(Σ.Β.Α.Κ.) Μία … επένδυση για το μέλλον κάθε Δήμου

γράφει ο Νεκτάριος Σπηλιόπουλος, γενικός γραμματέας του δήμου Κορινθίων

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι στρατηγικό σχέδιο για κάθε Δήμο, που ως βασικό σκοπό έχει την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των δημοτών και των επισκεπτών του.
Το Σ.Β.Α.Κ. δεν είναι σε καμία περίπτωση απλές μελέτες πολεοδομικού, κυκλοφοριακού, συγκοινωνιακού, περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Αντιθέτως, είναι ένα ολιστικό σχέδιο το οποίο βασίζεται σε πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη κρίσιμες αρχές και παραμέτρους, όπως ενδεικτικά είναι:
– Η προτεραιότητα στον άνθρωπο και όχι στην κυκλοφορία των οχημάτων
– Η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής, αντί της βελτίωσης της χωρητικότητας του οδικού δικτύου
– Οι προσεγγίσεις ενιαίου σχεδιασμού (μεταφορών, χρήσεων γης, περιβάλλοντος, κοινωνικής συνοχής, κλπ.)
– Η συνεχής αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων και η διαμόρφωση μιας διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης
-Η συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων αλλά κυρίως των δημοτών (διαμέσου των διαβουλεύσεων, της συμπλήρωσης των ειδικών ερωτηματολογίων, κτλ.)

 

Τα πορίσματα του Σ.Β.Α.Κ. και των σεναρίων του (ήπιων ή ριζοσπαστικών) αναδεικνύουν και αντιμετωπίζουν με σαφήνεια τα θέματα κινητικότητας σε κάθε Δήμο και πιο συγκεκριμένα:
1. Την δημόσια συγκοινωνία
2. Την μείωση ταχύτητας σε συγκεκριμένες ζώνες (περιοχές ήπιας κυκλοφορίας, περιοχές γύρω από τα σχολεία, κτλ.)
3. Την βάδιση και την ποδηλάτηση
4. Την ασφάλεια των αστικών οδών
5. Την θεσμοθέτηση οδών κοινής χρήσης ποδηλάτου- αυτοκινήτου (cycle street) με προτεραιότητα στο πρώτο
6. Την θεσμοθέτηση ζωνών ήπιας κυκλοφορίας μέσω σήμανσης
7. Τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων ή την δημιουργία νέων κόμβων
8. Την ανάπτυξη κινήτρων για προώθηση των βιώσιμων τρόπων μεταφοράς

Τα Σ.Β.Α.Κ. αναμφίβολα αποτελούν τόσο την παρούσα χρονική περίοδο όσο και στα επόμενα χρόνια, εξαιρετικά χρήσιμα «εργαλεία» των Δήμων για την στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών τους.
Ενώ, με τις μελέτες εφαρμογής που ακολουθούν μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των Σ.Β.Α.Κ. και στην συνέχεια με την έναρξη των έργων και των παρεμβάσεων που συμπεριλαμβάνει το σχέδιο δράσης (είτε με Δημοτικούς πόρους, είτε με την ένταξη τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα), επέρχεται η ουσιαστική υλοποίησή τους.

Στον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με την συνεργασία του εξωτερικού Συμβούλου, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η 1 η και η 2 η διαβούλευση, ενώ προετοιμάζεται μεθοδικά η 3 η διαβούλευση στην οποία θα παρουσιαστεί & θα οριστικοποιηθεί το τελικό σχέδιο δράσης, ενώ έως το τέλος του 2021 αναμένεται να έχει
εγκριθεί από το αρμόδιο θεσμικό όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο).

 

Ποιος είναι ο Νεκτάριος Σπηλιόπουλος 

 

Ο Νεκτάριος Γ. Σπηλιόπουλος, γεννήθηκε και κατοικεί στην Κόρινθο.
Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός MSc., με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διαχείριση Έργων (Project Management), στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Management) και στα Οικονoμικά (Economics & International Business).
Έχει πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή ενδοϋπηρεσιακών διαδικασιών αύξησης της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας, αλλά και στην καθημερινή λειτουργία & οργάνωση Δημοτικών Επιχειρήσεων & Δήμων, αφού έχει διατελέσει Γενικός & Τεχνικός Διευθυντής και Σύμβουλος διοίκησης σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.
Από τον Σεπτέμβριο του 2019 είναι Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Κορινθίων.

 

 

Leave a Comment