Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  10η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)  με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αντιμετώπιση απαιτητής υποχρέωσης σε έργο που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ 871 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από άλλη πηγή χρηματοδότησης
  2. Αποδοχή των αποφάσεων της Σχολικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και έγκριση διάθεσης αιθουσών στα σχολικά κτίρια για την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.
  3. Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων-σωματείων

 

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή α) πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η πληρωμή λογαριασμού, λόγω ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και λήξης την 31-8-2020 της παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε.  Άσσου – Λεχαίου, Δ.Ε. Τενέας, Δ.Ε. του Δήμου Κορινθίων Π. Ε. Κορινθίας, β) πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την  έκδοση άδειας και  λειτουργίας των ΚΔΑΠ και γ) υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες ενόψει της προετοιμασίας των ομάδων για τη έναρξη της νέας περιόδου  

 

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα: α)στην με αριθμό 163 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020) «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και β)στην με αριθμό 40 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020) «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

                                                                                                                        

 

                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                      ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Leave a Comment