Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 20/2/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 42/2019
 
Θέμα 16ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 5/17/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 5/17/2019απόφαση, τις διατάξεις του N. 4555/2018 και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 5/17/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Π/Υ
 
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I
Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων I την 31-12-2018 (περ. α του πρώτου εδαφίου του άρθρου 5 της ΚΥΑ 38347/25-7-2018) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2018 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.652.057,52 ευρώ
β) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2017 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.431.622,01 ευρώ
Συνεπώς, επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2018 είναι μεγαλύτερου ύψους από τα εισπραχθέντα έτους 2017, στον Προϋπολογισμό 2019, ως ανώτατο ποσό της Ομάδας Εσόδων I που μπορεί να εγγραφεί είναι το ποσό του έτους 2018, ήτοι 9.652.057,52€.
Στον προϋπολογισμό έτούς 2019 στην Ομάδα Εσόδων I έχει εγγραφεί ποσό9.431.622,01€ και συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 51 με τίτλο: ‘’Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης’’ έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2019 συνολικά ποσό 26.866.491,40€. Το χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2018 σύμφωνα με τη βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε 27.093.285,22€.
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 με αύξηση στο σκέλος των εσόδων του χρηματικού υπολοίπου κατά 226.793,82 €
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018
 
α) Στον προϋπολογισμό εκτιμήθηκε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 20 θα ανέλθει στο ποσό των 3.904.607,19€. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2018, το ποσό ανέρχεται τελικά σε 4.727.415,74 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 822.808,55 ευρώ στο σκέλος των Εσόδων.
Επίσης, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 318.376,34 ευρώ από πόρους της υπηρεσίας. Κατά την 31/12/2018 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε  175.854,69€. Προκύπτει μείωση κατά 142.521,65€ στο σκέλος των Εξόδων.
β) Στον προϋπολογισμό εκτιμήθηκε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 45 θα ανέλθει στο ποσό των 593.785,00€. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2018 το ποσό ανέρχεται τελικά σε     1.109.284,77€. Προκύπτει αύξηση κατά   515.499,77€.
Επιπρόσθετα, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 39.245,05€ (τακτικά). Κατά την 31/12/2018 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε   3.660,80€. Προκύπτει μείωση κατά 35.584,25 € στο σκέλος των Εξόδων.
Συνολικά το χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α. 5113.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” είχε εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει σε 4.498.392,19€ και τελικά ανήλθε σε 5.836.700,51 €. Οπότε προκύπτει αύξηση κατά 1.338.308,32€.
 
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
 
Στο σκέλος των Εσόδων και στην Ομάδα 32 “Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη” έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ποσού 18.493.854,11€. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31/12/2018 και πρέπει να εγγραφεί στην Ομάδα Εσόδων του Κ.Α. 32 ανήλθε σε 19.278.516,90 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 784.662,79€
Στο σκέλος των Εξόδων στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό πίστωση συνολικού ποσού: 16.835.151,18€ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 17.819.516,90€. Συνολική αύξηση 984.365,72€.
Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων II και του Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων (περ. β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 23976/22-7-16) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2017: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 863.441,37 ευρώ
β) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2018: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 1.460.457,94 €.
Με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2019 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2017 και 2018:
το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων ανέρχεται σε: 19.278.516,90€ – 1.460.457,94€=17.818.058,96€. Το ποσό που εγγράφεται τελικά είναι 17.819.516,90€.
 
Αναμορφώνει τον Προϋπολογισμό έτους 2019 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων του Κ.Α. 32 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 19.278.516,90€) και με αύξηση στο σκέλος των Εξόδων του Κ.Α. 85 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 17.819.516,90€).
ΟΦΕΙΛΕΣ
Στο σκέλος των εξόδων και στους K.A 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122 και 8123, για το σύνολο των υπηρεσιών έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά 2.396.054,97€. Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31/12/2018 ανήλθε σε 1.766.424,24 €.
Αναμορφώνει αντίστοιχα τον προϋπολογισμό και
Μειώνει κατά 629.630,73€
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις και τις αναμορφώσεις από νέες ανάγκες που προκύπτουν :
Β. Τροποποιεί το Τεχνικό  Πρόγραμμα  ως προς τα έργα :
 με Κ.Α. 30/7331.0012 με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση Αστεροσκοπείου Στεφανίου» προϋπολογισμού 101.247,70€ το οποίο αποτελεί Νέο έργο του Τεχνικού Προγράμματος ενώ είχε συμπεριληφθεί λανθασμένα στα συνεχιζόμενα.
με Κ.Α 20/7325.0002 και τίτλο: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού», το οποίο αρχικά προϋπολογίστηκε σε 170.000,00€ και με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 270.000,00€
με Κ.Α 45/7336.0010 και τίτλο: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων», το οποίο αρχικά προϋπολογίστηκε σε 120.000,00€ και με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 620.000,00€
με Κ.Α 30/7332.0001 και τίτλο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων», το οποίο αρχικά προϋπολογίστηκε σε 800.000,00€ και με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 450.000,00€
με Κ.Α 30/7334.0002 και τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Κορινθίων», το οποίο αρχικά προϋπολογίστηκε σε 1.000.000,00€ και με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 700.000,00€
Γ. Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό  
Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, καθώς και από τις νέες εντάξεις διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111.
 
ΕΣΟΔΑ
 
 
 
 
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
 
 
 
 
 
5111.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
1.692.681,69
-399.297,26
1.293.384,43
5112.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
4.888.000,00
-51962,62
4.836.037,38
5113.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
4.498.392,19
1.338.308,32
5.836.700,51
5119.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
4.645.200,00
-792.532,9
385.2667,10
5121.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
287.846,56
-155.586,70
132.259,86
5121.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
41.226,96
-36.371,56
4.855,40
5122.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
5.969.554,85
-638.762,01
5.330.792,84
5123.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
1.930.000,00
420.000,00
2.350.000,00
5124.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)
795429,91
-106.155,80
689274,11
5129.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
2002839,24
487645,71
2490484,95
5129.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
115320
161508,64
276828,64
51
ΣΥΝΟΛΟ
 
226.793,82
 
3211.0001
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
717.242,22
362.331,72
1.079.573,94
3211.0002
Δημοτικός Φόρος
156.677,60
19.014,68
175.692,28
3212.0001
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Δήμου
1.802.970,28
-46.467,99
1.756.502,29
3215.0001
Τέλος ακίνητης περιουσίας Δήμου
222.556,54
130.489,34
353.045,88
3217.0001
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
709.820,76
-73.350,53
636.470,23
3218.0001
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Δήμου
2.509.699,44
42.834,23
2.552.533,67
3218.0002
Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων
251.566,82
-1.443,56
250.123,26
3219.0001
Μισθώματα Δημ. Ακινήτων Δημ. Αγοράς παρελθόντων ετών
389.527,12
-433,19
389.093,93
3219.0002
Δικαιώματα από τέλη καθ/τας νεκροταφείων παρελθόντων ετών
580.425,55
82.738,01
663.163,56
3219.0004
Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών
1.298.083,26
-6.392,87
1.291.690,39
3219.0005
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών
891.067,91
28.767,14
919.835,05
3219.0006
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα παρελθόντων ετών
122.402,27
-718,48
121.683,79
3219.0007
Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών-Λαϊκές αγορές
447.060,75
28.149,88
475.210,63
3219.0008
Ειδικό τέλος 5% λατομικών προϊόντων παρελθόντων ετών
270.067,85
-60.900,62
209.167,23
3219.0009
Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων παρελθόντων ετών
726.134,27
3.109,64
729.243,91
3219.0010
Μισθώματα ακινήτων
224.771,75
-28.514,93
196.256,82
3219.0011
Επιστροφή χρημάτων
328.424,44
87.986,90
416.411,34
3219.0012
Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (ΦΠΑ)
65.292,93
-2.463,14
62.829,79
3219.0013
Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% (ΦΠΑ)
76.010,72
-2.787,98
73.222,74
3219.0014
Τέλος από δικαίωμα βοσκής Δ. Σολυγείας
2.124,70
-299,80
1.824,90
3219.0015
Τέλος από δικαίωμα βοσκής Δ. Σαρωνικού
8.426,88
-15,46
8.411,42
3219.0016
Λοιπά έσοδα Δ. Άσσου-Λεχαίου
54.237,05
-120,95
54.116,10
3219.0017
Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Δ. Σαρωνικού
5.065,71
-180,41
4.885,30
3219.0018
Π.Ο.Ε μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων Δ. Σολυγείας
59.383,72
-49.411,92
9.971,80
3219.0020
Παραχώρηση τετραετών τάφων
41.664,55
9.681,18
51.345,73
3219.0022
Επιστροφή προνοιακών επιδομάτων
208.987,17
-3.141,94
205.845,23
3219.0023
Τέλη διέλευσης
2.176,72
-110,37
2.066,35
3221.0001
Εισπρακτέα υπόλοιπα (ΠΟΕ) από έκτακτα έσοδα φορολογικών διατάξεων
1.609.979,60
-18.757,25
1.591.222,35
3221.0002
ΠΟΕ από πρόστιμα ΚΟΚ
4.192.860,72
286.589,54
4.479.450,26
3221.0003
Έσοδα ΠΟΕ από καταλογισμό δικαστικών εξόδων κλπ
193.775,48
-1.306,43
192.469,05
3221.0004
Έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων
6.246,05
-211,65
6.034,40
 
 
 
 
 
32
ΣΥΝΟΛΟ
 
784.662,79
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                      ΕΣΟΔΩΝ                                             78.960.765,04€
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ    760.000,00
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ                                                 ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ                                    1.011.456,61€             ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ                         80.732.221,65€                              
1.011.456,61
 
Κ.Α.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
00/8111.0001
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
115.200,00
0,00
115.200,00
00/8112.0001
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων 
8.000,00
-8.000,00
0,00
00/8112.0006
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
22.526,18
-14.961,95
7.564,23
00/8113.0001
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ. Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ. Σαρωνικού, Δ. Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.
5.498,55
0,00
5.498,55
00/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
24.940,23
41.767,38
66.707,61
00/8114.0006
Φόροι-Τέλη Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
125,47
0,00
125,47
00/8115.0001
Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων
978,42
-978,42
0,00
00/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
66.829,99
-25.784,67
41.045,32
00/8117.0001
Λοιπά έξοδα Δ. Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ. Σαρωνικού, Δ. Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων)
10.930,20
-2.462,20
8.468,00
00/8117.0002
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
684.581,85
-273.470,29
411.111,56
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
-283.890,15
 
10/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
502,25
1.405,85
1.908,10
10/8112.0006
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
3.290,96
-3.290,96
0,00
10/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
32.425,05
-31.772,92
652,13
10/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
1.092,00
-276,20
815,80
10/8116.0006
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
4.217,00
4.217,00
10/8121.0006
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
16.694,12
-16.216,72
477,40
10/8123.0006
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
12.917,36
-9.917,36
3.000,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
-55.851,31
 
15/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
2.355,60
-265,78
2.089,82
15/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
11.265,71
-5.399,99
5.865,72
15/8115.0001
Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων
3.411,00
0,00
3.411,00
15/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
60.452,21
-28.948,49
31.503,72
15/8117.0002
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
1.625,00
1.625,00
15/8121.0006
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
210.362,04
-210.362,04
0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
-243.351,3
 
20/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
18.947,53
24.838,65
43.786,18
20/8112.0006
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
19.620,62
-16.736,65
2.883,97
20/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
210.134,67
-138.158,57
71.976,10
20/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
891,34
-860,78
30,56
20/8116.0006
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
61.352,35
-18.748,09
42.604,26
20/8117.0002
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
800,90
800,90
20/8121.0006
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
7.429,83
6.342,89
13.772,72
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
-142.521,65
 
30/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
1.893,02
5.823,68
7.716,70
30/8112.0001
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων 
6.000,00
-6.000,00
0,00
30/8112.0006
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων 
24.600,00
35.900,00
60.500,00
30/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
9.180,42
32.611,13
41.791,55
30/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
627,50
-571,90
55,60
30/8116.0006
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
41.988,78
-34.696,79
7.291,99
30/8121.0006
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
172.956,21
9.103,72
182.059,93
30/8122.0004
Έργα Δήμου Σαρωνικού
200.710,38
0,00
200.710,38
30/8122.0006
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
209.450,84
-182.453,55
26.997,29
30/8123.0001
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων
45.978,91
0,00
45.978,91
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
-140.283,71
 
35/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
2.366,69
1.131,42
3.498,11
35/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
2.385,00
-1.300,80
1.084,20
35/8116.0006
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
3.805,87
-2.323,33
1.482,54
35/8121.0006
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
3.360,40
-2.157,60
1.202,80
 
 
 
-4.650,31
 
40/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
2.072,00
-344,00
1.728,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
-344,00
 
45/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
5.781,15
-3.333,22
2.447,93
45/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
1.984,00
-930,00
1.054,00
45/8116.0006
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
114,55
44,32
158,87
45/8122.0006
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
31.365,35
-31.365,35
0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
-35.584,25
 
60/8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
4.302,07
11,26
4.313,33
60/8112.0006
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
2.216,16
-107,82
2.108,34
60/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
2.658,39
-2.658,39
0,00
60/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
885,40
100.179,87
101.065,27
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
97.424,92
 
64/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
108.748,00
108.748,00
64/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
40.914,24
40.914,24
64/8122.0006
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
6.616,35
29.758,79
36.375,14
64
ΣΥΝΟΛΟ
 
179.421,03
 
81
ΣΥΝΟΛΟ
 
-629.630,73
 
00/8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
14.301.038,47
498.200,06
14.799.238,53
20/8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
674.687,99
356.267,90
1.030.955,89
25/8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
1.562.703,24
33.925,56
1.596.628,80
45/8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
296.721,48
95.972,20
392.693,68
85
ΣΥΝΟΛΟ
 
984.365,72
 
20/7132.0001
Προμήθεια μεταφορικών μέσων
200.000,00
200.000,00
400.000,00
20/6662.0003
Αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού
350.000,00
528.872,37
878.872,37
20/7135.0001
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
350.000,00
142.521,65
492.521,65
20/7325.0002
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
170.000,00
100.000,00
270.000,00
 
ΣΥΝΟΛΟ 20
 
971.394,02
 
45/7336.0010
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων
120.000,00
500.000,00
620.000,00
45/7131.0001
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
5.000,00
15.000,00
20.000,00
45/6261.0001
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
21.003,04
18.531,01
 
39.534,05
45/6262.0001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
20.800,00
14.000,00
34.800,00
 
ΣΥΝΟΛΟ 45
 
547.531,01
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
 
 
 
15/7135.0001
Προμήθεια αντιγράφου αγάλματος
0,00
18.000,00
18.000,00
00/6423.0001
Oδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων
0,00
2.000,00
2.000,00
30/7332.0001
Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Κορινθίων
800.000,00
-350.000,00
450.000,00
30/7334.0002
Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Κορινθίων
1.000.000,00
-300.000,00
700.000,00
30/7111.0003
Απαλλοτριώσεις ακινήτων
1.900.000,00
-200.000,00
1.700.000,00
10/6011.0001
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
1.131.040,92
-22.000,00
1.109.040,92
30/7132.0001
Προμήθεια μεταφορικών μέσων
50.000,00
-25.000,00
25.000,00
15/6235.0001
Μίσθωση μεταλλικής κερκίδας
0,00
13.000,00
 
13.000,00
60/6222.0001
Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών
1.300,00
1.300,00
2.600,00
 (1.300,00 -1328.0008, 1.300,00 -5124.0001)
60/6041.0002
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών
42.468,00
20.116,46
62.584,46
(42.468,00-1328.0001, 20.116,46-5124.0001)
60/6481.0001
ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016
469.191,16
-131.064,30
338.126,86
(1216.0001 ποσό: 114.472,63€ & ΚΑ Εσόδου 5124.0001 ποσό: 223.654,23€)
62/7135.0013
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
0,00
10.516,48
10.516,48 (5124.0001)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
-963.131,36
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ
 
910.528,66
 
-9111
Aποθεματικό
4.249,37
100.927,95
105.177,32
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
 
1.011.456,61
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                      ΕΞΟΔΩΝ                                             78.960.765,04€
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ    760.000,00
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ                                                 ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ                                    1.011.456,61€             ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ                         80.732.221,65€                                      
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 42 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος