Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 608/2018
 
Θέμα 25ο Η.Δ:  «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.                   Οικονόμου Γεώργιος
5.            Λαμπρινός Παναγιώτης
6.            Μουρούτσος Γεώργιος
7.            Νανόπουλος Βασίλειος
8.            Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.            Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.        Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.                Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.                Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.     Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.      Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.                   Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.                   Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.                   Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 35/569/2018 και 37/585/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 τις από 26-11-2018 και 09/12/2018 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις υπ’ αριθμ. 35/569/2018και 37/585/2018αποφάσεις, τις διατάξεις του N. 4555/2018 και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 35/569/2018 και37/585/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
Α.
ΜΕΡΟΣ Α΄
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Καταργεί:
·         Τον Κ.Α 30/7331.0014 με τίτλo:” Ανάπλαση δημοτικού καταστήματος Κουταλά” προϋπολογισμού 15.000,00 (πόροι Δήμου) κατά 15.000,00 και τελική πίστωση 0,00€
·         Τον Κ.Α. 30/7326.0033 με τίτλο «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού κ’ Δ.Δ. Αρχ. Κορίνθου» προϋπολογισμού 40.166,42 € (ΣΑΤΑ 2016) κατά 40.166,42€ και τελική πίστωση 0,00€
Μειώνει :
·         Τον Κ.Α. 30/7326.0048 με τίτλο «Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου» προϋπολογισμού 14.445,13€ κατά 4.192,76 € (ΣΑΤΑ 2014) και τελική πίστωση 10.252,37 € (ΣΑΤΑ 2014)
·         Τον Κ.Α. 30/7326.0001 με τίτλο «Αντιστήριξη πρανών στην Τ.Κ Κουτάλά» προϋπολογισμού 14.927,00€ κατά 4.432,12 € (ΣΑΤΑ 2016) και τελική πίστωση 10.494,88 € (6.567,88 ΣΑΤΑ16 και 3.927,00 ΠΔ)
·         Tον Κ.Α. 30/7322.0027 με τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. Γαλατακίου» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 26.000,00 (9.800,00 € ΣΑΤΑ 2016 και 16.200,00 ΠΔ) και τελική πίστωση 24.000,00 € (ΣΑΤΑ 2016) [ΑΔΣ 10/217/2018]
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 89.791,30 και από εκεί μεταφέρει 73.400,00€ και δημιουργεί:
·         τον Κ.Α. 30/7326.0004 με τίτλο «Ανάπλαση αύλειου χώρου κοινοτικού γραφείου στην Τ.Κ. Κουταλά» προϋπολογισμού 73.400,00 € (54.398,54 € ΣΑΤΑ 2016 , 4.192,76 € ΣΑΤΑ 2014 και 14.808,70 € ΠΔ)
 
 Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα:
 Εντάσσει :
·         νέο έργο με τίτλο «Ανάπλαση αύλειου χώρου κοινοτικού γραφείου στην Τ.Κ. Κουταλά» προϋπολογισμού 73.400,00 € στον Κ.Α. 30/7326.0004 (54.398,54 € ΣΑΤΑ 2016 , 4.192,76 € ΣΑΤΑ 2014 και 14.808,70 € ΠΔ)
 
Καταργεί :
·         τα έργα: α) Ανάπλαση δημοτικού καταστήματος Κουταλά” προϋπολογισμού 15.000,00 (πόροι Δήμου) στον Κ.Α 30/7331.0014 και β) Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού κ’ Δ.Δ. Αρχ. Κορίνθου προϋπολογισμού 40.166,42 € (ΣΑΤΑ 2016) στον Κ.Α. 30/7326.0033
Μειώνει :
·         τον προϋπολογισμό των έργων : α)Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου» προϋπολογισμού 14.445,13€ κατά 4.192,76 € (ΣΑΤΑ 2014) και τελική πίστωση 10.252,37 € (ΣΑΤΑ 2014) στον Κ.Α. 30/7326.0048 , β) Αντιστήριξη πρανών στην Τ.Κ Κουτάλά προϋπολογισμού 14.927,00€ κατά 4.432,12 € (ΣΑΤΑ 2016) και τελική πίστωση 10.494,88 € (6.567,88 ΣΑΤΑ16 και 3.927,00 ΠΔ) στον Κ.Α. 30/7326.0001, γ)Ανάπλαση Κ.Χ. Γαλατακίου» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 26.000,00 (9.800,00 € ΣΑΤΑ 2016 και 16.200,00 ΠΔ) και τελική πίστωση 24.000,00 € (ΣΑΤΑ 2016) στον Κ.Α. 30/7322.0027
 
 
ΜΕΡΟΣ Β’
Με την υπ΄ αριθμ. 476/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου :
·         στον Κ.Α. 64/7323.0001 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» πίστωση 480.000,00€
·         στον Κ.Α.64/7323.0002 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» πίστωση 210.000,00€ .
Θα πρέπει να γίνει διόρθωση ως προς τους κωδικούς ως εξής:
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Καταργεί:
·         τον Κ.Α. 64/7323.0001 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» κατά 480.000,00€
·         τον Κ.Α.64/7323.0002 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» κατά 210.000,00€ .
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 690.000,00 και από το αποθεματικό ισόποσα:
Δημιουργεί:
·         τον Κ.Α. 64/7341.0004 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» με το ποσό των 480.000,00€
·         τον Κ.Α. 64/7341.0006 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» και προϋπολογισμό 210.000,00€
 Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα:
Εντάσει :
·         νέο έργο σε Κ.Α. Εξόδου 64/7341. 0004 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» και προϋπολογισμό 480.000,00 €
·         νέο έργο σε Κ.Α. Εξόδου 64/7341. 0006 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» και προϋπολογισμό 210.000,00 €
Ενισχύει :
·         τον Κ.Α. 30/7331.0016 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 705.086,46€ με το ποσό των 62.650,00€ και τελική πίστωση 767.736,46€ (σε εφαρμογή της υπ΄ αρίθμ. 476/2018 απόφασης του Δ.Σ)
 
Β.
ΜΕΡΟΣ Α’
Αποδέχεται ποσό 223.500,0€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο ως εξής: α) ποσό 137.480,00 € από τέλος Διαφήμισης και β) ποσό 86.020,00€ από Τέλος ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις υπ΄ αρίθμ. 69659/3-12-2018 και 69642/3-12-2018 αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με την ΚΥΑ 25595/26-7-2017 και :
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Μειώνει:
·         τον Κ.Α. 0122.0002 με τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από Λαϊκές Αγορές (αρθρ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)» προϋπολογισμού 151.008,00€ κατά το ποσό των 66.890,00€ και τελική πίστωση 84.118,00€
·         τον Κ.Α. 0211.0001 με τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» προϋπολογισμού 295.140,52€ κατά το ποσό των 101.610,00€ και τελική πίστωση 193.530,52€
·         τον Κ.Α. 0465 με τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» προϋπολογισμού 65.000,00€ κατά το ποσό των 55.000,00€ και τελική πίστωση 10.000,00€
Ενισχύει μέσω του αποθεματικού ισόποσα:
·         τον Κ.Α. 0441.0001 με τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» προϋπολογισμού 371.350,00 € με το ποσό των 86.020,00€ και τελική πίστωση 457.370,00€
Δημιουργεί:
·         τον Κ.Α. 0715.0001 με τίτλο «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» με το ποσό των 137.480,00€ και τελική πίστωση 137.480,00€
 
ΜΕΡΟΣ B
Αποδέχεται ποσό 144.940,00 € που κατανεμήθηκε στο Δήμο Κορινθίων το οποίο αναλύεται σε: α) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ποσού 3.520,00€ και β) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ποσού 141.420,00€, σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 70753/5-12-2018 (ΑΔΑ:6ΒΧΚ465ΧΘ7-ΚΚΙ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και :
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Ενισχύει:
·         Τον Κ.Α. 0614.0001 με τίτλo:” ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)” προϋπολογισμού 495.040,00 κατά 68.560,00€ και τελική πίστωση 563.600,00€
·         Τον Κ.Α 0615.0001 με τίτλo:” ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)” προϋπολογισμού 14.080,00€ κατά 2.080,00€ και τελική πίστωση 16.160,00€
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 70.640,00€ και από εκεί :
Ενισχύει:
·         Τον Κ.Α 00-6711.0001 με τίτλo:”Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές” προϋπολογισμού 495.040,00 με το ποσό των 68.560,00€ και τελική πίστωση 563.600,00€
·         Τον Κ.Α 00/6718.0002 με τίτλo:” Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για τους σχολικούς τροχονόμους” προϋπολογισμού 14.080,00€ με το ποσό των 2.080,00€ και τελική πίστωση 16.160,00€
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 608 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος