Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 478/2018
 
Θέμα 30ο Η.Δ: «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.            Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ
3.             Παππάς Αντώνιος
4.             Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.             Σούκουλης Ανδρέας
6.             Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.             Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συνεχίζοντας το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις με αριθμ. 27/418/24-09-2018 και 30/484/22-10-2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και τις από 19-10-2018 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του άρθρου 77 του ν. 4071/2012 και του Ν. 4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 27/418/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Μειώνει τον Κ.Α. 1217.0002 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» προϋπολογισμού 2.619.372,80€ κατά 2.619.372,80 και τελική πίστωση 0,00 €
Μέσω του αποθεματικού δημιουργεί τον Κ.Α. 1216.0002 με τίτλο:«Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» προϋπολογισμού 2.619.372,80€
 
ΜΕΡΟΣ Β’
 
Τροποποιεί τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει τον Κ.Α. 30/7135.0007 με τίτλο «Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής» προϋπολογισμού 50.746,53€ κατά 186,00€ και τελική πίστωση 50.560,53 €
 Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 186,00€ και από το αποθεματικό δημιουργεί ισόποσα :
τον Κ.Α. 30/7135.0008 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού (αριθμομηχανές, γραφομηχανές κλπ)» με το ποσό των 186,00€
 
Β.-Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 30/484/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
Με το υπ΄αριθμ. 35769/17-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής -Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων που μας κοινοποιήθηκε με το από 18/10/2018 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του Δήμου θα πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση Προϋπολογισμού για πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών κοιμητηρίων.
Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Στο Δήμο μας λειτουργούν σήμερα 34 δημοτικά κοιμητήρια σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
Βάσει του ισχύοντα ΟΕΥ Δήμου Κορινθίων το Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων έχει ως αρμοδιότητες:
Μεριμνά για τη φύλαξη, την καθαριότητα, την ευταξία, τη διακόσμηση, τη συντήρηση του πρασίνου, της τεχνικής υποδομής και των εγκαταστάσεων των Δημοτικών Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες
Παροχή της αναγκαίας συνδρομής στην Υπηρεσία Εσόδων για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της αρμοδιότητάς της (έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων τελών Νεκροταφείων κ.λ.π.)
Εκτέλεση εργασιών ταφής, εκταφής κ.λ.π.
Ο ισχύων Κανονισμός Νεκροταφείων του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων Αριθμ. Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 263/2013 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 95/2015 και 383/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου) Άρθρο 18 «Αρμόδια όργανα» & Άρθρο 20 «Ώρες λειτουργίας» προβλέπει εκτός των άλλων ότι «Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Κοιμητηρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι ο προϊστάμενος του τμήματος, στο οποίο υπάγεται οργανικά το Κοιμητήριο» καθώς «Το Κοιμητήριο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου».
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26559/18.6.2015 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων με θέμα «Τοποθέτηση και ανάθεση καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου Κορινθίων» στο Τμήμα υπηρετούν πέντε υπάλληλοι ( τέσσερις υπάλληλοι κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Κοιμητηρίου και ένας υπάλληλος ΙΔΑΧ κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Δημοτικών Νεκροταφείων)
Με την δημιουργία του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων με την συνένωση των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας δεν προστέθηκε προσωπικό στο προηγούμενο υφιστάμενο του Καποδιστριακού Δήμου Κορινθίων από τις άλλες Δημοτικές Ενότητες και δεν δύναται να λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες Δημοτικών Κοιμητηρίων ,
 καθώς και το γεγονός ότι το υφιστάμενο προσωπικό λαμβάνει άδειες (κανονικές, γονικές, αναρρωτικές κ.λ.π.), διαπιστώνεται ότι αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας
Εισηγούμαστε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ως κάτωθι:
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
Ειδικότητα
8 μήνες
10
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
 
Με το υπ΄ αριθμ. 3449/5-2-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίστηκε η διαδικασία Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
Στο κεφ. Γ΄ του ανωτέρω εγγράφου του Υπουργείου επισημαίνεται ότι «τα έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια είναι «δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών». Από τη διάταξη αυτή δεν συνεπάγεται ότι τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από τη λειτουργία των κοιμητηρίων τους έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, και επομένως η υπηρεσία του δήμου που διαχειρίζεται τα κοιμητήριά τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ανταποδοτική υπηρεσία». Αιτήματα για την κάλυψη αναγκών κοιμητηρίων μπορούν να υποβάλλονται με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ.»
 
Τροποποιεί τον Δημοτικό Προϋπολογισμό 2018 προκειμένου να εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις για τις προσλήψεις ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει τον Κ.Α. 45/7132.0003 με τίτλο «Προμήθεια μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 67.823,34€ κατά 26.000,00€ και τελική πίστωση 41.823,34 €
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 26.000,00€ και από το αποθεματικό δημιουργεί ισόποσα:
·         τον Κ.Α. 45/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων» με το ποσό των 20.000,00€
·         τον Κ.Α. 45/6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Νεκροταφείων» με το ποσό των 6.000,00€
Ποσοστό 100% της προκαλούμενης δαπάνης θα καλυφθεί απο έσοδα απο λοιπές αντικαταβολές απο τους ωφελούμενους της υπηρεσίας δημοτικών κοιμητηρίων, όπως έχουν επιβληθεί σύμφωνα με ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.
Επίσης θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2019 για το διάστημα των συμβάσεων που θα λήξουν μετά την 31/12/2018.
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 478 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος