άδειας έγκρισης εισόδου –εξόδου βιομηχανικής μονάδας της εταιρείας HELM HELLAS ABEE σε εντός σχεδίου περιοχή «σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρα –Δέλτα» της Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
 7. Αίτημα για χορήγηση άδειας εισόδου –εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (μονάδα εμφιάλωσης υγραερίου) της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ.Ε.Π.Ε» στη  θέση ¨Κοσμάς –Λούτσα Παπά» της Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων. 
 8. Αίτημα για χορήγηση άδειας εισόδου –εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ι.ΤΟΥΣΟΥΛΗ Ο.Ε» στη  θέση ¨ΦΡΕΓΓΡΑ» της Κοινότητας Σοφικού του Δήμου Κορινθίων. 
 9. Αίτημα για χορήγηση άδειας διέλευσης –στάθμευσης οχήματος μεταφοράς ατόμου με ειδικές ανάγκες στο πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου
 10. Αίτημα για χορήγηση άδειας διέλευσης –προσωρινής στάσης οχήματος μεταφοράς ατόμου με αναπηρία σε πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου
 11. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 12. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 13. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 14. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
 15. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων»
 16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου»
 17. Κοπή ενός δέντρου (πεύκου) στην Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 18. Έγκριση των (3) εκ συνόλου (5) αποφάσεων του πρακτικού 1/04.2.2021 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

 

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας, TaxisNet.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).

Προτείνεται η χρήση ακουστικών.

 Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία  θα λάβετε  μέσω  e-mail.                                                            

 

    

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                          

    

                                                                                                                                                              

               Αντώνιος Κυριαζής                                                       

Leave a Comment