Τροποποίηση της αριθμ. 345/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Τροποποίηση της αριθμ. 345/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 350/2018
 
Θέμα 5o Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθμ. 345/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί κατάταξης σε ομάδες (κατηγοριοποίηση) όλων των δημοτικών – κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών μας ορίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.        Χασικίδης Χρήστος
2.        Παππάς Αντώνιος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Δράκος Παναγιώτης,
6.        Βλάσσης Δημήτριος.
7.        Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.         Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.        Καρασάββας Ιωάννης
10.       Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.      Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 345/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί κατάταξης σε ομάδες (κατηγοριοποίηση) όλων των δημοτικών – κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών μας ορίων» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ΄ αριθμ. 345/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε αποφασίσει την κατάταξη (κατηγοριοποίηση) σε ομάδες όλων των δημοτικών –κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος την από 30-07-2018 εισήγηση του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Στο Δήμο Κορινθίων υπάρχουν αθλητικοί χώροι οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 56Α του Ν.2725/99 (ΦΕΚ121/17,6,1999) ανήκουν σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος, μέγεθος, τη δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν:
«…Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις:
 Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό έως 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται μόνο προπονήσεις.
Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες.
Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.
Ομάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.
Ομάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.
Ομάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία των αγώνων.
Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές.
Ομάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.
Ομάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.
Ομάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών….»
Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του Ν.4479/17 (Α΄ 94), και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 8.
β) Τις τροποποιήσεις του Ν.2725/99 (ΦΕΚ121/17,6,1999), αρ. 56Α,
γ) Το με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387 ημερ. 12,07,2017 έγγραφο της Γ.Γ.Α.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 56Α του Ν.2725/99 (ΦΕΚ121/17,6,1999), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
350    καθήμενοι             0 όρθιοι
Δ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ
350    καθήμενοι             0 όρθιοι
Δ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
400    καθήμενοι             0 όρθιοι
Δ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                  (ΟΔΟΣ ΑΡΓΟΥΣ)
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
8000 καθήμενοι        2000 όρθιοι
Γ2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΛΕΧΑΙΟΥ
ΛΕΧΑΙΟ
 0    καθήμενοι           500 όρθιοι
Α2
 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ
 0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
ΕΞΑΜΙΛΙΑ
 0    καθήμενοι           250 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ
 0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΑΘΙΚΙΩΝ
ΑΘΙΚΙΑ
300    καθήμενοι            150 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
0       καθήμενοι            1500 όρθιοι
Β1
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΚΛΕΝΙΑΣ
ΚΛΕΝΙΑ
200    καθήμενοι            100 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
300 καθήμενοι            200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΣΟΦΙΚΟΥ
ΣΟΦΙΚΟ
 0 καθήμενοι              290 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΣΟΛΟΜΟΣ
80 καθήμενοι              200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΚΟΥΤΑΛΑ
ΚΟΥΤΑΛΑΣ
 0    καθήμενοι           150 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ
 0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
0    καθήμενοι              150 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
70    καθήμενοι              200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
 0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
150 καθήμενοι
0 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
100 καθήμενοι
0 όρθιοι
Α2
Και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης σας.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12-07-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  και τις διατάξεις του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4479/2017, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση της αριθ. 345/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την κατάταξη (κατηγοριοποίηση) σε ομάδες όλων των δημοτικών –κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, ως εξής:
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
350    καθήμενοι             0 όρθιοι
Δ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ
350    καθήμενοι             0 όρθιοι
Δ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ
400    καθήμενοι             0 όρθιοι
Δ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                  (ΟΔΟΣ ΑΡΓΟΥΣ)
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
8000 καθήμενοι        2000 όρθιοι
Γ2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΛΕΧΑΙΟΥ
ΛΕΧΑΙΟ
 0    καθήμενοι           500 όρθιοι
Α2
 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ
 0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
ΕΞΑΜΙΛΙΑ
 0    καθήμενοι           250 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ
 0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΑΘΙΚΙΩΝ
ΑΘΙΚΙΑ
300    καθήμενοι            150 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
0       καθήμενοι            1500 όρθιοι
Β1
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΚΛΕΝΙΑΣ
ΚΛΕΝΙΑ
200    καθήμενοι            100 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
300 καθήμενοι            200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΣΟΦΙΚΟΥ
ΣΟΦΙΚΟ
 0 καθήμενοι              290 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΣΟΛΟΜΟΣ
80 καθήμενοι              200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΚΟΥΤΑΛΑ
ΚΟΥΤΑΛΑΣ
 0    καθήμενοι           150 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ
 0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
0    καθήμενοι              150 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
70    καθήμενοι              200 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
 0    καθήμενοι           200 όρθιοι
Α2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
150 καθήμενοι
0 όρθιοι
Α2
ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΝΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
100 καθήμενοι
0 όρθιοι
Α2
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 350 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment