Τροποποίηση της αριθμ. 6/84/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών του ΔΣ του ΚΕΠΑΠ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Τροποποίηση της αριθμ. 6/84/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών του ΔΣ του ΚΕΠΑΠ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 236/2018
 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθμ. 6/84/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ν. π. ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ’’»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22.  Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.  Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ουΘΕΗΔ
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση της αριθμ. 6/84/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ’’» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτα εξής στοιχεία:
1. Την αριθμ. 6/84/2017 απόφαση δημοτικού συμβουλίου,περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του ν.π. ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ’’ καθώς και τον ορισμό Προέδρου και Αντιπροέδρου από τα ορισθέντα μέλη, για το χρονικό διάστημα 2017-2019
2. Την με αριθμ. πρωτ. 16602/21-5-2018 παραίτηση του κ. Γεωργίου Οικονόμου από Πρόεδρος του εν λόγω νομικού προσώπου.
3. Την από 9-1-2018 παραίτηση του κ. Ευάγγελου Παπαϊωάννου από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΑΠ
4. Την από 27-02-2018 παραίτηση της κας Παναγιώτας Αρβανίτη, από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΑΠ
και ενημέρωσε το Σώμα ότι μετά την αποδοχή των ανωτέρω παραιτήσεων, πρέπει ν΄ αντικατασταθούν τα μέλη ώστε να συνεχιστεί αμερόληπτα η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΑΠ και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, να εισηγηθεί σχετικά.
Ο Δήμαρχος πρότεινε τον ορισμό των: 1. κ. Χρήστο Μελέτη δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρωματικό μέλος του κ. Σταύρου Κεφάλα, δημοτικού Συμβούλου επίσης, 2. κ. Παναγιώτη Μεταξά, δημότη, μέλος, 3. κα. Κλεμπετσάνη-Σούκουλη Παναγιώτα, δημότισσα και 4. Βασίλειο Ταγαρά , ως τακτικά μέλη. Επίσης πρότεινε για Πρόεδρο τον κ. Κεφάλα Σταύρο και Αντιπρόεδρο τον κ. Παναγιώτη Μεταξά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση του Δημάρχου, και μετά το πέρας της ψηφοφορίας προέκυψε το κάτωθι αποτέλεσμα:
 Επί είκοσι πέντε (25) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων , έλαβαν
Δέκα έξι (16) ψήφοι υπέρ της πρότασης του κ. Δημάρχου
Τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι δήλωσαν ότι απέχουν της ψηφοφορίας (οι κ.κ. 1. Νικόλαος Σταυρέλης, 2. Γεώργιος Οικονόμου, 3. Γεώργιος Μουρούτσος και 4. Χρήστος Χασικίδης)
Τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν λευκό (οι κ.κ. 1. Παναγιώτης Λαμπρινός, 2. Βασίλειος Νανόπουλος, 3. Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος και 4. Τιμολέων Πιέτρης)
Μία (1) ψήφος κατά της πρότασης του Δημάρχου (κα Μαρία (Έρρικα) Καραμαλίκη)
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την με αριθμ. 6/84/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει, το Φ.Ε.Κ. 1305/B΄/16-6-2011 περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», τις παραιτήσεις των ανωτέρω μελώνκαι την ανωτέρω ψηφοφορία.
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Την τροποποίηση της με αριθμ. 6/84/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού των δεκαπέντε (15) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
1.    κ. Κεφάλα Σταύρο δημοτικό σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Μελέτη Σταύρο δημοτικό σύμβουλο,
2.   κ. Μεταξά Παναγιώτη δημότη, αναπληρούμενο από τον κ. Κανελλόπουλο Χαράλαμπο δημότη,
3.   κ. Ταγαρά Βασίλειο δημότη, αναπληρούμενο από τον κ. Αρχοντάκη Δημήτριο δημότη,
4.   κ. Φιλιππακόπουλο Γεώργιο δημότη, αναπληρούμενο από τον κ. Βλάσση Δημήτριο δημότη,
5.   κ. Γκίλα Θωμά, δημότη αναπληρούμενο από τον κ. Γεώργαρη Αθανάσιο δημότη,
6.   κ. Δημητριάδη Παναγιώτη δημότη, αναπληρούμενο από τον κ. Καλλίρη Αλέξιο δημότη,
7.   κ. Κωνσταντέλλο Ιωάννη δημότη, αναπληρούμενο από την κα. Κατσαρού Σταυρούλα δημότισσα,
8.   κα. Τρανού Πελαγία δημότισσα, αναπληρούμενη από την κα. Ανδρουλιδάκη – Δαμαλά Μαρία δημότισσα,
9.   κα. Κλεμπετσάνη –Σούκουλη Παναγιώτα δημότισσα, αναπληρούμενη από την κα. Μαλατέστα Καλλιόπη δημότισσα,
10. κα. Δασκαλοπούλου Σοφία δημότισσα, αναπληρούμενη από την κα. Δημητριάδη Μαρία δημότισσα,
11.      κα. Σαζακλή – Κώτση Ουρανία δημότισσα, αναπληρούμενη από την κα. Γκιόκα – Πιπίνη Παναγιώτα δημότισσα
12. κ. Σαρρή Νικόλαο δημότη, αναπληρούμενο από τον κ. Ντιγκιρλάκη Χαράλαμπο δημότη
13. κ. Ζαχαριά Σπυρίδωνα Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Μαγκλάρα Γεώργιο δημότη,
14.    κ. Δημητρόπουλο ΚωνσταντίνοΔημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Τρανούδη Σωφρόνιο, δημότη και
15.   κα Τζαναβάρα Αντωνία εκπρόσωπος εργαζομένων, αναπληρούμενη από την κα Μούτσου Παγώνα εκπρόσωπο εργαζομένων.
Β. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται ο κ. Κεφάλας Σταύρος και Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Μεταξάς Παναγιώτης. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Γ. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.
Δ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι μέχρι το έτος 2019.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 236 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment