Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου την Τετάρτη 16.3.22

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 13654/04-03-2022 (ΦΕΚ 1011 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 05 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00», την υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020, την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202 οικ.2684/21.02.2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 75η) και την 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η   Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  μέσω τηλεδιάσκεψης,  με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με αρ. σύμβασης 5643/2019
  2. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022
  3. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022
  4. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022
  5. Τροποποίηση του Δημοτικού προύπολογισμού έτους 2022
  6. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ τους

 

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας, TaxisNet.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).

Προτείνεται η χρήση ακουστικών.

 Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία  θα λάβετε  μέσω  e-mail.                                                           

 

    Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                      

     Αντώνιος Κυριαζής