Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ –ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 20/2/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 28/2019
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ –ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ΄΄»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ–ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ΄΄»
έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1)Το υπ’ αριθμ. 336/24-5-1976 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 123/25-5-1976/Τ.Α.) με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος υπό την επωνυμία «Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετρόπουλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη» στην Κόρινθο, υπό της Αλκμήνης χας Βασιλείου Πετροπούλου.
2)Το υπ’ αριθμ. 809/19-10-1976 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 290/6-11-1976/Τ.Α.) με το οποίο εγκρίθηκε ο Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος (ΦΕΚ 1189/31-12-1999/Τ.Β.)
3)Το α/10-12-1999 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 2281/31-12-1999/Τ.Β.) με το οποίο εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού του Ιδρύματος στο άρθρο 6 παρ. 5 ως προς τη διοίκηση.
4)Την υπ’ αριθμ. 502/30-11-2011 ομόφωνη  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος να περιέλθει το Μουσείο στο Δήμο Κορινθίων ή ως παράρτημα του ν.π.δ.δ. του Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ).
5)Το από 31/1/2014 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 392/19-2-2014/Τ.Β.) με το οποίο εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού του Ιδρύματος  στο άρθρο 10 ως προς τη τύχη της περιουσίας  σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος (κατά προτίμηση στο Δήμο Κορινθίων, με την προϋπόθεση ότι το Μουσείο θα συνεχίσει να λειτουργεί στο κτίριο που στεγάζεται και υπό τα ονόματα Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη και ότι η περιουσία που θα περιέλθει στον φορέα θα αξιοποιηθεί για τη λειτουργία του Μουσείου αυτού και μόνο) (σχετικό το υπ’ αριθμ. 117/8−3−2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος).
6)Το υπ’ αριθμ. ΔΚΠ 0013121/5-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών –Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών με το οποίο ζητά τη λήψη νέας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάλυση του ιδρύματος και την πρόταση για να περιέλθει η περιουσία του στο νέο φορέα του Δημοτικού Ιδρύματος.
7)Το υπ’ αριθμ. 137/24-10-2016 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του κοινωφελούς ιδρύματος «Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου» με το οποίο αποφασίζεται η διάλυση του ιδρύματος για οικονομικούς λόγους και την ένταξή του ως δημοτικού ιδρύματος  που θα συσταθεί από το  Δήμο Κορινθίων.
8. Το με αριθμ. 147/τ.Β/29-01-2019 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, περί διάλυσης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετρόπουλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη»
9. Τις διατάξεις του άρθρου 226 και επόμενα του ν. 3463/2006, και των άρθρων 102 & 103 του ν .3852/2010, περί σύστασης , διοίκησης κ.λ.π δημοτικού ιδρύματος,
 Εισηγούμαστε τη σύσταση δημοτικού ιδρύματος, το οποίο θα αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διαλυθέντος κοινωφελούς ιδρύματος «Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη».  ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση-Επωνυμία
Συνίσταται δημοτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226-237 του ν. 3463/2006 ΔΚΚ και  102-103 ν. 3852/2010 Καλλικράτης.
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός
Σκοπός του δημοτικού ιδρύματος  είναι η ανεύρεση, διάσωση, διατήρηση και έκθεση του πάσης φύσεως λαογραφικού υλικού της Ελλάδος, ως και η δια παντός μέσου διάδοση των σχετικών γνώσεων και πληροφοριών σε όσον το δυνατόν ευρύτερο κοινό, δια της ιδρύσεως Λαογραφικού Μουσείου στην Κόρινθο.
Δηλαδή η λειτουργία Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου με ό,τι αυτό περαιτέρω συνεπάγεται εξ απόψεως προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, με εφαρμογή όλων των διατάξεων που προβλέπονται από τον κώδικα δεοντολογίας των μουσείων του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων (ICOM) αλλά και από τους κανονισμούς που επιβάλλονται από το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΠΟΑ) και υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προς την εκτέλεση του σκοπού του, όπως αυτός περιγράφεται στον Οργανισμό του ως άνω Ιδρύματος.
ΑΡΘΡΟ 3
Διοίκηση
1.Το δημοτικό ίδρυμα διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής σύνθεση:
-Δήμαρχος Κορινθίων ή άλλος δημοτικός σύμβουλος οριζόμενος από τον ίδιο, ως Πρόεδρος.
Δέκα (10) μέλη που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές τους ως εξής:
-Δύο δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία
-Ο εκάστοτε Διευθυντής του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
-Ο εκάστοτε Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη
-Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών
-O εκάστοτε Διευθυντής του Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου.
-Ο Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ)
-Δύο (2) δημότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση  ή ειδικές γνώσεις  ανάλογα με το σκοπό του ιδρύματος ή και πρόσωπα που είναι χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύματος.
-Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των  εργαζομένων (τακτικών και αορίστου χρόνου) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση.
Σε περίπτωση που στο ίδρυμα απασχολούνται δέκα (10) ή λιγότεροι από δέκα εργαζόμενοι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων θα ορίζεται ένας (1) δημοτικός σύμβουλος.
2.Ένα από τα μέλη του εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρος.
3.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι το ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής και λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών.
ΑΡΘΡΟ 4
Πόροι
Πόροι του ιδρύματος είναι:
Α)Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων που ορίζεται στο ποσόν των  80.000 €  ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση.
Β)Κάθε είδους εισφορές , επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
Γ)Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει το ίδρυμα.
Δ)Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα.
ΑΡΘΡΟ 5
Περιουσία
Περιουσία του ιδρύματος  σύμφωνα με την 6610/24-11-1986 δημόσια διαθήκη της Αλκμήνης χας Βάσου Πετροπούλου, δημοσιευθείσα με το 20/3-2-1989 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την 872/20-6-1990 συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς  της θανούσης την 14/1/1989 δωρητρίας Αλκμήνης Πετροπούλου, εκ μέρους του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου ενώπιον της συμβολαιογράφου Μεγάρων Στυλιανής Αντωνάτου  (Μεταγραφή Τόμος 3674/Αριθμ. 401/14-2-2012 Υποθηκ. Αθηνών) είναι:
Α.1)Το τριόροφο κτίριο του Ιστορικού – Λαγραφικού Μουσείου Κορίνθου στην οδό Ερμού 1 και Σεφέρη στην Κόρινθο (ισόγειο εμβαδού 155,27 τ.μ., ημιόροφος 67,05 τ.μ., Α΄ όροφος 155,27 τ.μ., Β΄ όροφος 155,27 τ.μ., Γ΄ όροφος 88,22 τ.μ.) (πωλητήριο του Υπ. Οικονομικών (αρ. 46243/25/2/1977) , επιφάνειας 192,15 τ.μ. κατά τον τίτλο, το οποίο ανηγέρθη δαπάναις της δωρήτριας Αλκμήνης χας Βασιλ. Πετροπούλου γεννηθείσης το 1902 στην Κόρινθο,  ΚΑΕΚ: 280550709001.
2)Ένα διαμέρισμα-ρετιρέ εμβαδού 82,53 τ.μ. αποτελούμενο από 4 κύρια δωμάτια  και λοιπούς βοηθητικούς χώρους του τετάρτου ορόφου  πολυκατοικίας στην οδό Αρριανού 8  στο Παγκράτι Αθηνών, περιγραφομένης λεπτομερώς  στην 39732/15-11-1975 συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς της Αλκμήνης χήρας Βασιλείου Πετροπούλου ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Επαμεινώνδα Παν. Τριάντου, και στη σύσταση του ιδρύματος – αρ. συμβολαίου 41839 του 1976 συμβολαιογράφου Αθηνών Επαμεινώνδα Τριάντου.
3) Ένα διαμέρισμα επί του τρίτου ορόφου εμβαδού 80,93 τ.μ.  αποτελούμενο από δύο υπνοδωμάτια, χωλ, Κουζίνα, μπάνιο στην οδό Βελβενδού 31  Κυψέλη Αθηνών επί οικοπέδου εμβαδού 161,56 τ.μ.
4)Ένα ισόγειο κατάστημα εμβαδού 51,86 τ.μ. στην οδό Βελβενδού 31 Κυψέλη Αθηνών  επί οικοπέδου εμβαδού 161,56 τ.μ.
5)Μία υπόγεια αποθήκη εμβαδού 18,36 τ.μ. στην οδό Βελβενδού 31 Κυψέλη Αθηνών επί οικοπέδου εμβαδού 161,56 τ.μ.
6)Ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου  εμβαδού 93 τ.μ. επί της οδού Ξενοφώντος 2 και Ιπποκράτους γωνία στην Βούλα Αττικής , μετά αποθήκης 6,60 τ.μ. στο υπόγειο και χώρου στάθμευσης εμβαδού 13,50 τ.μ. στο ισόγειο επί οικοπέδου εμβαδού 650,40 τ.μ.
7)Ένα διαμέρισμα τρίτου ορόφου  εμβαδού 93 τ.μ. επί της οδού Ξενοφώντος 2 και Ιπποκράτους γωνία στην Βούλα Αττικής , μετά αποθήκης 6,60 τ.μ. στο υπόγειο και χώρου στάθμευσης εμβαδού 13,50 τ.μ. στο ισόγειο επί οικοπέδου εμβαδού 650,40 τ.μ.
8) Δύο οικόπεδα θέση Πυρνάρι Παλαιά Κονάκια στην Άνω Γλυφάδα, εμβαδού 270 τ.μ. το κάθε ένα, εκ των οποίων  το πρώτο στο Ο.Τ. 575  και το δεύτερο στο Ο.Τ. 41.
9)Οικόπεδο στη θέση «Λάκκα Περιβολάρι ή Αγία Κυριακή Βαρυμπόμπη» Δήμου Αχαρνών, έκτασης 760,50 τ.μ.
Β)Οι συλλογές  ελληνικών εθνικών ενδυμασιών , κοσμημάτων , κεντημάτων , σκευών και πινάκων, οι οποίες έχουν προσφερθεί  από την ιδρύτρια καθώς και οι μέχρι σήμερα λοιπές δωρεές.
Γ)Πάσα μελλοντική δωρεά, κληρονομιά ή κληροδοσία τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 6
Διάρκεια
Η διάρκεια του ιδρύματος ορίζεται αόριστη.
ΑΡΘΡΟ 7
Εκπροσώπηση
Το Ίδρυμα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή από τον Πρόεδρό του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 8
Φορέας
Φορέας ίδρυσης  του ιδρύματος είναι ο Δήμος Κορινθίων, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού ασκεί τον έλεγχο και εποπτεία ως προς την εκτέλεση του σκοπού του, όπως περιγράφεται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.
ΑΡΘΡΟ 9
Έδρα
Έδρα του δημοτικού ιδρύματος ορίζεται η Κόρινθος – οδός Ερμού 1 (κτίριο πρώην Λαογραφικού Μουσείου).
ΑΡΘΡΟ 10
Προσωπικό
Το υπάρχον προσωπικό του διαλυθησομένου Ιδρύματος θα καταστεί αυτομάτως προσωπικό του συσταθησομένου Δημοτικού Ιδρύματος, κατά τα ειδικότερα περί αυτού οριζόμενα στο εκδοθησόμενο Π. Δ/γμα, οι δε νέοι υπάλληλοι θα προσλαμβάνονται, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις περί δημοτικών ιδρυμάτων.
ΑΡΘΡΟ 11
Κατάργηση
Σε περίπτωση διάλυσης του δημοτικού ιδρύματος η περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο Κορινθίων, ο οποίος αναλαμβάνει να λειτουργήσει το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο με την ίδια επωνυμία, σκοπό και όρους ως  αυτοτελή Υπηρεσία του Δήμου, χρησιμοποιώντας την περιουσία του για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο έχει αφιερωθεί, ήτοι για τη λειτουργία του Μουσείου.
Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του Μουσείου απευθείας από το Δήμο Κορινθίων, η σημερινή περιουσία του Ιδρύματος που μεταβιβάζεται στο Δημοτικό Ίδρυμα , περιέρχεται στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Οργανισμού του Μουσείου (ΦΕΚ 290/1976/Τ.Α.).
.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Η δαπάνη που προκαλείται σε κάθε περίπτωση θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του Δήμου μας ύψους 80.000 € σε βάρος του Κ.Α. …………… Το ίδιο ποσόν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων για τα επόμενα πέντε έτη και θα εγγραφεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.
Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά, για τη σύσταση του παραπάνω Δημοτικού Ιδρύματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 226 έως 237 του Ν. 3463/06 και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συνιστάται Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ»
2.                   Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). Στον εσωτερικό κύκλο της τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (ΦΕΚ Α΄ 108). Στο μεσαίο κύκλο στο επάνω μέρος αναγράφονται οι λέξεις: «ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» και στο κάτω μέρος με κεφαλαία γράμματα αναγράφεται η επωνυμία του Ιδρύματος, η έδρα αυτού και το έτος έγκρισης της σύστασής του. Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του δημοτικού ιδρύματος  είναι η ανεύρεση, διάσωση, διατήρηση και έκθεση του πάσης φύσεως λαογραφικού υλικού της Ελλάδος, ως και η δια παντός μέσου διάδοση των σχετικών γνώσεων και πληροφοριών σε όσον το δυνατόν ευρύτερο κοινό, δια της ιδρύσεως Λαογραφικού Μουσείου στην Κόρινθο.
Δηλαδή η λειτουργία Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου με ό,τι αυτό περαιτέρω συνεπάγεται εξ απόψεως προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, με εφαρμογή όλων των διατάξεων που προβλέπονται από τον κώδικα δεοντολογίας των μουσείων του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων (ICOM) αλλά και από τους κανονισμούς που επιβάλλονται από το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΠΟΑ) και υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προς την εκτέλεση του σκοπού του, όπως αυτός περιγράφεται στον Οργανισμό του ως άνω Ιδρύματος.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Το Ίδρυμα θα διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από:
– τον Δήμαρχο Κορινθίων ή άλλο δημοτικό σύμβουλο, οριζόμενο από τον ίδιο, ως Πρόεδρος.
Δέκα (10) μέλη που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές τους ως εξής:
-Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία
-Ο εκάστοτε Διευθυντής του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
-Ο εκάστοτε Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη
-Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών
-O εκάστοτε Διευθυντής του Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου.
-Ο Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ)
-Δύο (2) δημότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση  ή ειδικές γνώσεις  ανάλογα με το σκοπό του ιδρύματος ή και πρόσωπα που είναι χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύματος.
-Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των  εργαζομένων (τακτικών και αορίστου χρόνου) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση.
Σε περίπτωση που στο ίδρυμα απασχολούνται δέκα (10) ή λιγότεροι από δέκα εργαζόμενοι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων θα ορίζεται ένας (1) δημοτικός σύμβουλος.
2. Ένα από τα μέλη του, εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως Αντιπρόεδρος.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι το ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής και λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών.
Πόροι του Ιδρύματος
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 80.000,00 € και ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το ίδρυμα
δ) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα.
Περιουσία
Περιουσία του ιδρύματος  σύμφωνα με την 6610/24-11-1986 δημόσια διαθήκη της Αλκμήνης χας Βάσου Πετροπούλου, δημοσιευθείσα με το 20/3-2-1989 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την 872/20-6-1990 συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς  της θανούσης την 14/1/1989 δωρητρίας Αλκμήνης Πετροπούλου, εκ μέρους του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου ενώπιον της συμβολαιογράφου Μεγάρων Στυλιανής Αντωνάτου  (Μεταγραφή Τόμος 3674/Αριθμ. 401/14-2-2012 Υποθηκ. Αθηνών) είναι:
Α.1)Το τριόροφο κτίριο του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου στην οδό Ερμού 1 και Σεφέρη στην Κόρινθο (ισόγειο εμβαδού 155,27 τ.μ., ημιόροφος 67,05 τ.μ., Α΄ όροφος 155,27 τ.μ., Β΄ όροφος 155,27 τ.μ., Γ΄ όροφος 88,22 τ.μ.) (πωλητήριο του Υπ. Οικονομικών (αρ. 46243/25/2/1977) , επιφάνειας 192,15 τ.μ. κατά τον τίτλο, το οποίο ανηγέρθη δαπάναις της δωρήτριας Αλκμήνης χας Βασιλ. Πετροπούλου γεννηθείσης το 1902 στην Κόρινθο,  ΚΑΕΚ: 280550709001.
2)Ένα διαμέρισμα-ρετιρέ εμβαδού 82,53 τ.μ. αποτελούμενο από 4 κύρια δωμάτια  και λοιπούς βοηθητικούς χώρους του τετάρτου ορόφου  πολυκατοικίας στην οδό Αρριανού 8  στο Παγκράτι Αθηνών, περιγραφομένης λεπτομερώς  στην 39732/15-11-1975 συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς της Αλκμήνης χήρας Βασιλείου Πετροπούλου ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Επαμεινώνδα Παν. Τριάντου, και στη σύσταση του ιδρύματος – αρ. συμβολαίου 41839 του 1976 συμβολαιογράφου Αθηνών Επαμεινώνδα Τριάντου.
3) Ένα διαμέρισμα επί του τρίτου ορόφου εμβαδού 80,93 τ.μ.  αποτελούμενο από δύο υπνοδωμάτια, χωλ, Κουζίνα, μπάνιο στην οδό Βελβενδού 31  Κυψέλη Αθηνών επί οικοπέδου εμβαδού 161,56 τ.μ.
4)Ένα ισόγειο κατάστημα εμβαδού 51,86 τ.μ. στην οδό Βελβενδού 31 Κυψέλη Αθηνών  επί οικοπέδου εμβαδού 161,56 τ.μ.
5)Μία υπόγεια αποθήκη εμβαδού 18,36 τ.μ. στην οδό Βελβενδού 31 Κυψέλη Αθηνών επί οικοπέδου εμβαδού 161,56 τ.μ.
6)Ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου  εμβαδού 93 τ.μ. επί της οδού Ξενοφώντος 2 και Ιπποκράτους γωνία στην Βούλα Αττικής , μετά αποθήκης 6,60 τ.μ. στο υπόγειο και χώρου στάθμευσης εμβαδού 13,50 τ.μ. στο ισόγειο επί οικοπέδου εμβαδού 650,40 τ.μ.
7)Ένα διαμέρισμα τρίτου ορόφου  εμβαδού 93 τ.μ. επί της οδού Ξενοφώντος 2 και Ιπποκράτους γωνία στην Βούλα Αττικής , μετά αποθήκης 6,60 τ.μ. στο υπόγειο και χώρου στάθμευσης εμβαδού 13,50 τ.μ. στο ισόγειο επί οικοπέδου εμβαδού 650,40 τ.μ.
8) Δύο οικόπεδα θέση Πυρνάρι Παλαιά Κονάκια στην Άνω Γλυφάδα, εμβαδού 270 τ.μ. το κάθε ένα, εκ των οποίων  το πρώτο στο Ο.Τ. 575  και το δεύτερο στο Ο.Τ. 41.
9)Οικόπεδο στη θέση «Λάκκα Περιβολάρι ή Αγία Κυριακή Βαρυμπόμπη» Δήμου Αχαρνών, έκτασης 760,50 τ.μ.
Β)Οι συλλογές  ελληνικών εθνικών ενδυμασιών , κοσμημάτων , κεντημάτων , σκευών και πινάκων, οι οποίες έχουν προσφερθεί  από την ιδρύτρια καθώς και οι μέχρι σήμερα λοιπές δωρεές.
Γ)Πάσα μελλοντική δωρεά, κληρονομιά ή κληροδοσία τρίτων.
Διάρκεια
Η διάρκεια του ιδρύματος ορίζεται αόριστη.
Εκπροσώπηση
Το Ίδρυμα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή από τον Πρόεδρό του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.
Φορέας
Φορέας ίδρυσης του ιδρύματος είναι ο Δήμος Κορινθίων, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού ασκεί τον έλεγχο και εποπτεία ως προς την εκτέλεση του σκοπού του, όπως περιγράφεται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.
 
 
Έδρα
Έδρα του δημοτικού ιδρύματος ορίζεται η Κόρινθος – οδός Ερμού 1 (κτίριο Λαογραφικού Μουσείου).
Προσωπικό
Το υπάρχον προσωπικό του διαλυθησομένου Ιδρύματος θα καταστεί αυτομάτως προσωπικό του συσταθησομένου Δημοτικού Ιδρύματος, κατά τα ειδικότερα περί αυτού οριζόμενα στο εκδοθησόμενο Π. Δ/γμα, οι δε νέοι υπάλληλοι θα προσλαμβάνονται, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις περί δημοτικών ιδρυμάτων.
Κατάργηση
Σε περίπτωση διάλυσης του δημοτικού ιδρύματος η περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο Κορινθίων, ο οποίος αναλαμβάνει να λειτουργήσει το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο με την ίδια επωνυμία, σκοπό και όρους ως  αυτοτελή Υπηρεσία του Δήμου, χρησιμοποιώντας την περιουσία του για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο έχει αφιερωθεί, ήτοι για τη λειτουργία του Μουσείου.
Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του Μουσείου απευθείας από το Δήμο Κορινθίων, η σημερινή περιουσία του Ιδρύματος που μεταβιβάζεται στο Δημοτικό Ίδρυμα , περιέρχεται στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Οργανισμού του Μουσείου (ΦΕΚ 290/1976/Τ.Α.).
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του Δήμου μας ύψους 80.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00/6715.0002. Το ίδιο ποσόν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων και για τα επόμενα πέντε έτη και θα εγγραφεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 28 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment