Συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Μαίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων

Σας καλούμε, σε τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ.5 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1 του ν.4635/2019) και τις διατάξεις του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα Αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75/30-3-2020) την ΔΕΥΤΕΡΑ 11 Μαΐου 2020  ώρα έναρξης  12:00 και ώρα λήξης 14:00 για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για την υλοποίηση της Πράξης «Σύνταξη μελέτης εφαρμογής για την ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου»
  2. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων (Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ)
  3. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων (Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ)
  4. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων (Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ)
  5. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων (Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)
  6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
  7. Απαλλαγή είσπραξης τελών κοινοχρήστων χώρων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω μέτρων αποτροπής και διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.
  8. Απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω των μέτρων αποτροπής και διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.
  9. Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών καθώς και δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω των μέτρων αποτροπής και διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.
  Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς,  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της υπαλλήλου του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Κορινθίων e.deli@korinthos.gr, αποστέλλοντας  συμπληρωμένο με την ψήφο τους,  το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας. Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλέφωνο Επικοινωνίας 6945003311) Μετά το πέρας της ώρας λήξης, 14:00 καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο  Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                                                                                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  

Leave a Comment