Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96 – Άρθρο 3 – Παρ. 3-11) & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ                       ΕΡΓΟ:    ¨ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ¨             ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ……………………………………………………….                     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Είδος του έργου
 2. Σύντομη περιγραφή του έργου
 3. Ακριβής διεύθυνση του έργου
 4. Στοιχεία εκπόνησης του έργου
 5. Στοιχεία εκπόνησης Σ.Α.Υ.
 6. Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του έργου
  Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.  

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

 
 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού
 
Τίτλος έργου : Εγκατάσταση Φωτεινών Σηματοδοτών & Συνοδά Έργα Βελτίωσης Κόμβων Γαλατακίου¨
Χρήση: Οδοποιία – Η/Μ
Προϋπολογισμός: 670.000,00 ΕΥΡΩ
Ημερομηνία Δημοπράτησης :  
Έγκριση Δημοπράτησης:    
Επιβλέπων Μηχανικός:    
Ανάδοχος:  
Ποσοστό Έκπτωσης:  
Ημερομηνία Συμφωνητικού:  
Ποσό Συμφωνητικού:  
Ημερομηνία Εγκατάστασης:  
Ημερομηνία Περαίωσης:  
 
 1. Σύντομη περιγραφή του έργου :
Τα  κύρια  μέρη  του έργου  και οι ακριβείς εργασίες περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης  
 1. Ακριβής διεύθυνση  του έργου :
Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν  α) στην περιοχή Λουτρά Ωραίας Ελένης, επί της Ε.Ο. Ισθμού – Αρχαίας Επιδαύρου και β) στην περιοχή Αλμυρής, στον κόμβο της Ε.Ο. Ισθμού – Αρχαίας Επιδαύρου με Δημοτική οδό.     Β. ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 1. Πιθανός κίνδυνος από αστοχία του εδάφους (κατολισθήσεις, καταρρεύσεις, υποχωρήσεις πρανών, σύγκρουση, ανατροπή οχήματος κ.λ.π.)Πιθανός κίνδυνος από πτώση υλικών και αντικειμένων (καθαιρέσεις, φορτοεκφορτώσεις, κ.λ.π.).
 2. Πιθανός κίνδυνος από τα εργοταξιακά οχήματα, λόγω ελλιπούς ακινητοποίησης ή σύγκρουσης μεταξύ τους.
 3. Κίνδυνος ατυχήματος από ανύψωση βαρέων αντικειμένων (σωλήνες, μεταλλικές αντιστηρίξεις κ.λ.π.).
 4. Κίνδυνος λόγω χρήσεως εκρηκτικών.
 5. Πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από τα δίκτυα Δ.Ε.Η. ή τα ηλεκτροκίνητα οχήματα.
 6. Κίνδυνος ατυχημάτων που δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν απόλυτα με τα ομαδικά μέτρα προστασίας.
    Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   Ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίσει την καθ` οιονδήποτε στιγμή παροχή πρώτων βοηθειών σε όλο το προσωπικό του εργοταξίου.   Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την μεταφορά των εργαζομένων που υφίστανται ατύχημα ή παρουσιάζουν αιφνίδια αδιαθεσία, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.   Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, λόγω του μεγέθους του εργοταξίου ή του είδους  των δραστηριοτήτων, πρέπει να προβλέπονται ένας ή περισσότεροι χώροι πρώτων βοηθειών.   Οι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να είναι εύκολα προσπελάσιμοι με φορεία και να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95 « Ελάχιστες προδιαγραφές για σήμανση ασφαλείας ή και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ » (67/Α).   Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητο λόγω των συνθηκών εργασίας.   Το υλικό αυτό πρέπει να φέρει κατάλληλη σήμανση και να είναι ευπρόσιτο. Οι κινητές ή σταθερές θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε ύψος ή σε βάθος, πρέπει να είναι στέρεες και σταθερές ανάλογα με:   Α. τον αριθμό των εργαζομένων που βρίσκονται σε αυτές. Β. Τα ανώτερα φορτία που ενδέχεται να φέρουν και την κατανομή τους Γ. Τις εξωτερικές επιδράσεις που είναι δυνατόν να υποστούν.   Αν τα υποστηρίγματα και τα υπόλοιπα στοιχεία των θέσεων αυτών δεν διαθέτουν αρκετή ευστάθεια, πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια τους με κατάλληλα και ασφαλή μέσα στερέωσης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε άκαιρη ή ακούσια μετακίνηση του συνόλου ή τμημάτων των εν λόγω θέσεων εργασίας.   Η σταθερότητα και στερεότητα των θέσεων εργασίας πρέπει να ελέγχονται κατάλληλα, ιδίως μετά από ενδεχόμενη αλλαγή του ύψους ή του βάθους των θέσεων αυτών.   Καλό είναι να αποφευχθεί η συγκέντρωση υλικών, εργαλείων ή άλλων βαρέων αντικειμένων πλησίον των ανοιγμάτων εκσκαφής, για να αποκλειστεί ο κίνδυνος κατολισθήσεων ή καταρρεύσεως των πρανών. Η επιμελής επιθεώρηση των πρανών των ορυγμάτων από έμπειρο πρόσωπο, ορισμένο από τον εργοδότη μπορεί να αποτρέψει την πιθανή ανατροπή των εκσκαπτικών μηχανημάτων κ.λ.π.   Η φόρτωση, η εκφόρτωση και η μεταφορά των υλικών και αντικειμένων θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο άτομα, λόγω κατάπτωσης, κύλισης, ανατροπής κατάρρευσης η θραύσης αντικειμένων και η εναπόθεση τους θα γίνεται σε κατάλληλο χώρο.   Κατά την αποθήκευση και στίβαξη, θα καταβάλλεται προσπάθεια και φροντίδα ώστε κανείς να μην κινδυνεύσει από κατάρρευση ή πτώση αντικειμένων.   Όλα τα οχήματα και τα χωματουργικά μηχανήματα καθώς και τα μηχανήματα διακίνησης υλικών πρέπει:   Α. Να είναι σωστά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα λαμβάνοντας υπ` όψιν ατο μέτρο του δυνατού τις εργονομικές αρχές.   Β. Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και τυχόν μετατροπές να εγκρίνονται σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία λαμβάνοντας υπ` όψιν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.   Γ. Να χρησιμοποιούνται σωστά και από πρόσωπα κατάλληλα και εφοδιασμένα με τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.   Οι οδηγοί και οι χειριστές των οχημάτων και των χωματουργικών μηχανημάτων διακίνησης υλικών πρέπει να έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση και να διαθέτουν την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια.   Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα ώστε να αποφεύγονται η πτώση των εν λόγω οχημάτων και των μηχανημάτων στο χώρο εκσκαφής ή στο νερό.   Τα χωματουργικά μηχανήματα και τα μηχανήματα διακίνησης υλικών, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα συστήματα σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή, ώστε ο οδηγός να προστατεύεται κατά της σύνθλιψης σε περίπτωση ανατροπής του μηχανήματος, καθώς και κατά την πτώση αντικειμένου.   Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες κ.λ.π., πρέπει να συνοδεύουν το μηχάνημα ή τον οδηγό και να είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών.   Οι εγκαταστάσεις, οι μηχανές και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου και των μηχανοκίνητων ή μη εργαλείων χειρός πρέπει:   Α. Να είναι σωστά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα λαμβάνοντας υπ` όψιν, στο μέτρο του δυνατού, τις εργονομικές αρχές.   Β. Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.   Γ. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εργασία για την οποία προορίζονται.   Δ. Να χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.   Στις εκσκαφές και τα φρεάτια πρέπει να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις:   Α. Για την κατάλληλη υποστήριξη και διαμόρφωση των πρανών.   Β. Για την πρόληψη των κινδύνων από την πτώση του εξοπλισμού ή αντικειμένων, καθώς και από την εισροή ύδατος.   Γ. Για να υπάρχει επαρκής εξαερισμός σε όλες τις θέσεις εργασίας που να διατηρεί την ατμόσφαιρα κατάλληλη για την αναπνοή, χωρίς να παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία. Δ. Για να μπορούν οι εργαζόμενοι να προφυλάσσονται σε χώρο ασφαλή σε περίπτωση πυρκαγιάς, εισροής υδάτων ή υλικών. Εάν χρειαστεί η χρήση εκρηκτικών, ο γομωτής και ο πυροδότης θα είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες άδειες, ενώ τα εκρηκτικά θα είναι νόμιμα, αγορασμένα και θα αποθηκεύονται σε κατάλληλους και ασφαλείς χώρους και εκτός κατοικημένων περιοχών.   Τέλος για την αποφυγή προβλέψιμου πιθανού κινδύνου ατυχήματος εφιστούμε την προσοχή του εργολάβου, υπεργολάβου και των εργαζομένων στη λήψη κατάλληλων ατομικών μέτρων προστασίας τους, ανά φάση εργασίας όπως αυτά προκύπτουν από τα άρθρα 102-108 του Π.Δ. 1073/81, προστασία σώματος (φόρμα), προστασία κεφαλιού (κράνος), προστασία χεριών (γάντια), προστασία ποδιών (γάντια), προστασία ακοής (ωτοασπίδες), προστασία οφθαλμών (γυαλιά με βραχίονες, προσωπίδες), κ.λ.π.   Τα ανώτερα μέτρα προστασίας πρέπει να προστατεύουν αποτελεσματικά από τον συγκεκριμένο κίνδυνο, να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να συντηρούνται περιοδικά, να καθαρίζονται και να αποθηκεύονται με επιμέλεια. Επίσης καθένας από τους εργαζόμενους θα πρέπει να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προσωπική τους ασφάλεια και να απέχει από οποιαδήποτε πράξη η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο στο εργοτάξιο.   Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 1. Σήμανση εργοταξίου
 2. Η σήμανση του εκτελούμενου έργου θα ακολουθήσει τις γενικές αρχές της σήμανσης οδών, δηλαδή θα παρέχει την έγκαιρη και σταδιακή ενημέρωση των κινούμενων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών, την προειδοποίησή τους για την κάλυψη τμήματος του οδοστρώματος και τέλος την ρύθμιση της κίνησης του, ώστε η διέλευσή τους να πραγματοποιείται με ασφάλεια και με την λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία οδηγών και πεζών.
  Σκοπός της σήμανσης είναι η ενημέρωση των κινούμενων με τρόπο άμεσο και συνεχή, χωρίς όμως να γίνεται κατάχρηση χρησιμοποίησης πινακίδων, ώστε να επιφέρουν σύγχυση, κούραση και να αλλοιώνουν την αποτελεσματικότητα της σήμανσης.   Λήφθηκαν υπόψη :   Α) Το είδος, οι απαιτήσεις και η έκταση των εργασιών εκτέλεσης του έργου. Β) Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών. Γ) Ο Κ.Ο.Κ. και ειδικότερα τα άρθρα 4) Σήμανσης οδών με πινακίδες 5) Σήμανση οδοστρώματος με διαγραμμίσεις 9) Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς 10) Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης 47) Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς 52) Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας Δ) Η με αριθ. ΒΜ/30058/1983 (Φ.Ε.Κ. 121/Β/23-3-1983), απόφαση του ΥΔΕ «Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελουμένων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών».  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  Προβλεπόμενη ημερομηνία περαιώσεως αναφέρεται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης.   Εφ`  όσον απαιτηθεί παράταση του χρόνου περαίωσης ή τροποποιήσεις εργασιών ή νέες εργασίες, το παρόν σχέδιο θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως.    
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ Π.Δ. 305/96)  
1.
Έργο
Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων
2.

Κύριος του έργου

Δήμος Κορινθίων
3.

Διεύθυνση του έργου

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Προϊσταμένη Αρχή: Δήμος Κορινθίων
6. Μελέτη-τεύχη Δημοπρασίας: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Συντονισμός για θέματα Ασφάλειας  και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
8.

Έναρξη εργασιών

…../……/201…
9. Συμβατική πρόβλεψη της διάρκειας του έργου Αναφέρεται στην Σ.Υ.
10 Είδος εργοταξίου Προσωρινό
11.

Είδος έργου

Οδοποιία – Η/Μ
12. Ανάδοχος    
13. Επιβλέποντες έργου:    
14.

Βοηθοί επιβλέποντες

 
15. Συντονιστές για θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου    
16. Υπεργολάβοι – Αντικείμενα:  
17. Αριθμός συνεργείων:  
18. Μέγιστος αριθμός εργαζομένων:  
 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κόρινθος, 06-02-2019 Κόρινθος, 06-02-2019
Οι Συντάξαντες Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών
         
Νικόλαος Κουίνης Ιωάννης Σωτ. Τσολάκης Ιωάννης Καραΐσκος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Πολιτικός Μηχανικός