Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                Κόρινθος,  21-08-2020    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 24404

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                       

 

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                                  

Τηλ. 27413 61003, 61068

Fax: 27413 61038

Πληρ.    Δελή Έφη

                                                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

 

1)Ζαχαριά Σπυρίδωνα

2)Μπίτζιο Δημήτριο

3)Κόλλια Κωνσταντίνα

4)Πούρο Γεώργιο

5)Πνευματικό Αλέξανδρο

6)Μελέτη Χρήστο

7)Κονδύλη Μαρίνο

8)Παπαϊωάννου Ευάγγελο

 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25η  Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί χρήσης Κ.Χ. στην πλατεία Αγίας Άννας στη πόλη της Κορίνθου
  2. Δέσμευση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρο πάρκινγκ (Ρ) για χρήση της αθλητικής εγκατάστασης στο Ο.Τ. 213Γ περιοχής Αγ. Γεωργίου.
  3. Επί εισηγήσεως για καθορισμό τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του κ. Παπαδόπουλου Χαράλαμπου του Κων/νου με αρ.  κτ. 200α στο ΟΤ 222 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Αγ. Γεωργίου.
  4. Επί εισηγήσεως για καθορισμό τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του κ. Πολύζου Χρήστου του Ζαχαρία με αρ. κτ. 0514014 στα ΟΤ  667 ,690 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα.
  5. Χορήγηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κορινθίας.
  6. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ της κας Τζόγια Σπυρ. Γεωργίου στην διεύθυνση Αποστόλου Παύλου 62 στην Κόρινθο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

           Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment