Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών

Βεβαιώσεις ΤΑΠ

Βεβαίωση Μη Οφειλής ΤΑΠ Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων

Δικαιολογητικά

Αίτηση ιδιοκτήτη για τη χορήγηση βεβαίωσης ΤΑΠ., με πλήρη στοιχεία.

Συμβολαιογραφικός τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου, όπως γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς, δικαστικής απόφασης κ.λπ.

Σε περίπτωση χρησικτησίας προσκομίζονται επιπλέον η δήλωση χρησικτησίας, Ε9, η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι έχει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης και κατέχει το ακίνητο πέραν της εικοσαετίας και κάτοψη με βεβαίωση και σφραγίδα Μηχανικού για το καθαρό εμβαδόν του ακινήτου.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ

Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη

Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ

Βεβαίωση οριστικής υπαγωγής στον Ν.4495/2017, εκτός αν το ακίνητο έχει υπαχθεί σε κάποιον από τους προγενέστερους νόμους (3843/2010 και 4178/2013) τότε οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις παραπάνω ενέργειες τους (Πεντασέλιδη Βεβαίωση Τεχνικής Έκθεσης Πολιτικού Μηχανικού)

Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, εάν δεν παρίσταται ο ίδιος, με γνήσιο της υπογραφής επικυρωμένο από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.

– Εάν υπάρχουν χώροι που δεν αναφέρονται στο συμβόλαιο (πχ μεταγενέστερα χτισμένα πατάρια), απαιτείται πρόσφατη κάτοψη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από Μηχανικό, που να καθορίζει τα καθαρά τετραγωνικά μέτρα (αποφ. Δημ. Συμβουλίου 1561/00, 1218/01).

– Εάν υπάρχουν ημιυπαίθριοι χώροι, οι οποίοι έχουν προσαρτηθεί στο ακίνητο, απαιτείται κάτοψη που να καθορίζει τα τετραγωνικά μέτρα εκάστου ήμι-υπαίθριου χώρου.

– Σε περιπτώσεις συνενώσεων ακινήτων θα προσκομίζονται συμβόλαια ή κατόψεις όλων των ακινήτων που ηλεκ-τροδοτούνται από την ίδια παροχή.

– Για νεοαναγειρόμενη οικοδομή και για ακίνητο που αφορά εργολαβικό αντάλλαγμα, θα πρέπει να προσκομισθεί εργολαβικό συμβόλαιο, άδεια οικοδομής και κάτοψη ακινήτου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από Μηχανικό με τα καθαρά τετραγωνικά μέτρα. Εάν υπάρχουν παρακολουθήματα ή θέσεις στάθμευσης απαιτείται επίσης κάτοψη.

Στους Επαγγελματικούς χώρους προηγείται αυτοψία κατόπιν αιτήσεως του δημότη στην Υπηρεσία μας

Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι απαραίτητο να είναι φωτοτυπημένα και θα κρατηθούν για το αρχείο της Υπηρεσία μας.

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι η βεβαίωση ΤΑΠ για συμβολαιογραφική χρήση, έχει ισχύ έως 31/12 τρέχον-τος έτους.

Σε περίπτωση που δεν συνταχθεί συμβόλαιο μέσα στο τρέχον έτος, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιστρέψει την πρωτότυπη βεβαίωση που προμηθεύτηκε το προηγούμενο έτος και να αιτηθεί χορήγηση ανανεωμένης βεβαίωσης ΤΑΠ για το νέο ισχύον έτος.

Παρακαλούνται οι δημότες, για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, πριν την προσέλευσή τους στην  Υπηρεσία μας να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών για ενδεχόμενη, κατά περίπτωση, προσκόμιση επιπλέον και συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Θέλετε να εκτυπώσετε;

Την  αίτηση χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ

Την αίτηση για αυτοψία

Σε περίπτωση  συνιδιοκτητών, την Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία των συνιδιοκτητών

Βεβαίωση Μη Οφειλής ΤΑΠ Μη Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων

Δικαιολογητικά

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (αγοράς, γονικής παροχής, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λπ)

Σε περίπτωση που το εμβαδόν του ακινήτου ή πιθανών παρακολουθημάτων του ακινήτου δεν αναφέ-ρονται στο υπάρχον συμβόλαιο) κάτοψη με βεβαίωση και σφραγίδα Μηχανικού για το καθαρό εμβαδόν

Βεβαίωση για την ακριβή ημερομηνία διακοπής ή επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ (εκτός από την περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ).-

Για χώρους που δεν αναφέρονται στο συμβόλαιο προηγείται αυτοψία της Υπηρεσίας μας (κατόπιν αιτήσεως του δημότη) για την πιθανή ύπαρξη ή χρήση παρακολουθημάτων (πατάρι, αποθηκευτικούς χώρους κ.λπ.) του ακινήτου, προκειμένου να υπολογιστούν τα ανταποδοτικά τέλη (ΔΤ)  που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις Νόμων (άρθρο 5 του Ν.3345/16-6-2005 κ.λπ.) καθώς και οι Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τον ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ., ΑΔΤ., φωτοτυπία ταυτότητας, ποσοστό συνιδιοκτη-σίας, κ.λπ.). Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες τα πλήρη στοιχεία τους.

Αν το ακίνητο ήταν μισθωμένο, το ή τα μισθωτήρια συμβόλαια με πλήρη στοιχεία του/των μισθωτή/ών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση , ΑΦΜ., ΑΔΤ. κ.λπ.).

Αν πρόκειται για νεοαναγειρόμενη οικοδομή, την οικοδομική άδεια με την τελευταία σφραγίδα της Πολεοδομίας.

Βεβαίωση οριστικής υπαγωγής στον Ν.4495/2017, εκτός αν το ακίνητο έχει υπαχθεί σε κάποιον από τους προγενέστερους νόμους (3843/2010 και 4178/2013) τότε οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις παραπάνω ενέργειες τους (Πεντασέλιδη Βεβαίωση Τεχνικής Έκθεσης Πολιτικού Μηχανικού)

***    ***    ***

Τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΝ απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του Ν. 2130/1993).Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώνουν, εντός διμήνου από τη διακοπή, τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, στο Δήμο για τον υπολογισμό των Δημοτικών Τελών (ΔΤ) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους πραγματικούς υπόχρεους: ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτες, μισθωτή κ.λπ (Ν.25/75 και άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3345/2005 & άρθρο 24 παρ.3 του Ν 2130/1993).

Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου επιφέρει καταλογισμό , ΔΤ (σε βάρος του χρήστη, άρθρο 19 Ν.1080/1980) και ΤΑΠ (σε βάρος του ιδιοκτήτη, άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993) με την επιβολή προστίμου(άρθρο19 Ν 1080/1980) από ημερομηνία διακοπής ως ημερομηνία δήλωσης.

Όταν το ακίνητο χρησιμοποιείται χωρίς να ηλεκτροδοτείται, υπόχρεος για την καταβολή των δημοτικών τελών (Δ.Τ.) είναι ο χρήστης (μισθωτής: άρθρο 21 παρ.5 Β.Δ. 24/9-20/10-58 ή ιδιοκτήτης: άρθρο 4 Ν.429/1976), ενώ για το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) είναι υπόχρεος, ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες (άρθρο 24 παρ.3 Ν.2130/1993).

Προηγείται αυτοψία της Υπηρεσίας μας (κατόπιν αιτήσεως του δημότη) για την πιθανή ύπαρξη ή χρήση παρα-κολουθημάτων (πατάρι, αποθηκευτικούς χώρους κ.λπ) του ακινήτου που δεν αναφέρονται στο υπάρχον συμβόλαιο, προκειμένου να υπολογιστούν τα ανταποδοτικά τέλη (ΔΤ)  που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις Νόμων  (άρθρο 5 του Ν.3345/16-6-2005 κ.λπ) καθώς και οι Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ο δηλών θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή και φωτοαντίγραφα της Α.Τ. και του εκκαθαριστικού της εφορίας του ιδιοκτήτη. Το ίδιο ισχύει και αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες και προσέλθει μόνο ο ένας εξ’ αυτών.

Για τους δικηγόρους ισχύει μόνο η σφραγίδα τους με το Α.Μ.

Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι απαραίτητο να είναι φωτοτυπημένα και

θα κρατηθούν για το αρχείο της Υπηρεσία μας.

Παρακαλούνται οι δημότες, για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, πριν την προσέλευσή τους στην Υπηρε-σία μας να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών για ενδεχόμενη, κατά περίπτωση, προσκόμιση επιπλέον και συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

 

Βεβαίωση Μη οφειλής ΤΑΠ για ολόκληρη οικοδομή

Χορήγηση Βεβαίωση Μη Οφειλής ΤΑΠ οικοδομής. Απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Τ.Α.Π.  ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Αίτηση για αυτοψία στο Γραφείο Χορήγησης Βεβαιώσεων Τ.Α.Π., η οποία θα διενεργηθεί  από  την Υπηρεσία.

Αίτηση στην Υπηρεσία μας για τη χορήγηση βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ.

Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη ή συν/των, επικυρωμένη από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή, εάν δεν παρίστανται οι ίδιοι.

Αποδείξεις Δ.Ε.Η. (πρόσφατες) όλων των χώρων που εξυπηρετούν το ακίνητο (αν το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο).

Βεβαιώσεις από τη Δ.Ε.Η. για τυχόν διακοπές ηλεκτροδότησης των προαναφερόμενων παροχών την τελευταία πενταετία (αν το ακίνητο είναι ΜΗ ηλεκτροδοτούμενο).

Συμβόλαιο και κατόψεις σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από Μηχανικό, με τα καθαρά και τα μικτά τετραγωνικά μέτρα του κάθε χώρου χωριστά, εφόσον δεν αναφέρονται στο συμβόλαιο  (θα πρέπει να αναφέρονται ακόμη και τυχόν πρόσθετες κατασκευές, π.χ.: πατάρια, αποθήκες κ.λ.π.).

Σε περίπτωση που κάποιοι χώροι έχουν περαιωθεί με το Ν 3843/2010 ή έχουν νομιμοποιηθεί με το Ν 4014/2011, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις παραπάνω ενεργειές τους.

Φ.Ε.Κ. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως που να αποδεικνύει ότι το ακίνητο είναι διατηρητέο ή βεβαίωση από Εφορία Αρχαιοτήτων ή Νεοτέρων Μνημείων (Ηροδότου αρ. 17, Άνω Πόλη) ή βεβαίωση από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Δ/νσης Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης.

Πλήρη στοιχεία συνιδιοκτητών (εάν υπάρχουν), δηλαδή: ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, τ.κ., Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., τηλέφωνο, ποσοστό συνιδιοκτησίας.

Ανάλογα με την περίπτωση, θα χρειαστεί να προσκομίσετε μισθωτήρια συμβόλαια της τελευταίας πενταετίας (όπου υπάρχουν μισθωτές) ή Ε2 που αφορούν την τελευταία πενταετία.

Επίσης ενημερώνουμε τους δημότες, ότι η βεβαίωση ΤΑΠ που χορηγεί η Υπηρεσία μας, για συμβολαιογραφική χρήση, έχει ισχύ έως 31/12/ τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που δεν συνταχθεί συμβόλαιο μέσα στο τρέχον έτος, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιστρέψει την πρωτότυπη βεβαίωση που προμηθεύτηκε το προηγούμενο έτος και να αιτηθεί χορήγηση ανανεωμένης βεβαίωσης ΤΑΠ για το νέο ισχύον έτος.

Παρακαλούνται οι δημότες, για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας τους, πριν την προσέλευσή τους στην  Υπηρεσία μας να επικοινωνήσουν με το Τμήμα μας για την ενδεχόμενη, κατά περίπτωση, προσκόμιση επιπλέον και συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση  συνιδιοκτητών, την Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία των συνιδιοκτητών

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Σύνδεση με ΔΕΗ

Δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαιώσεων σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύσματος

Με βάση την υπ’ αριθμ. 1561/00 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 376/εγκ. 5/7-10-05 Εγκύκλιο του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

Ο αριθμός παροχής για τις νέες συνδέσεις.

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου (πρωτότυπο ή φωτοτυπία του πρωτοτύπου ή αντίγραφο επικυρωμένο ) ή Κατόψεις, στις οποίες θα βεβαιώνεται από Πολιτικό Μηχανικό το καθαρό εμβαδόν του ακινήτου, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συμβόλαιο (όπως για ακίνητα που ανήκουν σε εργολάβους οικοδομών) ή στο υπάρχον συμβόλαιο δε διευκρινίζεται το καθαρό εμβαδόν του ακινήτου.Σημειώνεται δε ότι όταν πρόκειται για εργολάβους ή ιδιοκτήτες που έχουν κτίσει μόνοι το ακίνητο τους μαζί με τις κατόψεις θα προσκομίζουν και το εργολαβικό ή το συμβόλαιο οικοπέδου αντίστοιχα.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, ο αντιπρόσωπος οφείλει να έχει, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, και εξουσιοδότηση επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή άλλη Δημοσια Αρχή ή πληρεξούσιο από τον ενδιαφερόμενο.

Όταν προσέρχεται στην Υπηρεσία ο μισθωτής του ακινήτου, θα πρέπει να καταθέτει, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, και θεωρημένο μισθωτήριο συμβόλαιο από την εφορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟ.

Παρακαλούνται οι δημότες, για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας τους, πριν την προσέλευσή τους στην  Υπηρεσία μας να επικοινωνήσουν με το Τμήμα μας για την ενδεχόμενη, κατά περίπτωση, προσκόμιση επιπλέον και συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313317231, 2313317211  FAX: 231331-7335
Ώρες συναλλαγής με το κοινό απο 8.00΄ π.μ. έως 14,00’μ.μ
Αρμόδιο γραφείο: 228Γ  2ος όροφος,  Νέο Δημαρχείο Βασ.Γεωργίου Α’ 1 Τ.Κ.54640

Θέλετε να εκτυπώσετε;

Την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου (ΤΑΠ)

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας την Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία των συνιδιοκτητών

Αιτήσεις 1ης ηλεκτροδότησης κατα περίπτωση:

Την αίτηση ηλεκτροδότησεις οικίας ή επαγγελματικού χώρου

Την αίτηση ηλεκτροδότησης κοινοχρήστων χώρων (δεν απαιτείται δήλωση ΤΑΠ)

Την αίτηση ηλεκτροδότησης εργοταξιακής παροχής (δεν απαιτείται δήλωση ΤΑΠ

Μπορείτε να εκτυπώσετε αιτήσεις κατά περίπτωση επανασύνδεσής, διόρθωσης τ.μ., αλλαγής χρήσης κ.λ.π. σε ήδη υπάρχουσες παροχές:

Την αίτηση διόρθωσης τ.μ

Την αίτηση επανασύνδεσης

Την αίτηση αλλαγής χρήσης

Την αίτηση αλλαγή τιμής ζώνης

Την αίτηση αυτοψίας. για επαγγελματικούς αποθηκευτικούς χώρους(υπόγεια, πατάρια)

Την αίτηση αυτοψιας για επαγγελματικούς  χώρους στάθμευσης  (ισόγεια, υπόγεια)

Δικαιολογητικά για τον διαχωρισμό των ακινήτων

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου.

Κάτοψη από Μηχανικό, όπου θα απεικονίζεται η σημερινή μορφή των ακινήτων (με σφραγίδα και βεβαίωση του Μηχανικού για τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε ακινήτου).

Την απόδειξη της Δ.Ε.Η. με την οποία έπαιρνε ρεύμα έως τώρα.

Τη νέα ή τις νέες παροχές από τη Δ.Ε.Η.

Στοιχεία ιδιοκτητών, Α.Φ.Μ. και στοιχεία ταυτότητας, καθώς και φωτοαντίγραφα των ηλεκτρολογικών σχεδίων.

Στοιχεία ενοικιαστών, Α.Φ.Μ. και φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου.

Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ο αντιπρόσωπος οφείλει να έχει και εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία ή Κ.Ε.Π. ή πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση που υπάρχουν χώροι που έχουν περαιωθεί με το Ν. 3843/2010 ή έχουν νομιμοποιηθεί με το Ν. 4014/2011 ή Ν. 4178/2013, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις παραπάνω ενέργειες τους.

Δικαιολογητικά για τη συνένωση των ακινήτων

Συμβόλαια ιδιοκτησίας του κάθε ακινήτου ή κάτοψη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη απο Πολιτικό Μηχανικό, όπου θα απεικονίζεται η σημερινή μορφή  του ακινήτου που προκύπτει απο την συνένωση καθώς επίσης και σε περίπτωση που μεταβάλλεται το καθαρό εμβαδόν του  κάθε ακινήτου.

Όλες τις αποδείξεις της Δ.Ε.Η. με τις οποίες ηλεκτροδοτούνται οι χώροι οι οποίοι θα συνενωθούν σε μία παροχή.

Να γνωρίζει τον αριθμ. παροχής στον οποίο θα γίνει η συνένωση.

Στοιχεία ιδιοκτητών, Α.Φ.Μ. και στοιχεία ταυτότητας.

Στοιχεία ενοικιαστών, Α.Φ.Μ. και φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου.

Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ο αντιπρόσωπος οφείλει να έχει και εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία ή Κ.Ε.Π. ή πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση που υπάρχουν χώροι που έχουν περαιωθεί με το Ν. 3843/2010 ή έχουν νομιμοποιηθεί με το Ν. 4014/2011 ή Ν. 4178/2013, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις παραπάνω ενέργειες τους.

Γραφείο  228Γ’  Νέο Δημαρχείο Βασ.Γεωργίου Α΄ 1  Τ.Κ. 54640
Ώρες συναλλαγής με το κοινό απο 8.00΄ π.μ. έως 14,00’μ.μ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313317231, 2313317211      FAX: 231331-7335

Θέλετε να εκτυπώσετε;

Αίτηση για συνένωση ακινήτων

Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Μη Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα
Υποβολή Ύπεύθυνης Δήλωσης Μη Ηλεκτ/νου Ακινήτου. Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλης ΤΑΠ Μη Ηλεκ/νου Ακινήτου, αλλά και Βεβαίωσης Τ.Μ. για (επανα)σύνδεση με την ΔΕΗ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά.

Τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΝ απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του Ν. 2130/1993).

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώνουν, εντός διμήνου από τη διακοπή, τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, στο Δήμο για τον υπολογισμό των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) στους πραγματικούς υπόχρεους: ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτες, μισθωτή κ.λ.π., (Ν.25/75 και άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3345/2005 & άρθρο 24 παρ.3 του Ν 2130/1993).

Όταν το ακίνητο χρησιμοποιείται χωρίς να ηλεκτροδοτείται, υπόχρεος για την καταβολή των δημοτικών τελών (Δ.Τ.) είναι ο χρήστης (μισθωτής: άρθρο 21 παρ.5 Β.Δ. 24/9-20/10-58 ή ιδιοκτήτης: άρθρο 4 Ν.429/1976), ενώ για το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) είναι υπόχρεος, ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες (άρθρο 24 παρ.3 Ν.2130/1993).

Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου επιφέρει καταλογισμό , Δ.Τ. (σε βάρος του χρήστη, άρθρο 19 Ν.1080/1980) και Τ.Α.Π. (σε βάρος του ιδιοκτήτη, άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993) με την επιβολή προστίμου(άρθρο19 Ν 1080/1980) από ημερομηνία διακοπής ως ημερομηνία δήλωσης..

Προηγείται αυτοψία της Υπηρεσίας μας (κατόπιν αιτήσεως του δημότη) για την πιθανή ύπαρξη ή χρήση παρακολουθημάτων (πατάρι, αποθηκευτικούς χώρους κ.λ.π.) του ακινήτου που δεν αναφέρονται στο υπάρχον συμβόλαιο, προκειμένου να υπολογιστούν τα ανταποδοτικά τέλη (Δ.Τ.)  που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις Νόμων  (άρθρο 5 του Ν.3345/16-6-2005 κ.λ.π.) καθώς και οι Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΗ ΗΛΕΚ/ΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (αγοράς, γονικής παροχής, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λπ). Βεβαίωση για την ακριβή ημερομηνία διακοπής ή επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ (εκτός από την περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ).- Κάτοψη με βεβαίωση και σφραγίδα Μηχανικού για το καθαρό εμβαδόν (ΜΟΝΟ σε περίπτωση που το εμβαδόν του ακινήτου ή πιθανών παρακολουθημάτων του ακινήτου δεν αναφέρονται στο υπάρχον συμβόλαιο). Προηγείται αυτοψία της Υπηρεσίας μας (κατόπιν αιτήσεως του δημότη) για την πιθανή ύπαρξη ή χρήση παρακολουθημάτων (πατάρι, αποθηκευτικούς χώρους κ.λ.π.) του ακινήτου που δεν αναφέρονται στο υπάρχον συμβόλαιο, προκειμένου να υπολογιστούν τα ανταποδοτικά τέλη (Δ.Τ.)  που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις Νόμων  (άρθρο 5 του Ν.3345/16-6-2005 κ.λ.π.) καθώς και οι Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Για τον ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., φωτοτυπία ταυτότητας, ποσοστό συνιδιοκτησίας, κ.λ.π.). Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες τα πλήρη στοιχεία τους. Αν το ακίνητο ήταν μισθωμένο, το ή τα μισθωτήρια συμβόλαια με πλήρη στοιχεία του/των μισθωτή/ών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση , Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ. κ.λ.π.). Αν πρόκειται για νεοαναγειρόμενη οικοδομή , την οικοδομική άδεια με την τελευταία σφραγίδα της Πολεοδομίας. Σε περίπτωση που κάποιοι χώροι έχουν περαιωθεί με το Ν 3843/2010 ή έχουν νομιμοποιηθεί με το Ν 4014/2011 και Ν 4178/2013, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις παραπάνω ενέργειές τους. Κάτοψη με βεβαίωση και σφραγίδα μηχανικού για το καθαρό εμβαδόν (ΜΟΝΟ σε περίπτωση που το εμβαδόν του ακινήτου ή πιθανόν παρακολουθημάτων δεν αναφέρονται στο υπάρχον συμβόλαιο.) Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ο δηλών θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή και φωτοαντίγραφα της Α.Τ. και του εκκαθαριστικού της εφορίας του ιδιοκτήτη. Το ίδιο ισχύει και αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες και προσέλθει μόνο ο ένας εξ’ αυτών. Για τους δικηγόρους ισχύει μόνο η σφραγίδα τους με το Α.Μ

Όλα τα έντυπα να είναι σε φωτοτυπίες γιατί θα κρατηθούν από την Υπηρεσία μας.

Παρακαλούνται οι δημότες, για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας τους, πριν την προσέλευσή τους στην Υπηρεσία μας να επικοινωνήσουν με το Τμήμα μας για την ενδεχόμενη – κατά περίπτωση- προσκόμιση επιπλέον και συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 231331-7219, 231331-7225, 231331-72261       FAX 231331-7335 Γραφείο 229Γ, 2ος όροφος, Νέο Δημαρχείο, Βασ. ΓεωργίουΑ’ 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη

.Ώρες συναλλαγής με το κοινό απο 8.00΄ π.μ. έως 14,00’μ.μ

Θέλετε να εκτυπώσετε:

Την Υπεύθυνη Δήλωση Μη ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου Την αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης Μη οφειλής Τ.Α.Π. Την αίτηση  Αυτοψίας Σε περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες τα παραπάνω έντυπα πρέπει να συνοδεύονται από την Υπεύθυνη Δήλωση με τα πλήρη στοιχεία των συνιδιοκτητών.

Μειώσεις Δημοτικών Τελών κατά περίπτωση

Μειώσεις Δημοτικών Τελών σε άπορους

Βάσει της υπ.αρ. 1742/2012 Α.Δ.Σ. δίνεται μείωση 50% στα Δ.Τ σε άπορους. Απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας.

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας και μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου θεωρημένο από την Εφορία, σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου.

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Απόδειξη Δ.Ε.Η της κατοικίας στην οποία διαμένουν.

Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων δεσμεύονται   να ενημερώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης  του ακινήτου.Αστυνομική ταυτότητα των ενδιαφερομένων.

Μείωση Δημοτικών Τελών σε φιλανθρωπικά σωματεία

`Τα φιλανθρωπικά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Ν. 2130/93 απαλλάσσονται απο την καταβολή ΤΑΠ και σύμφωνα με την υπ.αρ. 1635/2013 Α.Δ.Σ. τυγχάνουν ειδικού συντελεστή στα Δ.Τ.. Απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Αίτηση προς Δήμο Koρινθίων για Απαλλαγή Τ.Α.Π & ειδικό    συντελεστή στα ΔΤ.

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου σε φωτοτυπία.

Μισθωτήριο συμβόλαιο.(εφόσον είναι μισθωμένο), θεωρημένο από τη εφορία ή απόδειξη ηλεκτρονικής καταχώρισης.

Απόδειξη Δ.Ε.Η. (πρόσφατη)

Καταστατικό Σωματείου/Συλλόγου, επικυρωμένο.

Πρακτικό Σωματείου ορισμού Προέδρου, επικυρωμένο.

Απολογισμός εσόδων-εξόδων τριών τελευταίων ετών &   Δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Μείωση Δημοτικών Τελών πολυτέκνων

Βάσει της υπ.αρ. 3118/2006 Α.Δ.Σ. δίνεται μείωση 50% στα Δ.Τ. σε άτομα με πολυτεκνική ιδιότητα. Απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ(υπ’αριθμ. 1482/07 Α.Δ.Σ., η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 108/1-2-08 Α.Δ.Σ.)

Αίτηση.

Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερομένου(φωτοτυπία).

Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος(φωτοτυπία).

Δικαστική απόφαση, από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.

Απόδειξη Δ.Ε.Η. (πρόσφατη) της κατοικίας στην οποία διαμένουν.

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου και συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος πολύτεκνος είναι μισθωτής.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου Koρινθίων (υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης).

Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα στο σώμα του οποίου θα επισημαίνεται η τελευταία θεώρηση, η οποία γίνεται ανά τριετία ατελώς.

Σε περίπτωση μίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή ιδιοκτήτη ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσμεύεται να προσέλθει στην Υπηρεσία να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξη της μίσθωσης, προκειμένου να προβούμε στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

Υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου πολύτεκνου ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα ή εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα κατά της ζωής, της υγείας, της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος τέκνου του ή του άλλου γονέα.

Μείωση Δημοτικών Τελών σε άτομα με τύφλωση

Βάσει της υπ.αρ. 2897/2007 Α.Δ.Σ. δίνεται μείωση 50% στα Δ.Τ. σε άτομα με πλήρη τύφλωση ή άτομα με οπτική οξύτητα κάτω του 1/20. Απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΤΥΦΛΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 1/20  (υπ’ αριθμ. 3086/07&1742/2012 Α.Δ.Σ.)

Αίτηση ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση).

Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερομένου και Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήματος).

Βεβαίωση της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Koρινθίων.

Απόδειξη  Δ.Ε.Η. (πρόσφατη) της κατοικίας στην οποία διαμένουν με την οικογένειά τους (έγγαμοι) ή με τους γονείς τους (άγαμοι).

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου και συμβόλαιο μίσθωσης, στο όνομα του ενδιαφερομένου ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει (γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λπ.).

Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων ή των οικείων τους, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

Μείωση Δημοτικών Τελών σε άτομα με αναπηρία

Βάσει της υπ.αρ. 2782/2008 Α.Δ.Σ. δίνεται μείωση 50% σε άτομα με αναπηρία 67% και άνω. Απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη 2890/2008 Α.Δ.Σ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (υπ’ αριθμ. 1506/2018 Α.Δ.Σ.)1.  Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση).

2. Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου και Α.Φ.Μ. (από φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήματος ή από φορολογική ενημερότητα).

3. Γνωμάτευση αρμόδιας   Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκεια επανελέγχου του.

4. Απόδειξη της Δ.Ε.Η. (πρόσφατη) της κατοικίας όπου διαμένουν με την οικογένειά τους (έγγαμοι) ή με τους γονείς τους (άγαμοι).

5. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου και συμβόλαιο μίσθωσης στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει (γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λπ.).

6. Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων ή των οικείων τους, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

Παρατηρήσεις:

Η μείωση των δημοτικών τελών στα άτομα με αναπηρία 80% και άνω, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2782/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δε θα έχει αναδρομική ισχύ και θα υπολογίζονται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Η χρονική διάρκεια της μείωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με το χρονικό όριο επανέλεγχου και ανανέωσης του ποσοστού αναπηρίας που αναφέρεται στη γνωμάτευση. Σε περίπτωση επαναφοράς των αρχικών τετραγωνικών μέτρων, μετά τη λήξη του χρονικού ορίου επανέλεγχου του ποσοστού αναπηρίας, η προσκόμιση νέας αίτησης για μείωση δημοτικών τελών, λόγω έκδοσης νέας γνωμάτευσης, δε θα γεννά αξιώσεις επιστροφής ποσών ή αναδρομικής μείωσης των δημοτικών τελών για το χρονικό διάστημα επαναφοράς χρέωσης των αρχικών τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου.