Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ Κορινθίων την Δευτέρα 24.5.21

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1αΓ.Π.οικ. 29922/13-5-2021(ΦΕΚ 1944/13.05.2021-τεύχος Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου και ώρα 6:00», και τις υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 και 161οικ.8599/17.5.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:00   μέσω τηλεδιάσκεψης,  με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του νομικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» σύμφωνα με την αρ. 8/17/2021 απόφασή του.
  2. Έγκριση: α) της σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης –Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων,

β) επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης, γ) εκχώρηση – ενεχυρίαση ανταποδοτικών  τελών, δ) δέσμευση για την εγγραφή πολυετούς πίστωσης στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, ε) σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) ή άλλου μεσεγγυούχου για την υλοποίηση του έργου και στ) εξουσιοδότηση Δημάρχου για να προβεί σε κάθε νόμιμη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης.

 

 Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας, TaxisNet.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).

Προτείνεται η χρήση ακουστικών.

 Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία  θα λάβετε  μέσω  e-mail.                                                           

 

   

    Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                      

    

                                                                                                                                                             

     Αντώνιος Κυριαζής        

 

Leave a Comment