Τροποποίηση της με αριθμ. 34/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού ωραρίου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 635/2018
 
Θέμα 10ο Η.Δ: «Τροποποίηση της με αριθμ. 34/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.          Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δράκος Παναγιώτης
7.        Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.        Παππάς Αντώνιος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Δημητρόπουλος Κων/νος
11.     Σούκουλης Ανδρέας
12.     Κορδώσης Χρήστος
13.     Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της με αριθμ. 34/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 17-12-2018 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.       Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 48, του άρθρου 49 και του άρθρου 176 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3.       Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων όπως έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν.
4.       Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176 /Α’).
5.       Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 499/Β’/28.02.2014) του Δήμου Κορινθίων.
6.       Την αριθ. 34/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων με θέμα «Καθορισμός εργασίας υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα».
7.       Την αριθ. 6895/859/26.03.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 775/Β’/03.04.2013).
8.       Την αριθ. 283/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 34/16.01.2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό εργασίας υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα».
9.       Την αριθ. 30454/3513/09.07.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1751/Β’/17.07.2013).
10.    Την αριθ. 392/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων με θέμα: Τροποποίηση της αρ. 34/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού εργασίας υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα».
11.    Την αριθ. 104173/6307/09.12.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2775/Β’/18.12.2015).
12.    Τις εποχικές, έκτακτες, απρόβλεπτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν.3852/10 και τη συνένωση των δήμων, αφού τα όρια του νέου Δήμου Κορινθίων είναι διευρυμένα. Η αποκατάσταση βλαβών λόγω πτώσεων – καταστροφών σημάτων οδικής κυκλοφορίας, οι έκτακτες ανάγκες σε δημοτικά κτίρια συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών, οι απαραίτητες εργασίες λόγω εορταστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου τόσο τους καλοκαιρινούς μήνες όσο και καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, η αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου και ότι απρόβλεπτο προκύψει για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα του χειμερινούς μήνες λόγω του ορεινού όγκου του Δήμου, η αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων για την ακεραιότητα των διερχομένων πολιτών σε πεζοδρόμια, όπως φθαρμένα μεταλλικά στοιχεία, σπασμένα πεζοδρόμια κ.α., επικίνδυνων σημείων για τον τραυματισμό παιδιών σε παιδικές χαρές, ο περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων καθώς και οι έκτακτες ανάγκες επικουρίας του Δημάρχου, επιβάλλουν την αύξηση των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας που θα απασχολούνται όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες από τέσσερις (4) υπαλλήλους σε οκτώ (8) και την απασχόληση των Ειδικών Συνεργατών όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες.
13.    Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44029/14-12-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
Εισηγείται:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 283/2013 και 392/2015 όμοιες, ως εξής:
α) ο αριθμός των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας που θα απασχολείται όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες αυξάνεται από τέσσερις (4) σε οκτώ (8) και
β) στην παράγραφο Β προστίθεται εδάφιο 9 ως κάτωθι:
Για την επικουρία του Δημάρχου επιβάλλεται η απασχόληση πέντε (5) Ειδικών Συνεργατών όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί του και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας του Γραφείου Δημάρχου.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη:
1.     για το εναπομείναν διάστημα του έτους 2018 ποσού 400,00 €, το οποίο θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 00/6032.0001 και τίτλο “Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ειδικών Θέσεων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές απασχόλησης”. Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 5.231,14 €, η οποία και θα προβλέπεται στον αντίστοιχο Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων ετών.
2.         για το εναπομείναν διάστημα του έτους 2018 ποσού 250,00 €, το οποίο θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 30/6012.0001 και τίτλο “Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων”. Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 8.416,80 €, η οποία και θα προβλέπεται στον αντίστοιχο Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων ετών».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.3584/07, του άρθρου 2 του ν. 3731/08, του ν. 3852/10 και του άρθρου 20 του ν.4024/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/12, και το άρθρο 15 παρ 2 εδάφιο β του ν. 4147/2013
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 34/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 283/2013 και 392/2015 όμοιες ως εξής :
α) ο αριθμός των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας που θα απασχολείται όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες αυξάνεται από τέσσερις (4) σε οκτώ (8) και
β) στην παράγραφο Β προστίθεται εδάφιο 9 ως κάτωθι:
Για την επικουρία του Δημάρχου επιβάλλεται η απασχόληση πέντε (5) Ειδικών Συνεργατών όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί του και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας του Γραφείου Δημάρχου.
Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη:
  1. για το εναπομείναν διάστημα του έτους 2018 ποσού 400,00 €, το οποίο θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 00/6032.0001 και τίτλο “Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ειδικών Θέσεων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές απασχόλησης”. Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 5.231,14 €, η οποία και θα προβλέπεται στον αντίστοιχο Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων ετών.
  2. για το εναπομείναν διάστημα του έτους 2018 ποσού 250,00 €, το οποίο θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 30/6012.0001 και τίτλο “Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων”.
Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 8.416,80 €, η οποία και θα προβλέπεται στον αντίστοιχο Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων ετών
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 34/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 283/2013 και 392/2015 απόφασεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 635 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07- 01 – 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment