Σύμβαση Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Σύμβαση Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 274/2018
 
Θέμα 6ο Ε.Η.Δ.: «Σύμβαση Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Σύμβαση χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος» για την εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το προτεινόμενο από τον Πρόεδρο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε ενώπιον των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Σας ενημερώνουμε ότι για την υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank μεταξύ του Δήμου και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ., χρειάζεται έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στον Δήμο την δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet).
Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
Δεδομένου ότι στην στελέχωση της Ταμειακής Υπηρεσίας έχουν επέλθει αλλαγές και συγκεκριμένα, έχει αποχωρήσει η κα. Κώτσιου Λαμπρινή, η οποία μετατάχτηκε στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας, ο κος Μπούφης Μιχαήλ ετοιμάζεται να συνταξιοδοτηθεί, ενώ έχουν προστεθεί η κα. Μπούμπα Παναγιώτα και ο κ. Νάστος Δημήτριος, η υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση
της εκπροσώπησης του Δήμου, σύμφωνα με την 30121/20-07-2016 Απόφαση Δημάρχου και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank, από 06-6-2018 στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους :
1) Στην κ. Σταθοπούλου Χριστίνα, η οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα winbank, θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο, ανεξαρτήτως ποσού για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του Δήμου που διατηρεί στην ίδια τράπεζα ή σε άλλη τράπεζα .
2) Στην κ Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κ. Παππά Ευαγγελία, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών απο λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων απο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
3) Στην κ Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κ. Μπούμπα Παναγιώτα, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών απο λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων απο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
4) Στην κ . Σταθοπούλου Χριστίνα και στον κ. Νάστο Δημήτριο, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών απο λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων απο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
5) Στην κ . Σταθοπούλου Χριστίνα και στον κ. Μελετιάδη Ιορδάνη, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές , πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών απο λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων απο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
6) Στην εισπράκτορα κ Τζαναβάρα Γεωργία η οποία με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα winbank, θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών.
Επιπρόσθετα για τους κ.κ. Μπούμπα Παναγιώτα και Νάστο Δημήτριο να εκδοθούν ατομικοί προσωπικοί κωδικοί, εισόδου στο σύστημα της winbank.
Προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι οι ως άνω υπό 1 , 2 ,3 , 4 και 5 αναφερόμενοι χρήστες δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας winbank alerts (των υπηρεσιών εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια >> .
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την άμεση ανάγκη λειτουργίας του συστήματος για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 22 § 3 του Ν. 2190/1920, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.- Τη σύναψη σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., για χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank, προκειμένου η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας να διενεργεί τις συναλλαγές από απόσταση, προς άμεση εξυπηρέτηση μας.
2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, για την υπογραφή της ανωτέρω σχετικής σύμβασης.
3.- Εξουσιοδοτεί και αναθέτει στους πιο κάτω δημοτικούς υπαλλήλους της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, μόνο τη διενέργεια συναλλαγών εξ αποστάσεως, μέσω του συστήματος winbank της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ως εξής:
1) Στην κ. Σταθοπούλου Χριστίνα, η οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα winbank, θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο, ανεξαρτήτως ποσού για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του Δήμου που διατηρεί στην ίδια τράπεζα ή σε άλλη τράπεζα .
2) Στην κ Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κ. Παππά Ευαγγελία, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών απο λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων απο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
3) Στην κ Σταθοπούλου Χριστίνα και στην κ. Μπούμπα Παναγιώτα, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών απο λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων απο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
4) Στην κ . Σταθοπούλου Χριστίνα και στον κ. Νάστο Δημήτριο, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών απο λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων απο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
5) Στην κ . Σταθοπούλου Χριστίνα και στον κ. Μελετιάδη Ιορδάνη, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές , πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για πληρωμές (μεταφορά ποσών απο λογαριασμό του Δήμου σε λογαριασμού άλλου δικαιούχου στην Τράπεζα πειραιώς, αποστολή εμβασμάτων απο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη Τράπεζα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό), ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής.
6) Στην εισπράκτορα κ Τζαναβάρα Γεωργία η οποία με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα winbank, θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών.
Επιπρόσθετα για τους κ.κ. Μπούμπα Παναγιώτα και Νάστο Δημήτριο να εκδοθούν ατομικοί προσωπικοί κωδικοί, εισόδου στο σύστημα της winbank.
Προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι οι ως άνω υπό 1 , 2 ,3 , 4 και 5 αναφερόμενοι χρήστες δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας winbank alerts (των υπηρεσιών εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια
Με τη λήψη της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 274/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment