Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στα Ο.Τ. 346 –ΚΧ 347 – ΟΤ 348 – ΟΤ 352 – ΟΤ 353 –ΚΧ 354

Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/4/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 6/04.03.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 101/2019
 
Θέμα 15ο Η.Δ.: «Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στα Ο.Τ. 346 –ΚΧ 347 – ΟΤ 348 – ΟΤ 352 – ΟΤ 353 –ΚΧ 354 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι» Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7436/28-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ ( 18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
18.    Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 27ου ΗΔΘ
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Φαρμάκης Γεώργιος
6. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Κορδώσης Χρήστος
14. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στα Ο.Τ. 346 –ΚΧ 347 – ΟΤ 348 – ΟΤ 352 – ΟΤ 353 –ΚΧ 354 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι» Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 3/18/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία γνωμοδοτεί θετικά για τη σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στα Ο.Τ 346 – ΚΧ 347 –ΟΤ 348 – ΟΤ 352 – ΟΤ 353 – ΚΧ 354 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Κεραμιδάκι” του Δήμου Κορινθίων καθώς τοιουτοτρόπως θα απελευθερωθούν οι προβλεπόμενοι από την πολεοδομική μελέτη κοινόχρηστοι χώροι Κ.Χ 346, ΚΧ 354 και οι πέριξ πεζόδρομοι, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 18/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τα διαλαμβανόμενα σ΄ αυτήν, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στα Ο.Τ 346 – ΚΧ 347 –ΟΤ 348 – ΟΤ 352 – ΟΤ 353 – ΚΧ 354 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Κεραμιδάκι” του Δήμου Κορινθίων, καθώς τοιουτοτρόπως θα απελευθερωθούν οι προβλεπόμενοι από την πολεοδομική μελέτη κοινόχρηστοι χώροι Κ.Χ 346, ΚΧ 354 και οι πέριξ πεζόδρομοι, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην αριθμ. 18/04-03-2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η εντολή για τη σύνταξη της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στα Ο.Τ 346 – ΚΧ 347 –ΟΤ 348 – ΟΤ 352 – ΟΤ 353 – ΚΧ 354 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Κεραμιδάκι” του Δήμου Κορινθίων, δίδεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και του άρθρου 186 κεφ. ΣΤ. παρ. ΙΙ εδ. 42, όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 παρ. 10ε του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 101 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12- 03- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment