Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 326/018
 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2018»έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 19/314/2018 & 20/329/2018αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και τις από 04-6-2018, 06-7-2018 & 16-7-2018 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 19/314/2018 & 20/329/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
A.                                                                ΜΕΡΟΣ Α’
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μειώνει:
·         τον K.A. 20/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας) προϋπολογισμού 92.758,70€ κατά το ποσό των 20.778,69€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 71.980,01€»
·         τον K.A. 00/6121.0002 με τίτλο «Αντιμισθία αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α΄) προϋπολογισμού 155.402,02€ κατά το ποσό των 38.000,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 117.402,02€»
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 58.778,69€ και από εκεί μεταφέρει 61.778,69 και :
Ενισχύει :
 
·         τον K.A. 00/6126.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές αιρετών” προϋπολογισμού 20.109,25€ με το ποσό των 8.000,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 28.109,25€»
·         τον K.A. 15/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής” προϋπολογισμού 333.829,20€ με το ποσό των 25.000,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 358.829,20€»
·         τον K.A. 15/6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής” προϋπολογισμού 88.868,33€ με το ποσό των 5.000,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 93.868,33€»
·         τον K.A. 15/6052.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού 57.000,00€ με το ποσό των 20.778,69€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 77.778,69€»
·         τον K.A. 15/6117.0002 με τίτλο «Αμοιβή για υπηρεσίες ανάδειξης και προστασίας Ιαματικής Πηγής Λουτρών Ωραίας Ελένης» προϋπολογισμού 3.000,00€ με το ποσό των 3.000,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 6.000,00€»
ΜΕΡΟΣ Β’
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 41/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση Δημοτικού Καταστήματος & Περιβάλλοντος Χώρου Άσσου» ανέρχεται στο ποσό των 82.000,00 €. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30/7322.0025 με πίστωση 70.000,00 €
Δεσμεύεται για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 12.000,00 ευρώ στον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2019 .
ΜΕΡΟΣ Γ’
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 39/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Κατακαλίου» ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 €. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30/7322.0022 με πίστωση 30.000,00 €
Δεσμεύεται για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 15.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.
B.
i.    Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
      Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
·         τον K.A. 35/7132.0005 με τίτλο «Προμήθεια φορτηγών αυτοκινήτων» προϋπολογισμού 73.500,00 € κατά το ποσό των 73.500,00€ και τελική πίστωση 0,00€»
·         τον K.A. 35/7132.0006 με τίτλο «Προμήθεια Αυτοκινήτου φορτηγού 1t για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (έτους 2015)» προϋπολογισμού 35.000,00€ κατά το ποσό των 35.000,00€ και τελική πίστωση 0,00€»
·         τον ΚΑ 35/7135.0012 με τίτλο: Προμήθεια εργαλείων της Υπηρεσίας Πρασίνου’προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 13.505,38€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 6.494,62 €
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 122.005,38€ και από το αποθεματικό μεταφέρει    ισόποσα και:
 
Ενισχύει :
·         τον K.A. 35/7131.0006 με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)» προϋπολογισμού 154.600,00€ με το ποσό των 69.000,00 € και διαμορφώνεται τελική πίστωση 223.600,00€»
·         τον K.A. 35/7132.0005 με τίτλο «Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος (τρακτέρ και κλαδοτεμαχιστής )για την πυροπροστασία» προϋπολογισμού 54.440,62€ με το ποσό των 53.005,38 € και διαμορφώνεται τελική πίστωση 107.446,00€ »
Στον Κ.Α. 35/7132.0005 αλλάζει τον τίτλο από «Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος (τρακτέρ και κλαδοτεμαχιστής) για την πυροπροστασία» σε «Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος».
 
ΜΕΡΟΣ Β’
 
Δεσμεύεται, για εγγραφή πίστωσης στον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2019 στον Κ.Α 30/7331.0017 με τίτλο: ”Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων” ποσού 6.175,20€, σύμφωνα με αίτημα του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και σε εφαρμογή της υπ΄ αρίθμ. 44/2018 μελέτης με τίτλο: Επισκευή-συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων.
ii  Λαμβάνοντας υπόψη :
 
·         Την αρ 693/21-06-2018 απόφαση ένταξης της πράξης (ΑΔΑ ΨΦΒ0ΟΞ7Φ-ΝΑΔ) με κωδ. ΟΠΣ 5029440 και τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», με δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων ως επικεφαλή εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας , προϋπολογισμού 2.619.372,80€ (κωδ εναρίθμου στην ΣΑ Ε0938 2018ΣΕ093880014), με ημερομηνία έναρξης της πράξης την 21/3/2018 και λήξη της πράξης την 31/3/2020 .
·         Την υπ΄αρίθμ. 12/279/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»   του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014 -2020.
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εσόδων
 
Δημιουργεί
·         τον ΚΑ 1217.0002 με τίτλο : Επιχορήγηση ΤΕΒΑ – Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 με το ποσό των 2.619.372,80 €
 
Ως προς το μέρος των εξόδων
 
Δημιουργεί:
·         τον ΚΑ 60/6481.0002   με τίτλο : Τρόφιμα – Αποκεντρωμένες προμήθειες (ΤΕΒΑ 2018-2019) ποσού: 2.052.800,00 €
·         τον ΚΑ 60/6474.0003 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων, Τρόφιμα – Διοικητικές Δαπάνες (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019) ποσού 102.640,00 €
·         τον ΚΑ 60/6474.0004 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων, Συνοδευτικά μέτρα (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019) ποσού 102.640,00 €
·         τον ΚΑ 60/60/6635.0001 Βασική Υλική Συνδρομή   ΒΥΣ   Αποκεντρωμένες Προμήθειες (ΤΕΒΑ 2018-2019) ποσού   328.448,00€
·         τον ΚΑ 60/6474.0005 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων , ΒΥΣ Διοικητικές Δαπάνες (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019) ποσού  16.422,40€
·         τον ΚΑ 60/6474.0006 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων, ΒΥΣ – Συνοδευτικά μέτρα (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019) ποσού 16.422,40 €
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 326/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος