Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α

Εργασία

Αριθμός Τιμολογίου

Κωδικός Αναθεώρησης

Είδος

Μονάδας

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

Δαπάνη

Ομάδα: Οδοποιία

1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2*)

1.1

ΟΔΟ1123Α

m3

1.250,00

0,70

875,00

2

ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m (ΟΔΟΒ1*)

1.2

ΟΔΟ2151

m3

570,00

4,00

2.280,00

3

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ12*)

1.3

ΟΙΚ2227

m3

65,00

26,50

1.722,50

4

ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (ΟΔΟΔ1)

1.4

ΟΙΚ2269Α

m

1.300,00

1,00

1.300,00

5

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ (ΟΔΟΑ9)

1.5

ΟΙΚ2227

m

200,00

19,20

3.840,00

6

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ (ΟΔΟΑ10)

1.6

ΟΙΚ6448

m

50,00

6,60

330,00

7

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής (ΟΙΚ22.15.3)

1.7

ΟΙΚ2226

m

10,00

17,00

170,00

8

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη (ΥΔΡ4.5*)

1.8

ΥΔΡ6808

m

200,00

3,30

660,00

9

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ(ΟΔΟΑ20)

1.9

ΟΔΟ1530

m3

2.225,00

1,05

2.336,25

10

Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΟΒ4.1*)

1.10

ΟΔΟ3121Β

m3

240,00

7,70

1.848,00

11

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)

1.11

ΟΔΟ2532

m3

180,00

94,20

16.956,00

12

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΔΟΒ51)

1.12

ΟΔΟ2921

m

1.100,00

9,60

10.560,00

13

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ (ΟΔΟΒ52)

1.13

ΟΔΟ2922

m2

2.100,00

13,80

28.980,00

14

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ (ΟΔΟΒ82)

1.14

ΟΔΟ2922

τεμαχ

8,00

115,00

920,00

15

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΊ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΟΔΟΒ85)

1.15

ΟΔΟ2548

τεμαχ

20,00

40,30

806,00

16

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟΒ29.4.5)

1.16

ΟΔΟ2551

m3

560,00

133,00

74.480,00

17

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.2)

1.17

ΟΔΟ2532

m3

210,00

104,00

21.840,00

18

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.4)

1.18

ΟΔΟ2532

m3

10,00

126,00

1.260,00

19

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3)

1.19

ΥΔΡ7018

Kgr

4.600,00

1,15

5.290,00

20

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C (ΟΔΟΒ30.2)

1.20

ΟΔΟ2612

Kgr

56.000,00

1,15

64.400,00

21

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, βλήτρα από ράβδους Φ10 mm (ΟΔΟΒ92.1)

1.21

ΥΔΡ7025

τεμαχ

300,00

5,80

1.740,00

22

Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις (ΥΔΡ16.5*)

1.22

ΥΔΡ6053

m3

20,00

20,60

412,00

23

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm (ΥΔΡ12.1.1.8)

1.23

ΥΔΡ6551.7

m

20,00

175,00

3.500,00

24

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4, αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 200 mm (ΥΔΡ12.29.1.4)

1.24

ΥΔΡ6711.2

m

120,00

8,30

996,00

25

Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 45°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD), χυτή γωνία PE ή ΡP, των 45°, DN/OD 200 mm (ΥΔΡ12.35.2.2)

1.25

ΥΔΡ6711.2

τεμαχ

35,00

10,50

367,50

26

Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) (ΟΔΟΒ66.1)

1.26

ΟΔΟ2548

τεμαχ

8,00

438,00

3.504,00

27

Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα (ΥΔΡ16.22)

1.27

ΥΔΡ6630.1

τεμαχ

20,00

25,80

516,00

28

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ (ΟΔΟΒ49)

1.28

ΥΔΡ6752

Kgr

2.000,00

1,45

2.900,00

29

Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη (ΟΔΟΕ3.1)

1.29

ΟΔΟ2151

m

200,00

2,50

500,00

30

Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών (ΟΔΟΕ3.2)

1.30

ΟΔΟ2151

m

80,00

17,30

1.384,00

31

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α (ΟΔΟΕ1.3.1)

1.31

ΟΔΟ2653

m

260,00

85,00

22.100,00

32

Σιδηρά κιγκλιδώματα (ΟΔΟΕ4.2)

1.32

ΟΔΟ2652

Kgr

2.000,00

2,70

5.400,00

33

Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους (ΟΔΟΕ9.5)

1.33

ΟΙΚ6541

τεμαχ

20,00

86,50

1.730,00

34

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΥΠΟΥ 3, διαστάσεων 0,32×0,475 m (ΟΔΟΕ11.1)

1.34

ΟΙΚ6541

τεμαχ

4,00

27,40

109,60

35

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) (ΟΔΟΕ10.2)

1.35

ΟΔΟ2653

τεμαχ

20,00

49,30

986,00

36

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm. (ΟΔΟΔ2.3)

1.36

ΟΔΟ1132

m2

1.000,00

1,85

1.850,00

37

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4)

1.37

ΟΔΟ4120

m2

1.000,00

0,45

450,00

38

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ (ΟΔΟΔ6*)

1.38

ΟΔΟ4421Β

tn

30,00

78,80

2.364,00

39

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1*)

1.39

ΟΔΟ4521Β

m2

1.500,00

7,70

11.550,00

40

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1*)

1.40

ΟΔΟ3211Β

m3

50,00

11,50

575,00

41

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ(ΟΔΟΔ3)

1.41

ΟΔΟ4110

m2

500,00

1,20

600,00

42

Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό (ΟΔΟΕ17.2)

1.42

ΟΙΚ7788

m2

300,00

19,70

5.910,00

43

Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες (ΟΔΟΕ15.4)

1.43

ΟΙΚ6532

τεμαχ

500,00

6,90

3.450,00

44

Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ10.7.1)

1.44

ΟΙΚ1136

tnKm

5.000,00

0,35

1.750,00

Άθροισμα Ομάδας Οδοποιία:

315.497,85

Ομάδα: Οδοφωτισμός & Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

1

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm (ΗΛΜ60.20.40.11)

2.1

ΗΛΜ 5

m

1.030,00

6,40

6.592,00

2

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm (ΗΛΜ60.20.40.12)

2.2

ΗΛΜ 5

m

60,00

7,50

450,00

3

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης, σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm σπείρωμα 2½’’) και πάχους 3,6 χτ. (ΗΛΜ60.20.40.2)

2.3

ΗΛΜ 5

m

30,00

16,00

480,00

4

Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm (ΗΛΜ60.20.40.31)

2.4

ΟΔΟ2548

τεμαχ

40,00

60,00

2.400,00

5

Χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίου(ΗΛΜ9424)

2.5

ΗΛΜ 1

Kgr

150,00

1,54

231,00

6

Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησης (ΗΛΜ60.20.50.11)

2.6

ΗΛΜ 101

τεμαχ

3,00

250,00

750,00

7

Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα (ΗΛΜ60.20.50.12)

2.7

ΗΛΜ 101

τεμαχ

10,00

520,00

5.200,00

8

Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) (ΗΛΜ60.20.20.1)

2.8

ΗΛΜ 105

τεμαχ

10,00

520,00

5.200,00

9

Χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) (ΗΛΜ60.20.20.3)

2.9

ΗΛΜ 105

τεμαχ

4,00

270,00

1.080,00

10

Χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ) (ΗΛΜ60.20.20.2)

2.10

ΗΛΜ 105

τεμαχ

8,00

390,00

3.120,00

11

Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, Φ 300 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) (ΗΛΜ60.20.20.4)

2.11

ΗΛΜ 105

τεμαχ

10,00

750,00

7.500,00

12

Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 300 mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) (ΗΛΜ60.20.20.5)

2.12

ΗΛΜ 105

τεμαχ

4,00

480,00

1.920,00

13

Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης (ΗΛΜ60.20.50.1)

2.13

ΗΛΜ 101

τεμαχ

3,00

60,00

180,00

14

Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα (ΗΛΜ60.20.50.2)

2.14

ΗΛΜ 101

τεμαχ

12,00

150,00

1.800,00

15

Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών (ΗΛΜ60.20.75.1)

2.15

ΗΛΜ 104

τεμαχ

8,00

170,00

1.360,00

16

Προμήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηχητικής διάταξης τυφλών (ΗΛΜ60.20.75.2)

2.16

ΗΛΜ 104

τεμαχ

8,00

620,00

4.960,00

17

Μονάδα φωρατή οχημάτων επαγωγικού βρόχου χωρητικότητας τεσσάρων καναλιών ανίχνευσης (ΗΛΜ60.20.12)

2.17

ΗΛΜ 105

τεμαχ

2,00

750,00

1.500,00

18

Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης εντός του ασφαλτικού οδοστρώματος (ΗΛΜ60.20.35)

2.18

ΗΛΜ 102

m

25,00

30,00

750,00

19

Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου E1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 5Χ1,5 mm2 (ΗΛΜ60.20.30.3)

2.19

ΗΛΜ 48

m

700,00

5,80

4.060,00

20

Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου E1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 21Χ1,5 mm2 (ΗΛΜ60.20.30.1)

2.20

ΗΛΜ 48

m

80,00

7,60

608,00

21

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC, διατομής 4 x 10 mm² (ΗΛΜ62.10.41.4)

2.21

ΗΛΜ 102

m

500,00

12,50

6.250,00

22

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα (ΗΛΜ60.20.40.21)

2.22

ΗΛΜ 45

τεμαχ

8,00

120,00

960,00

23

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερμάριου μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ. (ΗΛΜ60.20.40.41)

2.23

ΗΛΜ 5

τεμαχ

2,00

415,00

830,00

24

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ (ΗΛΜ60.20.40.51)

2.24

ΗΛΜ 102

τεμαχ

2,00

100,00

200,00

25

Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστή «μεσαίας» χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών και επεκτάσιμος με αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθ. (ΗΛΜ60.20.10.3)

2.25

ΗΛΜ 105

τεμαχ

2,00

5.500,00

11.000,00

26

Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδος εξόδου για τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθμιστή (ΗΛΜ60.20.11)

2.26

ΗΛΜ 105

τεμαχ

1,00

800,00

800,00

27

Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα (ΗΛΜ60.20.50.30)

2.27

ΟΙΚ2269Β

m

30,00

30,00

900,00

28

Κατασκευή τσιμεντοκολώνας 40Χ40cm, ύψους 2,50m, με τον απαιτούμενο σιδηροσωλήνα 3” και δαπάνη για πλήρη σύνδεση νέας παροχής με τη ΔΕΗ (ΗΛΜΝ.9347)

2.28

ΗΛΜ9347

τεμαχ

2,00

1.000,00

2.000,00

29

Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους μέχρι 12 m, με κατάκλιση και επαναφορά (ΗΛΜ62.10.15.11)

2.29

ΟΙΚ7791

τεμαχ

18,00

115,00

2.070,00

30

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΑΦΗΣ Ή ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ, για μονό βραχίονα (ΗΛΜ62.10.17.1)

2.30

ΟΙΚ7791

τεμαχ

18,00

16,50

297,00

31

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΙΣΤΩΝ, κάλυμμα κυλινδρικής μορφής (ΗΛΜ62.10.21.1)

2.31

ΗΛΜ 101

τεμαχ

18,00

9,20

165,60

32

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, για ένα φωτιστικό σώμα (ΗΛΜ62.10.22.1)

2.32

ΗΛΜ 104

τεμαχ

18,00

27,50

495,00

33

Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων (ΗΛΜ60.10.80.1)

2.33

ΗΛΜ 52

τεμαχ

2,00

2.500,00

5.000,00

34

Αποξήλωση πίλαρ και κονσόλας ρευματοληψίας ΔΕΗ (ΗΛΜΝ.9416)

2.34

ΗΛΜ9416

τεμαχ

2,00

200,00

400,00

Άθροισμα Ομάδας Οδοφωτισμός & Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:

81.508,60

Άθροισμα Εργασιών

397.006,45

Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %

71.461,16

Σύνολο

468.467,61

Απρόβλεπτα 15 %

70.270,14

Αναθεωρήσεις

1.584,83

Εργολαβικό Αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ

540.322,58

Φ.Π.Α. 24 %

129.677,42

Εργολαβικό Αντικείμενο με ΦΠΑ

670.000,00

Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

670.000,00

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος, 06-02-2019

Κόρινθος, 06-02-2019

Οι Συντάξαντες

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Νικόλαος Κουϊνης

Ιωάννης Σωτ. Τσολάκης

Ιωάννης Καραΐσκος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc

Πολιτικός Μηχανικός

Leave a Comment