Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 22/16.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 443/2018
 
Θέμα 2ο Η.Δ: «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση για δεύτερη φορά, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 35571/16-10-2018 (ορθή επανάληψη)πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος,
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Ζήμος Κων/νος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.    Μπάκουλης Δημήτριος
17.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
18.    Μουρούτσος Γεώργιος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
23.    Κορδώσης Χρήστος,
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
25.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
26.    Καρασάββας Ιωάννης
27.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
28.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
4.       Σούκουλης Ανδρέας
5.       Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
2. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018
που συνίσταται στην αντιμετώπιση των ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την τελευταία θεομηνία 29-9-2018, στο Δήμο μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη με αριθμ. 35571/16-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και δέχεται να τα συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτών.
Ο Πρόεδρος για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 435/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπήςμε την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και την από 15-10-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή της.
Ο κ. Οικονόμου Γεώργιος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι δεν συμφωνώ με την κατανομή των χρημάτων (400.000,00 €) του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την θεομηνία της 29-9-2018 στο Δήμο μας.
Ο κ. Δήμαρχος τον ρώτησε αν έχει να προτείνει κάτι διαφορετικό από την εισήγηση.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Οικονόμου Γεωργίου)
Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 435/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Δημιουργεί την πίστωση με ΚΑ 1322.0006 και τίτλο «Επιχορήγηση τoυ Δήμου Κορινθίων για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες»   με το   ποσό των 400.000,00€
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
Μεταφέρει στο Αποθεματικό συνολικό ποσό 400.000,00 € και από αυτό δημιουργεί ισόποσα τις κάτωθι πιστώσεις:
1.       την πίστωση με Κ.Α. 64/6234.0001 και τίτλο «Μίσθωση οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις Δ.Ε. Κορίνθου και Άσσου – Λεχαίου» ποσού 90.520,00 €
2.       την πίστωση με Κ.Α. 64/6234.0002 και τίτλο «Μίσθωση οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις Δ.Ε. Σολυγείας και Σαρωνικού» ποσού 93.992,00€
3.       την πίστωση με Κ.Α. 64/6234.0003 και τίτλο «Μίσθωση οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Τενέας» ποσού 64.108,00 €
4.       την πίστωση με Κ.Α. 64/6233.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο από έντονα καιρικά φαινόμενα» ποσού 41.664,00 €
5.       την πίστωση με Κ.Α. 64/6662.0001 και τίτλο «Προμήθεια αδρανών και σκυροδέματος για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο από έντονα καιρικά φαινόμενα» ποσού 96.472,00 €
6.       την πίστωση με Κ.Α. 64/6662.0002 και τίτλο «Προμήθεια δομικού πλέγματος για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο από έντονα καιρικά φαινόμενα» ποσού 13.244,00 €
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 443 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                                      Αναστάσιος Κοντογιώργος