Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 369/2018
 
Θέμα 24o Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.       Οικονόμου Γεώργιος
5.       Δράκος Παναγιώτης,
6.       Βλάσσης Δημήτριος.
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2018»,έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 21/342/2018 & 22/353/2018αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και τις από 20-7-2018 & 8-2018 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 21/342/2018 & 22/353/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
A.                                                                
ΜΕΡΟΣ Α’
 
ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
μειώνει:
τον Κ.Α. 30/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» προϋπολογισμού 28.492,44€ κατά 1.000,00 € και τελική πίστωση 27.492,44 €
τον ΚΑ 30/6662.0006 με τίτλο:Προμήθεια υλικών για τη δράση:Συντήρηση δημοτικών σχολείων και δημ. κτιρίων του Δήμου Κορινθίων, του προγράμματος “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους” προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 9.817,02 € και τελική πίστωση 182,98 €
μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 10.817,02 € και από το αποθεματικό μεταφέρει   ισόποσα και :
δημιουργεί τον Κ.Α. 30/6278.0001 με τίτλο «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων» και τελική πίστωση 1.000,00 €
ενισχύειτον K.A. 30/8116.0006 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 27.933,49€ με το ποσό των 9.817,02€ και τελική πίστωση 37.750,51€.
ΜΕΡΟΣ Β’
 
Δεδομένου ότι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό και να μεταφέρουμε τη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας δαπανών του Δήμου ως κατωτέρω, μέσω του αποθεματικού:
 
 
Υ
Κωδικός
τίτλος
Προϋπ/γισμός
 επιχορήγηση
 τακτικά
Τελική πίστωση
30
8112.0006
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )
24.600,00
-22.155,45
-22155,45
24.600,00
0
8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
11.143,38
42,16
-42,16
11.143,38
10
8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
1.127,20
992,00
-992
1.127,20
20
6264.0001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
57.000
12.614,27
-12.614,27
57.000
20
6263.0001
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
153.000
683,24
-683,24
153.000
20
6662.0002
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.
852.453,16
4.586,39
-4.586,39
852.453,16
20
66610001
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων
56.362,29
3.237,39
-3.237,39
56.362,29
Β΄
ΜΕΡΟΣ Α’
 
ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
μειώνει:
τον Κ.Α. 20/7336.0001 με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων» προϋπολογισμού 2.360.000,00€ κατά 766.050,00 € (ΣΑΤΑ 2018) και τελική πίστωση 1.593.950,00 € (Π.Δ.Ε. 200.000,00€, ΣΑΤΑ17 250.000,00€ & Π.Δ. 1.143.950,00€)
τον Κ.Α. 30/7322.0023 και τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» προϋπολογισμού 100.000,00€ κατά 44.800,00 € (Π.Δ.) και τελική πίστωση 55.200,00 € (Π.Δ.)
τον Κ.Α. 30/7111.0003 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» προϋπολογισμού 1.709.000,00€ κατά 30.000,00 €   και τελική πίστωση 1.679.000,00 €
μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 840.850,00 € και από το αποθεματικό μεταφέρει 833.100,00 € και δημιουργεί :
τον Κ.Α. 15/7311.0001 με τίτλο «Προσθήκη κατ΄επέκταση ισογείου Γυμναστηρίου» με τελική πίστωση 768.000,00 € (766.050,00 από ΣΑΤΑ18 & 1.950,00 € από Π.Δ.)
τον Κ.Α. 30/7322.0028 με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Εξαμιλίων» με τελική πίστωση 20.000,00 € από Π.Δ.
τον Κ.Α. 30/6117.0003 με τίτλο ««Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης έξυπνων ανοικτών κέντρων εμπορίου» με τελική πίστωση 24.800,00 € από Π.Δ.
τον Κ.Α. 30/7112.0010 με τίτλο «απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ Αγ. Βασιλείου για δημιουργία Πλατείας» με τελική πίστωση 15.000,00 €
ενισχύει:
τον Κ.Α. 00/6735.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» προϋπολογισμού 35.000,00€ με το ποσό των 5.300,00 € και τελική πίστωση 40.200,00€. Η πίστωση δεν ξεπερνά το 1,5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού.
Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα εντάσσει:
το έργο με τίτλο «Προσθήκη κατ΄επέκταση ισογείου Γυμναστηρίου» στον Κ.Α. 15/7311.0001 με τελική πίστωση 768.000,00 € (766.050,00 από ΣΑΤΑ18 & 1.950,00 € από Π.Δ.)
το έργο με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Εξαμιλίων» στον Κ.Α. 30/7322.0028 με τελική πίστωση 20.000,00 € από Π.Δ.
ΜΕΡΟΣ Β’
Διορθώνει την υπ΄ αρίθμ. 326/17-7-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία είχαμε προβεί:
σε ενίσχυση με το ποσό των 20.778,69 € του κ.α με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. Εκ παραδρομής εγγράφηκε ο κ.α 15/6052.0001 αντί του ορθού κωδικού 20/6264.0001 με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Επίσης μειώθηκε ο κ.α 35/7132.0001 με τίτλο: προμήθεια φορτηγών αυτοκινήτων κατά το ποσό των 73.500,00 ενώ εσφαλμένα εγγράφηκε ο κ.α 35/7132.0005 με τον τίτλο αυτό.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 35/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Αρχαίας Κορίνθου» ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 €. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30/7322.0010 με πίστωση 80.000,00 €
Δεσμεύεται για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 70.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 . Για την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του ανωτέρω έργου θα προηγηθεί απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης (παρ 3 άρθρο 67 Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 και την παρ. 12 του άρθρου 34 του N. 4484/17) .
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 369 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment