Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016

Ημ/νία Δημοσίευσης : 26/3/2019
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 5/20.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 71/2019
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους
2019»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση
σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5756/15-02-2019 πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο
Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών
(33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4. Χασικίδης Χρήστος
5. Φαρμάκης Γεώργιος
6. Βλάσσης Δημήτριος
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
9. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11. Νανόπουλος Βασίλειος
12. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
13. Πανταζής Βασίλειος
14. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
17. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο
τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Οικονόμου Γεώργιος
6.Παρτσινέβελος Κων/νος– Αντιδήμαρχος,
προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
7. Σταυρέλης Νικόλαος
8. Μουρούτσος Γεώργιος
9. Δράκος Παναγιώτης
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11. Σούκουλης Ανδρέας
12. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο
τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Καρασάββας Ιωάννης,
15. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία,
16. Κορδώσης Χρήστος
1
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την
ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου
Βασιλείου
18. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ει-
σηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και
του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ.
6/54/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροπο-
ποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με την από
17.02.2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 6/54/2019 απόφαση,
τις διατάξεις του N. 4555/2018 και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα
ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019, όπως
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 6/54/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Α’
Αποδέχεται χρηματοδότηση ύψους 3.000.000,00 ευρώ από το έργο του ΥΠ.ΥΠ&ΜΕΤ. 2018ΣΕ87100008 της
ΣΑΕ 871 προκειμένου άμεσα να προχωρήσει ο Δήμος στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων για διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της
29ης-9-2018 και την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στο Δήμο, σύμφωνα με :
α) την αριθμ. 7186/4-10-2018 Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, Τενέας, Κορινθίων, Σαρωνικού & Σολυγείας του
Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που
προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης-9-2018, με ισχύ της απόφασης μέχρι την 29/03/2019
και
β) την αριθμ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-2-2019 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα
«Έγκριση δέσμευσης ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100008 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε., διάθεση
ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την
υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών
2
έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της
29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018».
Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 :
Εντάσσει :
 το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων
στη Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική
καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 1.400.000,00€ στο τεχνικό
πρόγραμμα σε Κ.Α. Εξόδου 64/7333.0005 .
 το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων
στις Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που
επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 850.000,00€
στο τεχνικό πρόγραμμα σε K.A. 64/7333.0006
 το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων
στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που
επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 750.000,00€
στο τεχνικό πρόγραμμα σε K.A. 64/7333.0007
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί:
 τον K.A. 1322.0011 με τίτλο «επιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των
συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη
από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 3.000.000,00€
[Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)] .
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 3.000.000,00€ και από εκεί :
Δημιουργεί:
 τον K.A. 64/7333.0005 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους
υδραυλικών έργων στη Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που
επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 1.400.000,00€
[Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)].
 τον K.A. 64/7333.0006 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους
υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»
προϋπολογισμού 850.000,00€ [Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του
Π.Δ.Ε.)].
 τον K.A. 64/7333.0007 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους
υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»
προϋπολογισμού 750.000,00€ [Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του
Π.Δ.Ε.)].
ΜΕΡΟΣ Β’
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
 τον Κ.Α 20 /6021.0003 με τίτλο:«Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81)
Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 34,57€
και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 14.965,43€
Μεταφέρει στο αποθεματικό 34,57€ και από εκεί μεταφέρει 16.048,67€ και :
Ενισχύει:
 τον Κ.Α 00/8117.0002 με τίτλο:«Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού
411.111,56€ κατά το ποσό των 14,10€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 411.125,66€
3
 τον Κ.Α 20/8112.0006 με τίτλο:«Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου
Κορινθίων», προϋπολογισμού 2.883,97€ κατά το ποσό των 34,57€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά
σε 2.918,54€
Σε συνέχεια αιτήματος του 2ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου και του υπ΄ αρίθμ. 6471/21-2-2019 εγγράφου της
Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β’θμιας Εκπ/σης περί της ανάγκης προώθησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής
του προγραμματισμού και των επιστημών τεχνολογίας στην Κόρινθο
Δημιουργεί :
 τον Κ.Α 00/6731.0003 με τίτλο: «επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για την υλοποίηση της δράσης: κόμβος εκπαιδευτικής ρομποτικής προγραμματισμού και
τεχνολογίας (ΚΕΡΠΕΤ Κορίνθου) », προϋπολογισμού 16.000,00€
ΜΕΡΟΣ Γ’
Για την υλοποίηση της πράξης «: « ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 », ΚΣ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5029440, τροποποιεί:
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
 τον Κ.Α 60/6474.0004 με τίτλο:«Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων, Συνοδευτικά μέτρα (5%)
Αποκεντρωμένων Προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019)”, προϋπολογισμού 102.640,00€ κατά το ποσό των
50.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 52.640,00€
 τον Κ.Α 60/6474.0003 με τίτλο:«Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων, Τρόφιμα-Διοικητικές
Δαπάνες (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019)”, προϋπολογισμού 102.640,00€ κατά το
ποσό των 40.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 62.640,00€
Μεταφέρει στο αποθεματικό 90.000,00€ και από εκεί:
Δημιουργεί:
 τον Κ.Α 60/6117.0003 με τίτλο : “Δαπάνες επιστημονικού προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για
συνοδευτικά μέτρα αποκεντρωμένων προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019) “ με ποσό 50.000,00 €
 τον Κ.Α 60/6117.0004 με τίτλο : “Δαπάνες με παροχή υπηρεσιών για εργασίες διανομής αποθήκευσης για
συνοδευτικά μέτρα αποκεντρωμένων προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019) “ με ποσό 40.000,00 €
ΜΕΡΟΣ Δ’
Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019
Μειώνει:
 κατά 100.000,00 € (Πόροι Δήμου) της πίστωσης του έργου με Κ.Α. 30/7311.0009 και τίτλο «Κατασκευή
νέου κλειστού γυμναστηρίου» και τελική πίστωση 400.000,00 € (Πόροι Δήμου)
 κατά 3.461,67 € (Πόροι Δήμου) της πίστωσης του έργου με Κ.Α. 30/7322.0010 και τίτλο «Ανάπλαση
κοινόχρηστων χώρων Αρχαίας Κορίνθου» και τελική πίστωση 146.538,33 € (Πόροι Δήμου)
Ενισχύει:
 με το ποσό των 3.461,67 € (Πόροι Δήμου) τη πίστωση του έργου με Κ.Α. 30/7324.0014 και τίτλο
«Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών» και τελική πίστωση 53.867,67 € (Πόροι
Δήμου)
Εντάσσει:
 νέο έργο με τίτλο «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου» και πίστωση
100.000,00 € (Πόροι Δήμου) σε Κ.Α. 30/7331.0015
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
 κατά 100.000,00 € (Πόροι Δήμου) της πίστωσης του έργου με Κ.Α. 30/7311.0009 και τίτλο «Κατασκευή
4
νέου κλειστού γυμναστηρίου» προϋπολογισμού 500.000,00€ και τελική πίστωση 400.000,00 € (Πόροι
Δήμου)
 κατά 3.461,67 € (Πόροι Δήμου) της πίστωσης του έργου με Κ.Α. 30/7322.0010 και τίτλο «Ανάπλαση
κοινόχρηστων χώρων Αρχαίας Κορίνθου» προϋπολογισμού 150.000,00€και τελική πίστωση 146.538,33 €
(Πόροι Δήμου)
Μεταφέρει στο αποθεματικό 103.461,67€ και από εκεί μεταφέρει ισόποσα:
Ενισχύει:
 με το ποσό των 3.461,67 € (Πόροι Δήμου) τη πίστωση του έργου με Κ.Α. 30/7324.0014 και τίτλο
«Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών» προϋπολογισμού 50.406,00€ και
τελική πίστωση 53.867,67 € (Πόροι Δήμου)
Δημιουργεί:
 τον Κ.Α. 30/7331.0015 με τίτλο «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου» και
πίστωση 100.000,00 € (Πόροι Δήμου)
ΜΕΡΟΣ Ε’
Εγκρίνει την πραγματοποίηση δράσεων που εντάσσονται στις διοικητικές δαπάνες του προγράματος ΤΕΒΑ
περιόδου 2018-2019 από τον ΚΑΕ 60/6474.0003 με τίτλο: “Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων,
Τρόφιμα-Διοικητικές Δαπάνες (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019)” για: παροχή υπηρεσιών
δημιουργίας και παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ
2018-2019 ποσού 24.800,00€ και για υπηρεσίες ενημέρωσης, προβολής και προώθησης, μέσω
καταχωρίσεων σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο των δράσεων του προγράμματος ΤΕΒΑ 2018-2019, ποσού
24.800,00€, Μετά από σχετικό αίτημα των αρμοδίων υπηρεσιών περί της αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων
αναφορικά με το πρόγραμμα ΤΕΒΑ περιόδου 2018-2019
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 71 / 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01- 03- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος