Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων την Δευτέρα 22.03.21

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1αΓ.Π.οικ.16320/12-3-2021 (ΦΕΚ 996/13-3-2021 τεύχος Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη 16  Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”, και τις υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 και 148οικ.4600/16.3.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (για δεύτερη φορά)  την 22α Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:00   μέσω τηλεδιάσκεψης,  με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 -2025 του Δήμου Κορινθίων
  2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου, για την άσκηση προσθέτου παρεμβάσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου υπερ των αιτούντων και κατά της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ». (ορισμός δικασίμου 1-4-2021).
  3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Θεάτρου Σοφικού»
  4. Μετατροπή τάφων τετραετούς χρήσεως σε οικογενειακούς, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Κοιμητηρίων

 

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας, TaxisNet.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).

Προτείνεται η χρήση ακουστικών.

 Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία  θα λάβετε  μέσω  e-mail.                                                           

 

   

    Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                      

    

                                                                                                                                                              

      Αντώνιος Κυριαζής                                                       

Leave a Comment