Σύμφωνο Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Κορινθίων με τον Δήμο Καβάλας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/25.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 8/2019
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: <<Σύμφωνο Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Κορινθίων με τον Δήμο Καβάλας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2364/21-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ( 20 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
20.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2.Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
4. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
5. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
7.Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης,
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον, του θέματος <<Σύμφωνο Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Κορινθίων με τον Δήμο Καβάλας>> ενόψει της προγραμματισμένης ακρόασης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο την Τετάρτη 30-1-2019.   Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει τ΄ ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι μια από τις σημαντικές διαδρομές θρησκευτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα είναι τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου» με πρώτο Σταθμό την Καβάλα (Νεάπολη) και τελευταίο Σταθμό την Κόρινθο. Στα πλαίσια της προώθησης του προσκυνηματικού τουρισμού των δύο αυτών σημαντικών σταθμών για τη διάδοση του Χριστιανισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο , με στόχο την προσέλκυση ή και την αύξηση του ενδιαφέροντος επισκεπτών , συντάχθηκε σχέδιο συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων, το οποίο σας παραθέτω και παρακαλώ για την έγκρισή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το σχέδιο Συμφώνου Συνεργασίας,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το Σύμφωνο Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Δήμου Καβάλας με θέμα: «Προώθηση Προσκυνηματικού Τουρισμού ΄΄Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου΄΄, το οποίο καθ΄όλον το περιεχόμενο του έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΘΕΜΑ: Προώθηση Προσκυνηματικού Τουρισμού
        «Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου»
Μια από τις πιο σημαντικές διαδρομές θρησκευτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα είναι τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου». Ο Απ. Παύλος, παρότι δεν ανήκε στον στενό κύκλο των 12 μαθητών του Χριστού, αποτελεί μια σημαντική μορφή για τη Χριστιανική Θρησκεία. Διέδωσε όσο κανείς άλλος το Χριστιανισμό και για το λόγο αυτό ονομάστηκε ισαπόστολος και «Απόστολος των Εθνών».
      Στο πλαίσιο των ταξιδιών του για τη διάδοση του Χριστιανισμού, ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε και την Ελλάδα, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και διδάσκοντας το έργο του Ιησού.
Το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα είναι μια διαδρομή που συγκινεί σήμερα όχι μόνο τον ευσεβή πιστό, αλλά και όποιον αγαπά την ιστορία. Τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου» περνούν από όλα τα μέρη που δίδαξε ο Απόστολος και αποτελούν έναν ιδανικό συνδυασμό προσκυνήματος και περιήγησης σε μερικά από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας.
Οι δύο σημαντικότεροι σταθμοί σε αυτή την πορεία του Απ. Παύλου στον ελλαδικό χώρο είναι η Καβάλα και η ευρύτερη περιοχή (Φίλιπποι), που αποτελεί τον πρώτο κύριο σταθμό στο έργο διάδοσης του Χριστιανισμού και η Κόρινθος ως ο τελευταίος σημαντικός σταθμός του.
Επιπροσθέτως η σημαντικότητα των δύο αυτών σταθμών τόσο για τον ίδιο Απ. Παύλο όσο και για το έργο διάδοσης του Χριστιανισμού αντικατοπτρίζεται:
Α) στην επιστολή προς Φιλιππησίους που είναι ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης όπου γίνεται εμφανής η υψηλή θέση που κατείχαν οι Φιλιππήσιοι στην εκτίμησή του και αναφέρεται στην δικαιοσύνη εκ πίστεως και στην εσχατολογική ελπίδα.
Β) στην επιστολή προς Κορινθίους όπου υπάρχει ο λεγόμενος «ύμνος της αγάπης», σημαντική διδασκαλία για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και ρύθμισης ζητημάτων σχετικά με την Θεία Ευχαριστία.
Πρώτος Σταθμός: Καβάλα (Νεάπολη)
Το χειμώνα του 49 ο Παύλος αποβιβάζεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος, στη Νεάπολη μετά από ταξίδι με ούριο άνεμο που κράτησε δύο μέρες. Επτά περίπου χρόνια αργότερα, όταν θα βρεθεί στον ίδιο τόπο για δεύτερη φορά, θα χρειασθεί πέντε ημέρες για την ίδια απόσταση. Ο Απόστολος Παύλος αποβιβάστηκε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και ακολουθώντας την Εγνατία Οδό κατευθύνθηκε αμέσως προς τους Φιλίππους. Τον συνοδεύουν ο Σίλας, ο Τιμόθεος και ο γιατρός Λουκάς, ο Ευαγγελιστής και συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων.
Το Σάββατο, που πηγαίνει εκεί για πρώτη φορά ο Παύλος, έχουν συγκεντρωθεί γυναίκες. Αυτές ακούν πρώτες σε όλη την Ευρώπη τη διδασκαλία του. Ανάμεσά τους η Λυδία, μια ευσεβής γυναίκα που καταγόταν από τα Θυάτειρα της Μικράς Ασίας, είναι η πρώτη που βαπτίζεται χριστιανή και βοηθάει αποφασιστικά στη διάδοση του Θείου Λόγου. Στους Φιλίππους ο Παύλος και ο Σίλας κατηγορούνται ως πρόξενοι ανωμαλίας στην πόλη και ως φορείς απαγορευμένων για τους Ρωμαίους συνηθειών. Οι δύο άντρες ραβδίζονται και φυλακίζονται αλλά τρομερός σεισμός προκαλεί τη νύχτα πανικό. Οι πόρτες της φυλακής ανοίγουν και ο δεσμοφύλακας αποπειράται να αυτοκτονήσει. Εμποδίζεται από τους δύο Αποστόλους, πιστεύει στο Θεό, βαπτίζεται με όλη την οικογένειά του και τους φιλοξενεί σπίτι του. Οι Απόστολοι διέρχονται από την κατοικία της Λυδίας, που τους φιλοξενούσε και αναχωρούν για τη Θεσσαλονίκη. Ο Απόστολος Παύλος θα διατηρήσει στενούς δεσμούς με τους Φιλιππησίους, που θα τον στηρίξουν πολλές φορές οικονομικά, ακόμη και όταν θα βρεθεί φυλακισμένος στη Ρώμη. Επτά χρόνια μετά τη πρώτη του επίσκεψη, θα βρεθεί στους Φιλίππους ξανά και θα πραγματοποιήσει άλλες τρεις επισκέψεις, τον Απρίλιο του 57, την άνοιξη του 63 και το χειμώνα του 64.
Τελευταίος Σταθμός: Κόρινθος.
Στην Κόρινθο, ο Παύλος συνδέθηκε με τον Ακύλα και την Πρισκίλλα, που ήταν και αυτοί, όπως και εκείνος, σκηνοποιοί και φαίνεται πως κάτι γνώριζαν ήδη για τον Ιησού. Έμενε και εργαζόταν μαζί τους και κάθε Σάββατο δίδασκε τους Ιουδαίους και τους Έλληνες. Οι Ιουδαίοι στην πλειονότητά τους δεν πείθονταν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας και κάποια στιγμή ο Παύλος τίναξε σκόνη από τα ρούχα του και πήγε να μείνει στο σπίτι του Τίτιου Ιούστου, που ήταν προσήλυτος και έμενε κοντά στη συναγωγή. Ανάμεσα σε αυτούς που πίστεψαν ήταν και ο αρχισυναγωγός Κρίσπος, που βαπτίστηκε με όλη την οικογένειά του.
      Οι Πράξεις των Αποστόλων μας πληροφορούν ότι, κάποια στιγμή, οι Ιουδαίοι της Κορίνθου συνασπίσθηκαν εναντίον του Παύλου και άφησαν αχαλίνωτο το πάθος τους. Τον έσυραν στο δικαστήριο κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί παράνομα να πείσει ανθρώπους να ακολουθήσουν τη διδασκαλία του. Η καταγγελία των Ιουδαίων όμως δεν είχε αποτέλεσμα γιατί το πρόβλημα του Παύλου ήταν η εχθρότητα των συμπατριωτών του και όχι των ειδωλολατρών.
Μερικές εβδομάδες αργότερα, ο Απόστολος Παύλος αποφασίζει να εγκαταλείψει την Κόρινθο. Έπρεπε να σπεύσει στην Έφεσο. Αποχαιρέτησε τους εκεί αδερφούς και με συνοδεία τον Σίλα, τον Τιμόθεο, τον Ακύλα και την Πρίσκιλλα αναχώρησε.
Σήμερα ο Απόστολος Παύλος συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία, τη θρησκευτικότητα και την καθημερινότητα των δύο πόλεων καθώς αποτελεί πολιούχο και για τις δύο.
Σκοπός της Συνεργασίας:
Σκοπός του συμφώνου συνεργασίας είναι η προώθηση – προβολή των δυο αυτών σημαντικών σταθμών για την διάδοση του Χριστιανισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο με στόχο την προσέκλυση ή και την αύξηση του ενδιαφέροντος επισκεπτών θρησκευτικού ενδιαφέροντος.
Ακόμη το μνημόνιο αυτό αποτελεί την προμετωπίδα για την ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των υπολοίπων σταθμών που συνθέτουν την θεματική θρησκευτική διαδρομή «Βήματα του Απ.Παύλου» σε ελλαδικό και όχι μόνο χώρο.
Κατά τα επόμενα έτη θα αναπτυχθούν από κοινού δράσεις προβολής της θεματικής διαδρομής και ενέργειες ενδυνάμωσης προσέλευσης επισκεπτών προσκυνηματικού ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα:
1.       Διοργάνωση Fam – PressTrips για την από κοινού προβολή των προορισμών σε touroperators, travelagents, opinionleaders κ.α
2.       Δημιουργία από κοινού προωθητικού υλικού που θα χρησιμοποιείται σε παρουσιάσεις, εκθέσεις είτε γενικού είτε θεματικού ενδιαφέροντος. Τέτοια προωθητικά υλικά ενδεικτικά είναι η δημιουργία βίντεο, εντύπου κ.α
3.       Κοινές δράσεις παρουσίας σε εκθέσεις, συνέδρια και fora με θέμα τον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό.
4.       Κοινές Δράσεις εμπλουτισμού του δικτύου πόλεων – σταθμών στην πορεία του Απ. Παύλου στον ελληνικό και όχι μόνο χώρο.
5.       Διεκδίκηση οικονομικής στήριξης ανάπτυξης του θεματικού – θρησκευτικού άξονα μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
6.       Συνεργασία με Εκκλησιαστικούς και Πανεπιστημιακούς φορείς καθώς και με Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς εξειδικευμένους στο θρησκευτικό Τουρισμό.
7.       Δημιουργία από κοινού θεματικής έκθεσης για την προώθηση του προσκυνηματικού και πολιτιστικού τουρισμού.
Αθήνα 30/01/2019
Πλαίσιο κειμένου: Για το Δήμο Καβάλας
Η Δήμαρχος
Δήμητρα Τσανάκα
 	Για το Δήμο Κορινθίων
Ο Δήμαρχος
 Αλέξανδρος Πνευματικός
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 8 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28- 01- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment