Τροποποίηση της αριθμ. 139/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Τροποποίηση της αριθμ. 139/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
                                                                                                                                 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 402/2018
 
Θέμα 10oΗ.Δ.: «Τροποποίηση της αριθμ. 139/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, αντικατάσταση μελών επιτροπής διαδικασίας χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.        Παππάς Αντώνιος
2.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.        Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.        Μουρούτσος Γεώργιος
5.        Βλάσσης Δημήτριος.
6.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.        Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 139/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, αντικατάσταση μελών επιτροπής διαδικασίας χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων», ενημέρωσε το Σώμα ότι με την αριθμ. 139/2018 απόφασή μας ορίσαμε εκπροσώπους του Δήμου για την υπό σύσταση επιτροπή του ΠΔ 31/2018, διαδικασία χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων, τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Γεώργιο Φαρμάκη, τακτικό μέλος και Ανδρέα Ζώγκο, αναπληρωματικό μέλος.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτις αιτήσεις των ανωτέρω ορισθέντων, με τις οποίες ζητούν την αντικατάστασή τους , λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και ζήτησε την έγκρισή τους.
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος πρότεινε ως τακτικό μέλος στην ανωτέρω επιτροπή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παρτσινέβελο Κωνσταντίνο και ως αναπληρωματικό μέλος τον κ. Καμπούρη Χαράλαμπο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 139/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις αιτήσεις των ορισθέντων Δημοτικών Συμβούλων, τις διατάξεις του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 (ΦΕΚ 444 Β’/99) και το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α’/2018)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί την αριθμ. 139/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τους εκπροσώπους του Δήμου στην επιτροπή του Π.Δ. 31/2018, ως κατωτέρω:
Ορίζει ως εκπρόσωπο για την συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη και εξέτασης αιτήσεων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για τις περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παρτσινέβελο Κωνσταντίνο, αναπληρούμενο από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καμπούρη Χαράλαμπο.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 402 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος