Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 477/2018
 
Θέμα 30ο Η.Δ: «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.        Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.        Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ
3.        Παππάς Αντώνιος
4.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.        Σούκουλης Ανδρέας
6.        Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.        Καρασάββας Ιωάννης
8.        Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.        Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 30/483/22-10-2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και την από 19-10-2018 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του άρθρου 77 του ν. 4071/2012 και του Ν. 4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 30/483/2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
·         τον κ.α 10/6022.0001 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών ποσού 6.421,78€ κατά 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 5.421,78€
·         τον κ.α 35/6022.0001 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου ποσού 4.170,34€ κατά 3.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.170,34€
·         τον κ.α 40/6012.0001 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας ποσού 7.678,78€ κατά 5.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 2.678,78€
·         τον κ.α 20/6012.0001 με τίτλο :Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού ποσού 217.036,76€ κατά15.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 202.036,76€
·         τον κ.α 00/6121.0002 με τίτλο Αντιμισθία αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α΄) ποσού 115.402,02€ κατά 8.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 107.402,02€
·         τον κ.α 30/6011.0001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων ποσού 713.252,64€ κατά 36.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 676.752,64€
Από την μείωση προκύπτει το ποσό των 68.500,00€ το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό και από εκεί μεταφέρει πίστωση 68.500,00€ και ενισχύει ισόποσα:.
·         Τον κ.α 10/6052.0001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών ποσού 66.358,77€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 67.358,77€.
·         Τον κ.α 35/6021.0001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου ποσού 29.274,00€ με 6.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 35.274,00€.
·         Τον 35/6052.0001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου ποσού 8.421,23€ με 2.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 10.421,23€.
·         Τον κ.α 20/6262.0001 με τίτλο: Δαπάνη για μετατόπιση στύλων,παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχέςποσού15.000€ με 15.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 30.000,00€.
·          Τον κ.α 00/6736.0001 με τίτλο Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ποσού 50.000,00€ με 11.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 61.000,00€.
·         Τον κ.α 00/6735.0001 με τίτλο Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ποσού 40.300,00€ με 10.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 50.800,00€.
·         Τον κ.α 15/6052.0001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής ποσού 95.868,33€ με 8.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 103.868,33€.
·         Τον κ.α 00/6311.0001 με τίτλο Φόροι τόκων ποσού 40.000,00€ με 15.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 55.000,00€.
ΜΕΡΟΣ Β’
Στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 30/7322.0028 το έργο με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Εξαμιλίων» και πίστωση 20.000,00 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης Πόροι Δήμου).
Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ο προϋπολογισμός του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Εξαμιλίων» ανέρχεται σε 74.000,00 ευρώ.
Δεσμεύεται για την εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 54.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 2019 .
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
 
 Κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας το υπ΄ αριθμ. 34962/10-10-2018 έγγραφο του τμήματος οχημάτων, υπογεγραμμένο απο τις αρμόδιες διευθύνσεις του Δήμου, περί: “ κάλυψης αναγκών καυσίμων Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων”, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
..Την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2018 διαπιστώθηκαν αυξημένες ανάγκες τροφοδοσίας με καύσιμο των μηχανημάτων έργου του Δήμου διότι εκτός από τις συνήθεις ημερήσιες εργασίες πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός πρόσθετων μετακινήσεων εξαιτίας των έκτακτων καιρικών φαινομένων (αποκατάσταση των συνεπειών φυσικών καταστροφών σε δημοτικές υποδομές κλπ), της αυξημένης τουριστικής – παραθεριστικής κίνησης στο Δήμο μας (αυξημένος όγκος απορριμμάτων κλπ), της πρόβλεψης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της σταδιακής επιδείνωσης του καιρού (κλάδεμα ψηλών ή επικίνδυνων δέντρων κλπ).
Αναφέρουμε τη συλλογή με τη χρήση τσάπας ογκωδών αντικειμένων που απορρίπτονται αυθαίρετα σε πεζοδρόμια και οδούς, το κλάδεμα δέντρων με τη χρήσηχορτοκοπτικών και την αρωγή καλαθοφόρου, την επιπρόσθετη χρήση των σαρώθρων και του καδοπλυντηρίου λόγω αυξημένου όγκου απορριμμάτων την τουριστική περίοδο, τη διαλογή με τη χρήση τσάπας, φορτωτή και προωθητή μεγάλης ποσότητας αποβλήτων που απορρίφθηκε αυθαίρετα στο “πράσινο σημείο” του Δήμου.     
Ακόμη έγινε χρήση μηχανημάτων έργου (τσάπα, φορτωτής, εκσκαφέας – φορτωτής προωθητής) για την αποκατάσταση βλαβών και ζημιών από την επιδείνωση του καιρού (πλημμυρικά φαινόμενα κλπ) αλλά και από έκτακτα περιστατικά ιδιαίτερα το χρονικό διάστημα 20 – 28 Αυγούστου 2018. Συγκεκριμένα αναφέρουμε, στις 20/8 πτώση γέφυρας στην Κλένια, στο χρονικό διάστημα 20/8 – 25/8 φερτά υλικά λόγω πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή της Τενέας, στις 26/8 πυρκαγιά σε εργοστάσιο ζωοτροφών στο Σπαθοβούνι, στις 28/8 αποκατάσταση υποδομών εξαιτίας των συνεπειών πλημμυρικών φαινομένων στην Κλένια, Σπαθοβούνι στο δρόμο για Καλέντζι, Πεντεσκούφι, στο μοναστήρι στο Μαψό κ.α.
Συνεπώς, κατά την υλοποίηση της υπ’ αριθ. 51578/16-12-2016 σύμβασης και κατόπιν των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν και δεν μπόρεσαν να προβλεφθούν, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα κάλυψης δαπανών σε επιμέρους Κ.Α. εξόδων. Πλην όμως δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση πέραν των προβλεπομένων στη σύμβαση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπέρβαση στις προκηρυχθείσες και κατακυρωθείσες ποσότητες καυσίμων.
Αναλυτικά:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(lt)
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων
525.535,00
448.733,31
76.801,69
Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων
28.401,00
19.229,91
9.171,09
Σύνολα
 
 
 
 
 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων
603.766,14
571.115,02
32.651,12
Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων
40.066,66
29.180,75
10.885,91
Σύνολα
643.832,80
600.295,77
43.537,03
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός και συγκεκριμένα να μεταφερθεί το ποσό των 8.675,89 € + 2.147.77 € = 10.823,66 € από τον Κ.Α. 20/6641.0002 στον Κ.Α. 20/6644.0002.
Με την ανωτέρω τροποποίηση δεν μεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας με κωδικό 20, προϋπολογισμού έτους 2018. Ομοίως δεν επαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και δεν υπάρχει υπέρβαση στους επιμέρους προϋπολογισμούς ανά είδος καυσίμου…
 
Τροποποιεί τον Δημοτικό Προϋπολογισμό 2018 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει τον Κ.Α 20/6641.0002 με τίτλο: “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων” προϋπολογισμού 225.396,07€ κατά το ποσό των 10.823,66€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 214.572,41€
Μεταφέρει αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των 10.823,66 € και
Ενισχύει τον Κ.Α 20/6644.0002 με τίτλο:«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων», προϋπολογισμού 76.037,06€ με το ποσό των 10.823,66€ και τελική πίστωση 86.860,72€
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 477 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος