Τροποποίηση της αριθμ. 237/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης διενέργειας προμήθειας ΜΑΠ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Τροποποίηση της αριθμ. 237/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης διενέργειας προμήθειας ΜΑΠ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 280/2018
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: Τροποποίηση της αριθμ. 237/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.   Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 237/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου Α) την υπ΄ αριθμ. 237/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με αριθμ. πρωτ. 17155/24-5-2018 σε ορθή επανάληψη, εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Έχοντας υπόψη:
1.       Το άρθρο 65, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και
2.       σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ΄ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκριση της είναι η Οικονομική Επιτροπή,
3.       την υπ’ αριθ. 40/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας προϋπολογισμού 145.780,60 € που συντάχθηκε από την Μηχανολόγο Μηχανικό Καμτσιώρα Έλλη και θεωρήθηκε από τον αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων Καραϊσκο Ιωάννη.
4.       Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2018 και τις εγγεγραμμένες πιστώσεις με τους εξής ΚΑ και ποσά:
ΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018(€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2018 ΜΕ ΦΠΑ (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2019 ΜΕ ΦΠΑ (€)
10/6063.0001
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
0,00
0,00
131,44
15/6063.0002
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
7.000,00
3.694,58
3.835,94
20/6063.0002
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
70.000,00
42.121,31
44.838,65
30/6063.0002
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
15.000,00
6.644,17
6.644,17
35/6063.0002
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
9.000,00
8.998,56
17.528,89
45/6063.0002
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
8.000,00
5.945,30
5.397,59
 
ΣΥΝΟΛΟ
67.403,92
78.376,68
 
ΣΥΝΟΛΟ 2018+2019
145.780,60
 
Παρακαλούμε
1. Για την λήψη απόφασης δέσμευσης για την εγγραφή των πιστώσεων οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας και
2. όπως εγκρίνετε τη διενέργεια της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Συνημμ. :
1.Η υπ’ αριθ. 40/2018 Μελέτη με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
2.Σχέδιο διακήρυξης».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 237/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ανωτέρω σε ορθή επανάληψη εισήγηση της υπηρεσίας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και τα άρθρα 65 & 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Οικονόμου Γεωργίου)
Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 237/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας ως εξής:
Α) Δεσμεύεται για την εγγραφή των πιστώσεων στον Δημοτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων, όπως αναφέρεται στον πίνακα του ιστορικού της παρούσας απόφασης.
Β) Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 145.780,60 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α., με ηλεκτρονικό ανοικτό και μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 40/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Ο τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 280/ 2018.
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος