Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 479/2018
 
Θέμα 30ο Η.Δ: «Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
         και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συνεχίζοντας την εισήγηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 28/437/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και την από 10-10-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 28/437/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του N. 4555/2018 και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 28/437/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Α΄
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργούνται για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου
Ως προς το μέρος των εσόδων :
Ενισχύει:
·         Τον Κ.Α. εσόδων 0621.0001 με τίτλο: ”κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων” προϋπολογισμού 6.462.801,08 € κατά 482.259,49 € και τελικό ποσό 6.945.060,57€
Μεταφέρει αυτό στο αποθεματικό και από αυτό ενισχύει τις κάτωθι πιστώσεις:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Ενισχύει:
1.       τον Κ.Α 15/6741.0001 με τίτλο: ”Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας”, προϋπολογισμού 2.878.408,00 € με το ποσό των 373.231,46€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των  3.251.639,46 €
2.       τον Κ.Α 15/6741.0002 με τίτλο: ”Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS”, προϋπολογισμού 382.190,54 € με το ποσό των 42.416,17€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των 424.606,71€
3.       τον Κ.Α.15/6741.0005 με τίτλο ”Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους” προϋπολογισμού 195.212,80€ με το ποσό των 5.057,13€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των  200.269,93€
4.       τον Κ.Α 15/6741.0009 με τίτλο: ”Επίδομα Τυφλότητας”, προϋπολογισμού 820.086,86€ με το ποσό των 50.985,64€   και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των 871.072,50€
5.       τον Κ.Α 15/6741.0010 με τίτλο: ”Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα”, προϋπολογισμού 221.255,58€ με το ποσό των 10.569,09€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των 231.824,67€ .
ΜΕΡΟΣ Β’
Στην αριθ. 169/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε εγγραφεί εκ παραδρομής ο Κ.Α 30/7413.0002 με τίτλο: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου με ποσό 246.081,26€ αντί του ορθού κωδικού 30/7413.0006 .
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 479 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος