Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής <<Μπαθαρίστρα – Δέλτα>> του Δήμου Κορινθίων στ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής <<Μπαθαρίστρα – Δέλτα>> του Δήμου Κορινθίων στ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 296/2018
 
Θέμα 18ο Η.Δ.: «Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής <<Μπαθαρίστρα – Δέλτα>> του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 804»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής <<Μπαθαρίστρα – Δέλτα>> του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 804», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1. την 13451/1603/2018 αίτηση των Γεωργίας Τσαβαλιά του Γεωργίου και Ιωάννας Τσαβαλιά του Ευαγγέλου, με την οποία ζητούν τροποποίηση έμπροσθεν της ιδιοκτησίας τους που βρίσκεται στο Ο.Τ. 804 επί της οδού Χριστίνας Τσαμαντά του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα».
2. την υπ΄ αριθμ. 2154/05-08-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003), έχει εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλεως περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων και με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής της περιοχής (Μετ. Τόμος 563/αριθμ. 493). 
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15019/1754/07-05-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας σύμφωνα με την οποία προτείνεται να γίνει δεκτό το αίτημα για τροποποίηση του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στο Ο.Τ. 804 της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» σύμφωνα με το από 19-4-2018 τοπογραφικό διάγραμμα Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 804 Τοπογράφου Μηχανικού Χρήστου Καπετανάκη,
4. την αριθμ. 5/30/208 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 804, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Οικονόμου Γεωργίου)
 
Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίωνως εξής:
Μετατόπιση της οδού Χριστίνας Τσαμαντά, στο τμήμα μεταξύ των Ο.Τ. 804 και 740, βορειότερα έτσι ώστε να μη ρυμοτομούνται οι δύο σκάλες από μπετόν εκ των οποίων η μία οδηγεί στο δεύτερο όροφο και η άλλη στο υπόγειο, της ανωτέρω αναφερόμενης ιδιοκτησίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 296/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment