Τροποποίηση της 112/2016 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί λειτουργίας περιπτέρων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 453/2018
 
 
Θέμα 6ο Η.Δ: «Τροποποίηση της 112/2016 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.      Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.      Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ουΗΔΘ
3.      Παππάς Αντώνιος
4.      Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.      Σούκουλης Ανδρέας
6.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.      Καρασάββας Ιωάννης
8.      Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.      Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της 112/2016 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων….»
2.Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, σύμφωνα με τις οποίες οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 Β (ν) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΔΚΚ.
4. Την αριθ. 112/2016 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ 69ΓΝΩΛ7-Ο5Β) περί λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων στην οποία με την αριθ. 2515/61668/08-08-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ( ΑΔΑ 7Δ06ΟΡ1Φ-ΓΜΦ) ακυρώθηκαν τα άρθρα 10 παρ.1 και 15 εδάφια 2 και 3 περί λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
5. Την αριθμ. 7/42/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης του Κανονισμού περί λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τ’ ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τροποποιεί την αριθ. 112/2016 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ 69ΓΝΩΛ7-Ο5Β) περί λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
 
Στο  Άρθρο 4 με τίτλο “Αρμοδιότητες – Διαδικασίες”
Τροποποιείται από την παράγραφο 1 και την περίπτωση α. “ Εμπορίου και Υπηρεσιών: είναι αρμόδιο για τη διαδικασία εύρεσης και καθορισμού (χωροθέτηση) νέων θέσεων, για τον διαχωρισμό της αναλογίας 70% – 30% των νέων και κενωθέντων θέσεων και την παραχώρηση αυτών προς εκμετάλλευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη χορήγηση των αδειών με απόφαση Δημάρχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου, αλλά και την ανάκλησή τους όταν δεν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
“β. Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας :είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση διαδικασιών προς χορήγηση αδειών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνουν όλα τα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ, χώρου κουβουκλίου, για την επιβολή και είσπραξη των αντίστοιχων μισθωμάτων, των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου, και είσπραξης των προστίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αντίστοιχα, παρακολουθούν και ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων. ”
Σε
“α. Εμπορίου και Υπηρεσιών: είναι αρμόδιο για τη διαδικασία εύρεσης και καθορισμού (χωροθέτηση) νέων θέσεων, για τον διαχωρισμό της αναλογίας 70% – 30% των νέων και κενωθέντων θέσεων , την παραχώρηση αυτών προς εκμετάλλευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη χορήγηση των αδειών εκμετάλλευσης , την ανάκλησή τους όταν δεν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις , την αναγκαιότητα μετατόπισης τους και την διαπίστωση μισθωτικής σχέσης μεταξύ του εκμεταλλευτή περιπτέρου και ιδιώτη, με απόφαση Δημάρχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου
β. Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας: είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση διαδικασιών (μετά από διαβίβαση προς συναρμόδιες υπηρεσίες) προς χορήγηση αδειών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνουν όλα τα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ, χώρου κουβουκλίου, για την επιβολή και είσπραξη των αντίστοιχων μισθωμάτων, των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου, και είσπραξης των προστίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αντίστοιχα, παρακολουθούν και ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων .”
 
Τροποποιείται η παράγραφος 2) από :”Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τον έλεγχο του χώρου, τη γνωμοδότηση επί του αιτούμενου χώρου σύμφωνα με την τοπογραφική αποτύπωση ή το σκαρίφημα, στο οποίο απεικονίζεται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος και ο ευρύτερος κοινόχρηστος χώρος, για την κατασκευή νέων περιπτέρων αλλά και για τα ήδη υπάρχοντα.”
Σε
“ Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια, για τη γνωμοδότηση επί του αιτούμενου χώρου και τη θεώρηση του υπογεγραμμένου από μηχανικό τοπογραφικού σχεδίου , καθώς επίσης και για τον έλεγχο του υποδεικνυόμενου χώρου σε περίπτωση μετατόπισης υφιστάμενου περιπτέρου ή νέου.”
Προστίθεται η παράγραφος:
6          Η Επιτροπή ελέγχου κοινοχρήστων χώρων ή η Ελληνική Αστυνομία ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ή παραβάσεις-αυθαιρεσίες του αυτού.
Άρθρο 5
Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων
α. Τροποποιούνται οι δεύτερη και η τρίτη πρόταση της παραγράφου 1 από   “Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό στα ήδη λειτουργούντα περίπτερα, από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα καθορίζεται ο μέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος. Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται επιβεβλημένο εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος κανονισμού. ”
Σε ”«Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό στα ήδη λειτουργούντα περίπτερα, από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα καθορίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους  τουλάχιστον ένα και είκοσι (1,20) μέτρων και ύψος όδευσης 2,20 μ απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδια. Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται επιβεβλημένο εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος κανονισμού.»
β. Τροποποιείται στη παράγραφο 4 από “Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει, πριν από την έκδοση της άδειας, της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου -τεχνική υπηρεσία- κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα εμφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας.”
Σε
“Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας παραχωρουμένου Κοινόχρηστου χώρου.”
 
Τροποποιείται η παράγραφος 6 από “Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον-πανί) κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία κ.α (<12-14C) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου των περιπτέρων.”
Σε
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε μορφής κατακόρυφα, κινητά ή σταθερά πετάσματα στον κοινόχρηστο χώρο. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον-πανί) κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία κ.α (<12-14C) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου των περιπτέρων.”
 
Προστίθενται οι παράγραφοι 8,9,10,11.
 
8.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε μορφής, κινητών ή σταθερών, σκιάστρων, εκτός αυτών που τοποθετούνται επί των κατακόρυφων επιφανειών του περιπτέρου (κινητά προστεγάσματα-τέντες).
 
9.Η τοποθέτηση των επιτρεπόμενων με τον παρόντα κανονισμό στοιχείων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου κοινόχρηστου χώρου.”
 
10. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε προθήκης και αντικειμένου εκτός του παραχωρούμενου κατά χρήση χώρου.
11. Η αντικατάσταση του κουβουκλίου γίνεται κατόπιν γνωμοδότησης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Το Άρθρο 6
Τύπος διαστάσεις περιπτέρου
Τροποποιείται από :
“Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων καθορίζονται όπως παρακάτω:
α) Η μέγιστη επιφάνεια του περιπτέρου δεν θα ξεπερνά τα 3,00 τ.μ.
Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τομή αυτού.
β) Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 2,60μ ως εξής:
1.       Ύψος βάσεως περιπτέρου (από μπετόν) 0,10μ.
2.       Ύψος από τη βάση μέχρι τις θυρίδες 0,90μ.
3.       Από της βάσεως των θυρίδων μέχρι της στέγης 1,40μ.
4.       Ύψος κωνικής στέγης 0,20μ.
γ) Το συνολικό ύψος από τη στάθμη του πεζοδρομίου 2,60μ.
Κατά συνέπεια οι επιτρεπόμενες διαστάσεις του κουβουκλίου του περιπτέρου στην βάση του δεν θα ξεπερνούν τα 3,00 τ.μ. συνολικά.
Οποιαδήποτε όμως παραπάνω διάσταση του σώματος του περιπτέρου θα λογίζεται ως αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου και κατασκευή.
Οι διαστάσεις αυτές αφορούν τόσο σε ήδη λειτουργούντα όσο και σε νέα περίπτερα. Εξαίρεση ως προς τις επιτρεπόμενες διαστάσεις του κουβουκλίου σε ήδη λειτουργούντα αποτελούν το πετρόκτιστο παραδοσιακό περίπτερο πλησίον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Σοφικού το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο ανάπλασης του ευρύτερου χώρου σε εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.
1.       Ράφια : Ράφια τα οποία εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίσθηκαν απαγορεύονται απολύτως.
2.       Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, εκ των οποίων το κάθε στήριγμα δύναται να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50μ. εσώτερα του άκρου του πεζοδρομίου.
3.       Θυρίδες: Σε κάθε περίπτερο κατασκευάζονται τρεις (3) συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό. Η θύρα του περιπτέρου κατασκευάζεται σε θέση που δεν παρακωλύει την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και σύμφωνα πάντοτε με τη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
4.       Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευαζόμενα εντός των καθοριζομένων, δια του παρόντος κανονισμού, διαστάσεων.
5.       Σε κάθε περίπτωση αναφορικά με το υλικό κατασκευής όταν αυτή προκύπτει, θα πρέπει να εξετάζεται διαφορετικά από την υπηρεσία κατά το στάδιο χωροθέτησης περιπτέρων, έτσι ώστε να εναρμονίζεται η κατασκευή πλήρως με το περιβάλλον λόγω των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στο διευρυμένο Δήμο.
6.       Η αυθαίρετη κατασκευή οποιουδήποτε άλλου τύπου περιπτέρου απαγορεύεται.
7.       Δεν επιτρέπεται η κατάληψη –δέσμευση τμήματος οδοστρώματος για την εξυπηρέτηση του περιπτέρου.”
Σε
 
Ο τύπος και η μέγιστη επιφάνεια κατάληψης του κουβουκλίου του περιπτέρου καθορίζονται ως εξής:
α) Μέγιστο εμβαδό επιφάνειας κατάληψης περιπτέρου : 3 τ.µ. συμπεριλαμβανομένων των ραφιών και κατακόρυφων στοιχείων ασφάλισης (π.χ. ρολών). Σε περίπτωση που κάποια διάσταση μεταβάλλεται από την βάση έως την κορυφή του περιπτέρου αυτή μετράται στο ύψος στο οποίο λαμβάνει τη μέγιστη τιμήτης.
β) Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου μετρούμενο σε κάθε θέση των πλευρών έδρασής του από την τελική επιφάνεια του πεζοδρομίου μέχρι την κορυφή δύναται να φθάνει μέχρι τα 3 µ. συμπεριλαμβανομένης της στέγης και της τέντας .
γ) Η τοποθέτηση του περιπτέρου στον κοινόχρηστο χώρο θα γίνεται πάντα σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους.
 
Για τα υπάρχοντα περίπτερα καθορίζεται μέγιστο εμβαδό κατάληψης (του κουβουκλίου) περιπτέρου : 4,3 τ.µ. συμπεριλαμβανομένων των ραφιών και κατακόρυφων στοιχείων ασφάλισης (π.χ. Ρολών) υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μκαι ύψος όδευσης 2,20 μ απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο . Σε καμία περίπτωση τα υφιστάμενα περίπτερα  δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν αυξητικά τις υφιστάμενες διαστάσεις τους.
 
Κατά τα λοιπά:
1. Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας)με στήριξη μόνο επάνω στο περίπτερο χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα εκ των οποίων το κάθε στήριγμα δύναται να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50μ. εσώτερα του άκρου του πεζοδρομίου.
Το ελεύθερο ύψος διέλευσης κάτω από αυτή θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 2,20 µ. για ασφαλή διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ.  
2. Ράφια : Ράφια τα οποία εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίζονται απαγορεύονται απολύτως.
 3. Θυρίδες: Στις πλάγιες πλευρές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται έως τρεις συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό και μία θύρα του περιπτέρου.
4. Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευαζόμενα εντός των καθοριζομένων, δια του παρόντος κανονισμού, διαστάσεων.
5. Δεν επιτρέπεται η κατάληψη –δέσμευση τμήματος οδοστρώματος για την εξυπηρέτηση του περιπτέρου.
 
Για τα υπάρχοντα περίπτερα των οποίων η πόρτα ή η θυρίδα εξυπηρέτησης βρίσκονται σε επαφή ή πλησίον του κρασπέδου του πεζοδρομίου θα εξετάζεται ο αποκλεισμός της πόρτας ή της θυρίδας για λόγους ασφαλείας.
 
Το Άρθρο 7
Όροι παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
Τροποποιείται από
“1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος), πέραν αυτού που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης προϊόντων- εντύπων.
Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου .
2. Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος πέραν του κουβουκλίου είναι 4,00 τ.μ., για κάθε περίπτερο με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό διατάξεις και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών του Δήμου .
3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών πλησίον των περιπτέρων .
Για τη διάταξη των λειτουργικών στοιχείων, τα οποία θα είναι εφαπτόμενα του σώματος των περιπτέρων, επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα γνωμοδοτεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.
Στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή όπως υποστυλώματα, δάπεδα ή καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.
Η χρήση του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει την έκδοση άδειας, ετήσιας διάρκειας, από το τμήμα Εσόδων του Δήμου, με τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας και της οικείας αστυνομικής Δ/νσης, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
Στην αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής, που θα πρέπει να γίνεται στο τέλος του έτους για το επόμενο έτος ή στις αρχές του νέου έτους, ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτει:
9         Άδεια λειτουργίας περιπτέρου με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει & άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων .
10     ωτοτυπία εγγράφου Φορολογικής Αρχής με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
11     Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους. Ειδικά η ανανέωση χορήγησης αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου προϋποθέτει την εξόφληση των τελών κατάληψης Κ.Χ. προηγούμενων ετών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
12     Θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπογραφική αποτύπωση υπογεγραμμένη από μηχανικό ή σκαρίφημα όπου να απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου πίσω από το περίπτερο αν υπάρχει, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης, η ακριβής διάταξη των αντικειμένων που πρόκειται να τοποθετηθούν (οικίσκος, ψυγεία, σταντ κ.λ.π) καθώς και ο απαραίτητος διάδρομος διέλευσης πεζών.
 
Σε περίπτωση που έχει καταθέσει σχεδιαγράμματα με προηγούμενου έτους αίτηση, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη μεταβολής στη διάταξη των αντικειμένων του κατατεθέντος σχεδιαγράμματος.
Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται από την ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία μετά την καταβολή του αναλογούντος τέλους ή την προκαταβολή εάν επιλέγεται η πληρωμή σε δόσεις.
Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος δύναται να οριοθετείται – διαγραμμίζεται, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να καθίσταται ευχερής η διενέργεια των σχετικών ελέγχων. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.”
Σε
 “1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος), πέραν αυτού που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών,   προθηκών έκθεσης των προς πώληση τυποποιημένων τροφίμων και ποτών , για σταντ πώλησης προϊόντων-εντύπων καθώς και μηχανημάτων αυτόματης πώλησης προϊόντων με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό διατάξεις.
Ο επί πλέον χώρος είναι σε συνέχεια και εφαπτόμενα της έκτασης που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου .
2.     Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μηχανοκίνητων παιχνιδιών πλησίον των περιπτέρων .
 
Στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή όπως υποστυλώματα, δάπεδα ή καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ. Η χρήση του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει την έκδοση άδειας, ετήσιας διάρκειας, από το τμήμα Εσόδων του Δήμου, κατόπιν   γνωμοδότησης της τεχνικής υπηρεσίας και της οικείας Αστυνομικής Δ/νσης, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Στην αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής, που θα πρέπει να γίνεται στο τέλος του έτους για το επόμενο έτος ή στις αρχές του νέου έτους, ο ενδιαφερόμενος   θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται κατ’ ελάχιστον :
 
α. το ονομ/μο ή η επωνυμία του αιτούντα, η διεύθυνση της επιχείρησης και τα τηλέφωνα επικοινωνίας
 
β. η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου χώρου καθώς και η χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού
 
Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται:
α) Άδεια λειτουργίας περιπτέρου με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει ή η άδεια εκμίσθωσης αυτού σε περίπτωση που το εκμεταλλεύεται τρίτο πρόσωπο και η άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων .
 
β. Φωτοτυπία εγγράφου Φορολογικής Αρχής με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
 
γ. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους. Ειδικά η ανανέωση χορήγησης αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου προϋποθέτει την εξόφληση των τελών κατάληψης Κ.Χ. προηγούμενων ετών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 
δ. Τοπογραφική αποτύπωση (κάτοψη-τομή) υπογεγραμμένη από μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής θέση του περιπτέρου,   τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου πίσω από το περίπτερο αν υπάρχει, το πλάτος του πεζοδρομίου (μη συνυπολογιζόμενου του κρασπέδου), το πλάτος της οδού καθώς και η επιφάνεια και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης   (κουβούκλιο-περιβάλλον χώρος), η ακριβής διάταξη των αντικειμένων που πρόκειται να τοποθετηθούν (λειτουργικός εξοπλισμός κ.λ.π) καθώς και ο απαραίτητος χώρος διέλευσης των πεζών. Σε περίπτωση που έχει καταθέσει σχεδιαγράμματα με προηγούμενου έτους αίτηση, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη μεταβολής στη διάταξη των στοιχείων του κατατεθέντος σχεδιαγράμματος.
 
ε. Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι έχει λάβει υπόψη για την εφαρμογή τον ισχύοντα κανονισμό για τη λειτουργία των περιπτέρων του Δήμου
 
Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία μετά την καταβολή του αναλογούντος τέλους ή την προκαταβολή εάν επιλέγεται η πληρωμή σε δόσεις .
 
Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος δύναται να οριοθετείται – διαγραμμίζεται, με μέριμνα των υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας και την συνδρομή συναρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου ή του εκμεταλλευτή του περιπτέρου , ώστε να καθίσταται ευχερής η διενέργεια των σχετικών ελέγχων. ”
 
Το Άρθρο 8
Μέγιστος αριθμός ψυγείων και σταντ ανά περίπτερο στο παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο
 
Τροποποιείται από :
1. Ο μέγιστος αριθμός των ψυγείων που θα τοποθετούνται έξω από τα περίπτερα ως εξής:
α. Ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών μέγιστων διαστάσεων έως 1,50 χ1,70χ 0,70 ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 1,05 τ.μ. ή εναλλακτικά (2) ψυγεία αναψυκτικών διαστάσεων 0,70μ. Χ 0,60μ., ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,42τ.μ. έκαστου.
β. Ένα ψυγείο παγωτών μέγιστων διαστάσεων 1,35μ Χ 0,60μ., ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,81τ.μ.
Σε περίπτωση που οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση έως τριών ψυγείων ως αναφέρονται ανωτέρω.
2. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα τοποθέτησης έως δύο σταντ πώλησης εντύπων κ.α μέγιστων διαστάσεων 1,00μ. Χ 0,30μ. ήτοι κατάληψη για το καθένα 0,30 τ.μ.
Ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος προορίζεται για τη δημιουργία διαδρόμων για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου.
Η τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων και σταντ) στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή χρησιμότητα του.
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των στοιχείων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο με έναν από τους προτεινόμενους τρόπους της Τεχνικής Υπηρεσίας, δύναται να εξετάζεται η περίπτωση τοποθέτησής τους με διαφορετικό τρόπο μη εξαιρουμένων κατά τα λοιπά των αναφερόμενων όρων στον παρόντα κανονισμό.
 
Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων ή γενικότερα εμποδίζουν από την διάταξη των ψυγείων τους τη λειτουργικότητα των κοινοχρήστων χώρων τους, επιτρέπεται:
·          Ένα ψυγείο (1) αναψυκτικών μέγιστων διαστάσεων 1,35μ.Χ0,60μ. ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,81τ.μ., ή εναλλακτικά δύο (2) ψυγεία με μέγιστες διαστάσεις έκαστο ψυγείο 0,70μ Χ 0,60μ. δηλ. συνολική κατάληψη για την τοποθέτηση ψυγείων αναψυκτικών 0,81 -0,84τ.μ. Και
·          Ένα (1) ψυγείο παγωτών μέγιστων διαστάσεων 1,35μ. Χ 0,60μ. ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,81τ.μ.,
·          Επίσης δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης ενός σταντ πώλησης εντύπων ή άλλων ειδών διαστάσεων 1,00μ. Χ0,30μ. Ήτοι κατάληψη 0,30τ.μ.
Αυτό σημαίνει πως η συνολική χρήση (κατάληψη) των ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών και σταντ πώλησης θα είναι 1,92 – 1,95τ.μ. ενώ ο μέγιστος παραχωρούμενος χώρος γι’ αυτές τις περιπτώσεις θα είναι 3,18τ.μ. Κατά συνέπεια ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος (1,23-1,26τ.μ.) θα προορίζεται για την δημιουργία διαδρόμων για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου και θα λογίζεται ως χρήση παραχωρούμενου κοινόχρηστου.
 
Σε :
Οι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου ή οι εκμισθωτές αυτών δύνανται να χρησιμοποιούν επιπλέον κοινόχρηστο χώρο, πέραν του απαιτούμενου για το κουβούκλιο του περιπτέρου τους:
 
α) για την εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων (ψυγεία) και προθηκών έκθεσης των προς πώληση τυποποιημένων τροφίμων και ποτών έξω από το περίπτερο, ή μηχανημάτων αυτόματης πώλησης προϊόντων υπό την προϋπόθεση ότι παρόμοια εγκατάσταση δεν αντιτίθεται προς τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις,
 
β) ενός (1) σταντ πώλησης προϊόντων-εντύπων
Ο επιπλέον του καταλαμβανόμενου από το κουβούκλιο του περίπτερου κοινόχρηστος χώρος, δύναται να είναι σε συνέχεια και εφαπτόμενα με τον χώρο των περιπτέρων και δε θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα 5 τ.μ., Η οριζόντια απόσταση του χώρου αυτού από τυχόν κράσπεδα (μη συμπεριλαμβανόμενου) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,50 μ.. 
 
Ο χώρος εκλαμβάνεται ως ενιαίος, και οι δημιουργούμενοι διάδρομοι δεν αφαιρούνται από την συνολική καταλαμβανόμενη επιφάνεια, ούτε μπορούν να εκλαμβάνονται ως διάδρομοι κίνησης πεζών.   Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφορετικής κατασκευής η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την τοποθέτηση κατακόρυφων στοιχείων ή άλλων λειτουργικών στοιχείων μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για λόγους προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης.
 
 
Ενδεικτική τοποθέτηση λειτουργικών στοιχείων γύρω από το σώμα του περιπτέρου:
 
Άρθρο 9
Διοικητικές και άλλες κυρώσεις
Τροποποιείται Από
1.       “Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, του οποίου έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος το υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο ισόποσο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.
2.       Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τις υπηρεσίες του Δήμου ή την αστυνομική αρχή
3.       Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ’ υποτροπή επιβάλλονται κάθε φορά και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν εξακολουθεί η παράβαση ο δήμος προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, με τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης .
4.       Για οποιαδήποτε κατασκευή χωρίς άδεια εφαρμογή έχουν οι διατάξεις περί αυθαίρετων κατασκευών
5.       Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αλλαγής θέσης περιπτέρου, ανάκλησης για οποιονδήποτε λόγο της άδειας ή καταργήσεως αυτού, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις ως ισχύουν κάθε φορά.
6.       Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος λειτουργίας περιπτέρου θα συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές, Δημοτικές, Αστυνομικές και λοιπές σχετικές διατάξεις.”
Σε
 
1.     Η έγκαιρη αίτηση έκδοσης και ανανέωσης των αναγκαίων αδειών κοινόχρηστου ανά έτος, αποτελούν ευθύνη του εκμεταλλευτή του περιπτέρου.
 
2.     Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Δήμο Κορινθίων , τηρούνται στο περίπτερο και επιδεικνύονται στα αρμόδια όργανα του Δήμου Κορινθίων κατά τη διενέργεια ελέγχου.
 
3.     α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τον εκμεταλλευτή του περιπτέρου, είτε με σταθερές κατασκευές, είτε με κινητά αντικείμενα, αυτά καθαιρούνται και απομακρύνονται με συνεργεία ευθύνης του Δήμου Κορινθίων, με συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας ή της οικείας αστυνομικής αρχής, η δε προκύπτουσα δαπάνη καταλογίζεται εις βάρος του εκμεταλλευτή του περιπτέρου.
              β) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο χρηματικό πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.
Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας κοινόχρηστου χώρου , που μπορεί να αφορά στο είδος της χρήσης, στη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, στη διάρκεια της άδειας και γενικότερα σε οποιοδήποτε όρο καθορίζεται με τον παρόντα Κανονισμό.
γ) Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίζεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση όμοιας χρήσης.
δ)Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ’ υποτροπή, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές και, αν εξακολουθεί η παράβαση (τρίτη διαπιστωμένη παράβαση εντός του έτους), τότε επιβάλλεται η ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου και ο Δήμος, με συνεργείο του, προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής.
Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση, που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν επιστρέφονται, εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από τον Δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του Ν. 3463/2006.
Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τον Δήμο ή την αστυνομική αρχή. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου.
ε) Σε περίπτωση συνέχισης της αυθαίρετης χρήσης, η οποία θα διαπιστώνεται με την υποβολή τέταρτης μηνυτήριας αναφοράς εντός του έτους από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή από έλεγχο της επιτροπής ελέγχου κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, επιβάλλεται η κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου.
στ) Σε περίπτωση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου δύο (2) φορές, επιβάλλεται από την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης η οριστική αφαίρεση της άδειας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου.
 
4.     Βάσει της παρ. 15 του αρ. 3 του Ν. 1080/80, κυρώσεις του αρ. 458 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβάλλονται σε όσους:
 
Α) στερούνται αδείας και χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο
Β) κάνουν υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων
Γ) εκδίδουν άδειες κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων του αρ. 3 του Ν. 1080/80.
 
5.     Η αστυνομική αρχή, είτε αυτεπάγγελτα επιλαμβανομένη είτε κατόπιν αιτήσεως του Δημάρχου, υποχρεούται να απαγορεύει την, άνευ αδείας, χρήση των κοινοχρήστων χώρων. Η απομάκρυνση των αντικειμένων που τοποθετήθηκαν αυθαίρετα ενεργείται από τους υπόχρεους γι’ αυτό, κατόπιν εντολής προς αυτούς της αστυνομικής αρχής και, σε περίπτωση άρνησης αυτών, από όργανα του Δήμου, με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής (παρ.15, αρ. 3 Ν. 1080/80).
 
6.     Ο προκαλών ζημιές ή φθορές στα πεζοδρόμια και καταστρώματα των οδών, πλατειών κ.λπ. κοινοχρήστων χώρων υποχρεούται στην αποκατάστασή τους ή στον καταλογισμό της δαπάνης τους και, σε περίπτωση αρνήσεως, ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια. Για κάθε προξενούμενη φθορά στα πεζοδρόμια, στις πλατείες και στα διάφορα στοιχεία τους, θα συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σχετικό πρωτόκολλο εκτίμησης της ζημιάς, το δε ποσό αυτού θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου και αυτό είναι ανεξάρτητο από τυχόν πρόστιμα που θα προβλέπονται και θα επιβάλλονται για τη συγκεκριμένη παράβαση.
 
7.     Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγουμένης άδειας εκμετάλλευσης κοινόχρηστου χώρου, καθώς και η αλλαγή της χρήσης αυτής, τιμωρείται διοικητικά με ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας εκμετάλλευσης κοινόχρηστου χώρου.
 
8.     Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των σχετικών Νόμων και διατάξεων.
 
9.     Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αλλαγής θέσης περιπτέρου, ανάκλησης για οποιονδήποτε λόγο της άδειας ή καταργήσεως αυτού, η εκδούσα αρχή ορίζει στον υπόχρεο προθεσμία δέκα (10) ημερών, προκειμένου να συμμορφωθεί, την οποία γνωστοποιεί εγγράφως σ’ αυτόν, για αποφυγή αμφιβολιών ή παρεξηγήσεων.
 
10.Εάν παρέλθει η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου χωρίς τη συμμόρφωση του υπόχρεου, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την απαγόρευση της λειτουργίας του περιπτέρου. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής προς μεταφορά των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων από τον υπόχρεο, ή σε περίπτωση σκόπιμης απουσίας του παρά την ειδοποίησή του, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στην καταγραφή των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων, παρουσία δύο μαρτύρων και τα μεταφέρει για φύλαξη σε ασφαλή χώρο.
 
11.Σε περίπτωση αλλαγής θέσης περιπτέρου, όσον αφορά στα εμπορεύματα και τα υπόλοιπα πράγματα, γίνονται οι ενέργειες των προηγούμενων περιπτώσεων, για δέ το περίπτερο (κουβούκλιο) η αρμόδια υπηρεσία, με τεχνικά μέσα, προβαίνει στην μετατόπισή του, στη νέα θέση που έχει αποφασιστεί.
 
12.Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φυσιολογική φθορά ή μείωση της αγοραστικής αξίας των προς φύλαξη εμπορευμάτων και πραγμάτων, τα οποία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον δικαιούχο, με απόδειξη.
 
13.Εάν, κατά το χρόνο εκτέλεσης της απόφασης, βρεθεί κλειστό το περίπτερο, η αρμόδια υπηρεσία το παραβιάζει και ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.
 
 
 
 
14.Οι δαπάνες μεταφοράς των εμπορευμάτων και των υπόλοιπων πραγμάτων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή το μισθωτή και τους κληρονόμους τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν, όπου κρίνουν αναγκαίο, να ζητούν και τη συνδρομή της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, η οποία είναι υποχρεωμένη να την παράσχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 έως και 161 του Π. Δ. 141/1991 [ΚΥΑ 46597/23.10.2003 (ΦΕΚ 1611/31.10.2003 τεύχος Β’)].
 
15.Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος λειτουργίας περιπτέρου θα συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές, Δημοτικές, Αστυνομικές και λοιπές σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 10
Επιτρεπόμενα Πωλούμενα Είδη
Καταργείται η παράγραφος 1σύμφωνα με το αιτιολογικό της 2515/61668/12-08-2016, παράγραφος 13, της Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 
·         “ Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 15 του Ν.Δ. 1044/71 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ”
Άρθρο 15
Υποχρεώσεις Υπευθύνων Λειτουργίας Περιπτέρων
 
Καταργείται το εδάφιο 2 σύμφωνα με το αιτιολογικό της 2515/61668/12-08-2016 παράγραφος 14 της Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
·         “Περίπτερο το οποίο παραμένει κλειστό συνεχώς επί 3μηνο ή πάνω από έξι (6) μήνες το χρόνο, ανακαλείται η παραχώρηση της θέσης και η θέση λειτουργίας του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλο άτομο, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (εισοδηματικά κλπ., κριτήρια για ΑΜΕΑ και πολύτεκνους ή δημοπρασία για λοιπούς).
 
Τροποποιείται εδάφιο 3 σύμφωνα με το αιτιολογικό της 2515/61668/12-08-2016 παράγραφος 15 της Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Τροποποιείται από :
·         “Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το περίπτερο αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της επενοικίασής του σε τρίτο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 76 του ν. 4257/2014. Αυτό ισχύει και για τους κληρονόμους του (σύζυγο και τέκνα) οι οποίοι, εφ’ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση του περιπτέρου μέχρι τη λήξη της 10ετίας, υποχρεούνται να λειτουργούν το περίπτερο αυτοπροσώπως.”
Σε
·        Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το περίπτερο αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της επενοικίασής του σε τρίτο. Η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους , επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω , η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 112/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 453/ 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31- 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος