Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 637/2018
 
Θέμα 12ο Η.Δ: «Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο <<Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων>>»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.     Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Δράκος Παναγιώτης
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.       Παππάς Αντώνιος
9.      Καρασάββας Ιωάννης
10.       Δημητρόπουλος Κων/νος
11.       Σούκουλης Ανδρέας
12.       Κορδώσης Χρήστος
13.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.             Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο <<Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων>>»,  ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014, οι επιτροπές παραλαβής έργων των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/08 ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου αποτελείται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο και από δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και έναν υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 κλήρωσης. Επίσης, για την επιλογή του προβλεπόμενου Δημοτικού Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος παρέθεσε την από 11-12-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα. Θεοδοσίου Αναστασία και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Ο Ανάδοχος ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. βάση του υπ΄ αριθμ.31559/2016 συμφωνητικού το οποίο υπογράφηκε στις 01-08-2016 με τον Δήμο Κορινθίων εκτέλεσε τις εργασίες του έργου <<Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων>>, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 11/2015 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Έχοντας υπ΄ όψιν:
  1. τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 4257/14
  2. τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3669/2008
  3. Ν. 4412/2016
  4. το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87 για την σύσταση επιτροπών παραλαβής έργου
  5. το από 20-11-2018 πρακτικό κλήρωσης μελών για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής
  6. τα κάτωθι στοιχεία του έργου:
–          Το αριθμ. 31559/2016 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων και ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε., αναδόχου του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» το οποίο υπογράφηκε στις 01-08-2016 και προέβλεπε συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα μήνες (12) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι 01-08-2017.
–          Την από 01-08-2017 βεβαίωση περάτωσης του έργου
Παρακαλούμε
Για τον ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου από το Δημοτικό Συμβουλίου».
Κατόπιν, ο Πρόεδρος παρέθεσε το από 20/11/2018 πρακτικό κλήρωσης μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου και των τεχνικών υπαλλήλων που δεν ανήκουν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ανάδειξη δύο (2) μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, οι κληρωθέντες υπάλληλοι είναι οι κ.κ. Πέππας Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. (υπάλληλος του Δ. Κορινθίων) και Σούρλος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ. (υπάλληλος της ΔΕΥΑ του Δ. Κορινθίων) και
Τέλος, διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη ενός (1) μέλους για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 § 4 του Ν. 4257/2014, από την οποία αναδείχθηκε τακτικό μέλος ο κ. Ζήμος Κων/νος με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Δημητρόπουλο Κων/νο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08, 4257/2014 και 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την προσωρινή – οριστική παραλαβή του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»  η οποία αποτελείται από τους κατωτέρω:
1.       τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζήμο Κων/νο, αναπληρούμενο από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημητρόπουλο Κων/νο
2.       τον υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ. Πέππα Ευθύμιο, Πολιτικό Μηχ/κό Π.Ε. (υπάλληλο του Δ. Κορινθίων) και
3.       τον υπάλληλο της ΔΕΥΑ του Δήμου Κορινθίων κ. Σούρλο Γεώργιο, Πολιτικό Μηχ/κό ΠΕ (υπάλληλο της ΔΕΥΑ του Δ. Κορινθίων).
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Σούρλος Γεώργιος.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 637 / 2018.
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment