Συνεδριάζει το Δ.Σ Κορινθίων σήμερα στις 20:00

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  20η Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00  στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελοκάστρου για δημιουργία Κ.Χ. -Πλατείας
  2. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
  3. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων του Δήμου
  4. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα: α)στην με αριθμό 163 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020) «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και β)στην με αριθμό 40 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020) «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                                     

                                                                                                          

 

                                                                                                           Αντώνιος Κυριαζής

Leave a Comment