Τροποποίηση του Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 585/2018
 
Θέμα 2ο Η.Δ: «Τροποποίηση του Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Μουρούτσος Γεώργιος
7.       Νανόπουλος Βασίλειος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.   Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.   Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.     Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.      Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.      Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.      Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.      Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.     Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 Β (ν) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΔΚΚ.
4.Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
5.Την αριθμ. 9/53/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίηση του Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων και ζήτησε από το Σώμα να τοποθετηθεί επ΄ αυτού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τ’ ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων, η οποίος διαμορφώνεται ως εξής:
 
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
 
1. Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για την διοίκηση, την διαχείριση και την λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων.
2. Ο Κανονισμός λειτουργίας Κοιμητηρίων εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α), Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010 και του άρθρου 4 παρ.1 του ΑΝ 582/1968, αποτελεί δε Κανονιστική Διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού Νόμου.
Τα κοιμητήρια που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι τα εξής:
Κορίνθου δύο (2) (Ζωοδόχου Πηγής και Αγίου Σπυρίδωνα), Εξαμιλίων, Αρχαίας Κορίνθου δύο (2) (Αγίας Άννης και Αγίας Παρασκευής), Ξυλοκέριζας, Σολομού, Λεύκα – Προφήτης Ηλίας Σολομού , Κεχρεών, Άσσου, Λεχαίου, Κάτω Άσσου, Περιγιαλίου, Βελινιάτικων, Αθικίων, Αλαμάνου, Γαλατακίου, Αλμυρής, Ρητού, Κατακαλίου , Αγίου Ιωάννου, Σοφικού, Αγγελοκάστρου, Κόρφου, Χιλιομοδίου δύο (2) (Αγίας Παρασκευής και ανώνυμο), Αγίου Βασιλείου δύο (2) (Άγιοι Ταξιάρχες και Ανάληψης), Κλένιας, Αγιονορίου, Στεφανίου, Κουταλά, Μαψού, Σπαθοβουνίου και όλων αυτών που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Στα ανωτέρω κοιμητήρια λειτουργούν μη ενοριακοί ιεροί ναοί εκτός των κοιμητηρίων των Κεχρεών & Αλαμάνου όπου ενυπάρχουν και λειτουργούν ενοριακοί ιεροί ναοί.
 
Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο
 
Οι παρακάτω ρυθμίσεις αποτελούν διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
·         Του ΑΝ 582/1968 << περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων>> (ΦΕΚ 225/Α)
·         Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α)
·         Του ΑΝ 445/1968 «Περί Νεκροταφείων και   Ενταφιασμού Νεκρών» (ΦΕΚ 130/Α)
·         Του Ν 547/1977 «Περί Διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη Ενοριακών Ναών των Κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 56/Α)
·         Του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (ΦΕΚ 1/Α)
·         Του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171/Α)
·         Του ΒΔ 542/1961 «Περί των τηρητέων υπό των Δήμων και Κοινοτικών Βιβλίων και του τύπου αυτών» (ΦΕΚ 136/Α)
·         Του ΒΔ 17/5-15/6/1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 και 145/Α)
·         Της Απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί Όρων για την Ίδρυση Κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 424/Β)
·         Του Π.Δ 1128/1980 “ Περί καθορισμού αποφάσεων δια την ίδρυση Κοιμητηρίων” (ΦΕΚ 204/Α) και του άρθρου 29 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α). 
·         Του Ν. 3852/10: Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 
Άρθρο 3
Νομικός χαρακτηρισμός
 
1.      Τα Κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής, επί των οποίων κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου χώρου ταφής προς εξυπηρέτηση και όχι προς αναίρεση της κοινής του χρήσης και της ιδιότητας ως κοινοχρήστων.
2.      Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσης Δημοτικού πράγματος. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσης, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός οποιασδήποτε μεταβίβασης προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
 
Άρθρο 4
ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
             
1.    Για την ίδρυση Δημοτικών Κοιμητηρίων εφαρμόζονται σχετικές διατάξεις Νόμων, Π.Δ, Υ.Α. κλπ. 
2.    Για κάθε Δημοτικό Κοιμητήριο θα συνταχθεί Τοπογραφικό Διάγραμμα για την έκταση και το σχήμα του και σχεδιάγραμμα που θα φαίνονται οι χώροι ταφής, οι διάδρομοι, ο Ιερός Ναός, το Οστεοφυλάκιο κλπ.
 
Άρθρο 5
Ενταφιασμός νεκρών
 
1.       Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο των 12 ωρών ( άρθρο 2 παρ. 2 ΑΝ 45/1986) από το νομίμως πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή.  Ενταφιασμός δεν γίνεται, εάν δεν προσκομιστεί στον υπεύθυνο του Κοιμητηρίου η ληξιαρχική πράξη θανάτου, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.
2.       Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής των Κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων Ιδρυμάτων, προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα ή σε περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφη συναινετική άδεια της Δημοτικής Αρχής.
3.       Απαγορεύεται ρητά στους κοιμητηριακούς χώρους η εγκατάσταση και χρήση κλιβάνων για την αποτέφρωση νεκρών (κρεματορίων) ως αντιβαίνουσα στην ορθόδοξο πίστη.
 
Άρθρο 6
Τάφοι
 
1.        Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2.40m μήκος και 1.20 m πλάτος, γενικό δε βάθος 1.80 m περίπου. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1.00 m χαμηλότερα από την στάθμη οποιουδήποτε παραβρισκόμενου δρόμου.
2.        Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος ύψους τουλάχιστον 0.25 m περίπου.
3.        Οι τάφοι θα έχουν μεταξύ τους απόσταση 0.50 m τουλάχιστον, που θα μετράται από τα όρια εκσκαφής.
4.        Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές ανθεκτικό υλικό.
 
Άρθρο 7
Κατηγορίες Τάφων
 
Ο καθορισμός των θέσεων ενταφιασμού θα γίνεται από τον υπεύθυνο του Κοιμητηρίου, σύμφωνα με την αριθμητική σειρά των τάφων, που θα έχουν αποτυπωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε τοπογραφικά σχεδιαγράμματα.
 
Άρθρο 8
Παραχώρηση τάφων
 
Δύναται να παραχωρούνται μονοί τάφοι τετραετούς χρήσης στα Κοιμητήρια του Δήμου Κορινθίων για τον ενταφιασμό παντός θανόντος δημότη ή μη και παντός άλλου θανόντος ανθρώπου στην περιφέρεια του Δήμου Κορινθίων ανεξαρτήτως αν ο θανών είναι ημεδαπός ή αλλοδαπός Χριστιανός ή μη.
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση οικογενειακών τάφων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να μετατρέπει μονούς τάφους τετραετούς χρήσης σε οικογενειακούς μετά την παρέλευση της τετραετούς ταφής και με την καταβολή του ανάλογου δικαιώματος.
Η παραχώρηση των τάφων θα γίνεται κατά την ημέρα του θανάτου.
Δεν θα γίνεται παραχώρηση τάφου για ενταφιασμό οστών.
Οι οικογενειακοί τάφοι που έχουν παραχωρηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού στα Κοιμητήρια του Δήμου διατηρούνται, μετά από καταγραφή που θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Ανώνυμοι τάφοι περιέρχονται στην διάθεση του Δήμου. 
Η ανόρυξη του τάφου θα διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα καταβάλλεται ανάλογο τέλος. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανόρυξη του τάφου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και γίνεται από τον ενδιαφερόμενο δεν θα καταβάλλεται τέλος.
 
Άρθρο 9
Δικαιούχοι Οικογενειακών Τάφων
 
1.      Με την σύσταση οικογενειακού μονού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής σ’ αυτόν μόνο: α) του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση, β) του συζύγου ή της συζύγου αυτού, γ) των κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντων του, δ) των κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντων του με τις συζύγους και τους κατιόντες τους, ε) του πατρός ή της μητρός του συζύγου ή της συζύγου του αρχικού δικαιούχου στ) των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος και αν αυτός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες του.
Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και το εξώγαμο τέκνο γυναίκας, στην οποία έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου.
2.      Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατόν κατ’ εξαίρεση, να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και το σύζυγο ή τη σύζυγό του και με άλλο βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας.
Για την αναγνώριση του δικαιώματος αυτού απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και αν αυτός δεν υπάρχει, της συζύγου και των κατιόντων του.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον Δήμο ιδιαίτερο δικαίωμα, ποσού ίσου με το μισό του δικαιώματος ταφής που ισχύει κατά το χρόνο της παραχώρησης για την κατηγορία των τάφων στην οποία ανήκει ο οικογενειακός τάφος.
Ο βαθμός συγγενείας των ενταφιαζομένων με τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται με έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής.
3.      Εάν δεν προσκομισθεί τέτοιο έγγραφο η υπηρεσία ενεργεί την εκταφή μετά την παρέλευση τετραετίας από τον ενταφιασμό.
4.      Η απαιτούμενη κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου ή εάν αυτός δεν υπάρχει, του συζύγου ή της συζύγου και των κατιόντων του, παρέχεται με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 
Άρθρο 10
Τετραετής ταφή σε οικογενειακό τάφο
 
Επιτρέπεται η τετραετής ταφή σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν έχουν καμία συγγενική σχέση με τον αρχικό δικαιούχο, εφ’ όσον συγκατατίθεται εγγράφως ο τελευταίος και, εάν αυτός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες του.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στο Δήμο ιδιαίτερο δικαίωμα, που καθορίζεται στο άρθρο 23 του παρόντος.
 
Άρθρο 11
Κατάργηση οικογενειακών τάφων
 
1.      Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι περιέρχεται στο Δήμο και διατίθεται ελεύθερα από αυτόν με την παρέλευση τετραετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό.
Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων, η Υπηρεσία του Δήμου μπορεί να καλέσει τους    ενδιαφερόμενους να καταθέσουν μέσα σε τακτή προθεσμία τα στοιχεία που αποδεικνύουν την συγγένειά τους προς τον αρχικό δικαιούχο.
2.      Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος διατίθενται ελεύθερα από τον Δήμο μετά την συμπλήρωση τετραετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό, έστω και αν στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ή φέρονταν ως οικογενειακοί.
3.      Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσης τους, περιέρχονται στον Δήμο που τους διαθέτει ελεύθερα
4.      Οικογενειακοί τάφοι για τους οποίους επί μια πενταετία δεν καταβάλλονται τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους υπόχρεους θα περιέρχονται αυτοδίκαια στο Δήμο.
5.      Δεν μπορεί να έχει κάποιος περισσότερους του ενός τάφου στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου.
 
Άρθρο 12
Δωρεάν διάθεση τάφων
 
1.       Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να παραχωρεί τάφους για το δωρεάν ενταφιασμό προσώπων που με την τοπική, κοινωνική ή εθνική τους δράση προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Δήμο και στο Έθνος οι οποίοι ενταφιάζονται δωρεάν.
2.       Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται για την δωρεάν ταφή μόνο των ανωτέρω προσώπων και παραμένουν στο διηνεκές. Στους ανωτέρω τάφους μπορούν να ενταφιαστούν οι συγγενείς τους με την καταβολή ανάλογου τέλους.
3.       Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να παραχωρεί δωρεάν από ένα μονό οικογενειακό τάφο σε αυτούς που είχαν παραχωρήσει ή παραχωρούν δωρεάν χώρο για την ίδρυση ή επέκταση Κοιμητηρίου.
4.       Με απόφαση Δημάρχου, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας, δύναται να επιτρέπεται η ταφή απόρου χωρίς την καταβολή των σχετικών τελών και μετά την παρέλευση τετραετίας ο τάφος θα περιέρχεται στη διάθεση του Δήμου.
 
Άρθρο 13
Ανακομιδή οστών
 
1.       Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασθέντων σε τάφους τετραετούς ταφής ενεργείται μετά την παρέλευση τετραετίας από την ταφή.
2.       Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν να παρέλθει η τετραετία, επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας του Εισαγγελέα.
3.       Η ανακομιδή των οστών νεκρών που ενταφιάσθηκαν σε οικογενειακούς τάφους, σύμφωνα με το άρθρο 10, ενεργείται επίσης μετά την πάροδο τετραετίας από την ταφή.
4.       Εάν εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της τετραετίας οι συγγενείς του ενταφιασθέντος δεν φροντίζουν για την ανακομιδή ή για την παράταση της ταφής, η υπηρεσία του Νεκροταφείου ενεργεί αυτεπαγγέλτως την ανακομιδή και τοποθετεί τα οστά στο χωνευτήριο.
5.       Για την ανακομιδή καταβάλλεται στο Δήμο το ανάλογο δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 23 του παρόντος.
 
Άρθρο 14
Παράταση ανακομιδής
 
1.       Παράταση του χρόνου ταφής επιτρέπεται για (1) ένα έτος μετά την πάροδο της τετραετίας, κατόπιν αιτήσεως των συγγενών.
2.       Παράταση της ανακομιδής των οστών των νεκρών που ενταφιάσθηκαν σε οικογενειακούς τάφους κατά το άρθρο 10, επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των δικαιούχων. Για την συγκατάθεση απαιτείται η υποβολή στο Δήμο γραπτής δήλωσης, στην οποία θα αναφέρεται και ο χρόνος παραμονής του νεκρού στον τάφο μετά την πάροδο της τετραετίας.
3.       Για την παράταση της ανακομιδής καταβάλλεται στο Δήμο το ανάλογο δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 23 του παρόντος.
 
Άρθρο 15
Διαδικασία ανακομιδής
 
1.      Η ανακομιδή ενεργείται με την πάροδο του καθορισμένου χρόνου ταφής, κατόπιν αποστολής ειδοποίησης από την υπηρεσία του Δήμου.
2.      Κατά την ανακομιδή μπορούν να παρίστανται οι συγγενείς των ενταφιασθέντων.
3.      Σε περίπτωση παράτασης της ανακομιδής νεκρού ενταφιασθέντος σε οικογενειακό τάφο κατά το άρθρο 10, υπόχρεοι για την καταβολή των ανάλογων δικαιωμάτων στον Δήμο είναι τόσο ο δικαιούχος του τάφου όσο και οι συγγενείς του νεκρού. Η χρήση του οικογενειακού τάφου αναστέλλεται, για όσο χρόνο δεν τακτοποιείται η ανωτέρω οφειλή.
 
Άρθρο 16
Αναβολή ανακομιδής
 
1.      Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν έχει αποστεωθεί, παραμένει για ένα έτος προκειμένου να αποστεωθεί τελείως.
2.      Πτώματα μη αποστεωμένα που είναι ενταφιασμένα σε οικογενειακούς τάφους, παραμένουν στον τάφο για να αποστεωθούν επί ένα ακόμη έτος μετά την λήξη της τετραετίας.
 
Άρθρο 17
Φύλαξη οστών
 
1.      Η φύλαξη των οστών ενεργείται με φροντίδα της υπηρεσίας του Κοιμητηρίου σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο), εφοδιασμένο με κατάλληλα κουτιά ενιαίου τύπου.
2.      Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται και μέσα σε οικογενειακούς τάφους, εφόσον συγκατατίθενται οι δικαιούχοι.
3.      Για τη φύλαξη των οστών καταβάλλεται ειδικό τέλος που καθορίζεται στο άρθρο 23 του παρόντος. Εάν δεν καταβληθεί το τέλος μέσα σε 1 μήνα από τον καθορισμένο χρόνο, τα οστά μεταφέρονται από την υπηρεσία των Κοιμητηρίων στο χωνευτήριο.
 
 
Άρθρο 18
Αρμόδια όργανα
 
1.      Η διοίκηση και η διαχείριση του Κοιμητηρίου ασκείται από το Δήμο, δια των υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής του Υπηρεσίας.
2.      Υπεύθυνος για την λειτουργία του Κοιμητηρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι ο προϊστάμενος του τμήματος, στο οποίο υπάγεται οργανικά το Κοιμητήριο.
3.      Η είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων του Κοιμητηρίου γίνεται από τους υπαλλήλους, εξουσιοδοτημένους από τον Δήμαρχο, και με τριπλότυπα εισπράξεως θεωρημένα κατά τις διατάξεις του ΒΔ. 17/5-15/6/1959.
 
Άρθρο 19
Διοίκηση – Διαχείριση Ι. Ναού
 
Η διοίκηση και η διαχείριση των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων και της περιουσίας τους, όταν αυτοί βρίσκονται εντός της χωρικής αρμοδιότητας δήμων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων με βάση την ισχύουσα απογραφή, καθώς και των δήμων που είναι έδρες Νομών, ασκείται από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διοίκηση και διαχείριση της δημοτικής περιουσίας.
H ίδρυση και η συντήρηση των Κοιμητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. (παρ. 1 του άρθρου 1 του ΑΝ. 582/68) Η διοίκηση και η διαχείριση όλων των κοιμητηρίων που βρίσκονται σε λειτουργία, ανήκει στους Δήμους και συνεπώς η ευθύνη για τη φύλαξη, συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία τους εναπόκειται σε αυτούς. Τα έσοδα και η περιουσία των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στους οικείους δήμους, διατίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 547/1977, πρωτίστως για την επισκευή, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση και εν γένει διατήρηση της καλής κατάστασης του ναού και για κάθε ανάγκη του κοιμητηρίου, περιλαμβανομένης και της επεκτάσεως του. Τυχόν περισσεύματα των εσόδων αυτών διατίθενται από τον δήμο για άλλους σκοπούς.
• Την ευκοσμία και την ευπρέπεια του Ι.Ν. του Κοιμητηρίου επιμελείται επιτροπή που φέρει την ονομασία «Κοσμητεία του Ναού» (8/1979/1980 Κ.Ι.Σ., ΦΕΚ 1/Α/1980) αποτελούμενη από τέσσερα λαϊκά μέλη και τον εφημέριο του Ναού. Τα δύο λαϊκά μέλη προτείνονται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ι.Μ. Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού & Πολυφέγγους και τα υπόλοιπα δύο μέλη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων. Της επιτροπής προεδρεύει ο εφημέριος του Ναού και ελλείψει αυτού (ή επί πλειόνων εφημέριων) ο εφημέριος που υποδεικνύει ο Μητροπολίτης Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού & Πολυφέγγους. Η θητεία της επιτροπής είναι τριετής. Ο ρόλος της επιτροπής είναι συμβουλευτικός (43797/15-12-2015 Εγγ. ΥΠΕΣΔΑ). Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής και καθ’ όλο το διάστημα μη λειτουργίας της, ή αδυναμίας συγκρότησης της για οποιοδήποτε λόγο, τις εισηγήσεις περί της ευκοσμίας και της ευπρέπειας του Ι.Ν. κάνει ο προϊστάμενος της άμεσης οργανικής μονάδας διοίκησης και διαχείρισης του Κοιμητηρίου του Δήμου που προβλέπεται από τον οικείο οργανισμό του.
• Ο αριθμός των θέσεων των εφημερίων, ιεροψαλτών και νεωκόρων καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτη. Η πληρωμή των ανωτέρω θέσεων γίνεται, για μεν τους εφημέριους από το Μητροπολίτη για δε τους λοιπούς από το Δήμαρχο, ύστερα από γνώμη του Μητροπολίτη.
Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται και η απόλυσή τους. Η λήξη της συνεργασίας (η διάρκεια της οποίας έχει προσδιοριστεί με σύμβαση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μέχρι τη σύσταση ή την πλήρωση των θέσεων των εφημέριων, οι ανάγκες των Κοιμητηρίων δύναται να καλύπτονται από εφημέριους άλλων ενοριακών ναών που ορίζει ο Μητροπολίτης όποτε αυτό είναι εφικτό. Την εποπτεία επί των ιερέων ασκεί ο Μητροπολίτης.
 
Άρθρο 20
Ώρες Λειτουργίας
 
1.      Το Κοιμητήριο λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου.   Με απόφαση Δημάρχου μπορεί να οριστεί μεσημβρινή διακοπή λειτουργίας του Νεκροταφείου.
2.      Σε ώρες που δεν λειτουργεί το Κοιμητήριο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε.
 
Άρθρο 21
Μνημεία
 
Απαγορεύεται η κατασκευή μνημείων, όπως και οποιασδήποτε άλλη εργασία στους τάφους, διαδρόμους και γενικά Κοιμητήρια από ιδιώτες χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του Δήμου. Στην περίπτωση που ιδιώτες κατασκευάσουν μνημείο ή κάνουν οποιαδήποτε άλλη εργασία στο Κοιμητήριο χωρίς την άδεια και τις υποδείξεις του Δήμου, επιβάλλεται πρόστιμο 1.500,00€ στους ιδιώτες – δικαιούχους των τάφων και 500,00€ στους κατασκευαστές τους.
Σε αυτήν την περίπτωση τα μνημεία θα απομακρύνονται αμέσως, με φροντίδα των ιδιωτών δικαιούχων οικογενειακών τάφων, με την κοινοποίηση του εγγράφου του Δήμου.
Αφαιρούνται από τα Μνημεία αντικείμενα που τοποθετούνται από τους συγγενείς πέραν    αυτών που επιτρέπουν οι υπηρεσίες του Δήμου.
Μετά την ανακομιδή των οστών από μη οικογενειακούς τάφους τετραετούς ταφής τα υλικά των Μνημείων και οποιοδήποτε άλλο υλικό βρίσκεται πάνω από αυτά περιέρχονται στο Δήμο. Τα υλικά αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να εκποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και το προϊόν της εκποίησης να διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Κοιμητηρίου.
Τα Μνημεία δεν πρέπει να καταλαμβάνουν χώρο μεγαλύτερο από τις διαστάσεις των τάφων που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.
 
Οι διαστάσεις των κρυπτών (φερετροθηκών) και των βοηθητικών χώρων των κτιστών τάφων καθορίζονται παρακάτω:
Α) Πλάτος διαδρόμων τουλάχιστον 1μ.
Β) εσωτερικές διαστάσεις κρύπτης – τουλάχιστον 0,85μ πλάτος 0,75μ ύψος και 2,20μ μήκος.
Η εξωτερική μορφή και το μέγεθος των κτισμάτων των κτιστών τάφων πρέπει να συμβιβάζονται με τη σοβαρότητα του χώρου, στον οποίο εντάσσονται και να έχουν την απαιτούμενη πλαστική έκφραση, παράλληλα δε να εναρμονίζονται πλήρως με την γενικότερη αισθητική εικόνα της περιοχής και να αναδεικνύουν αυτήν. Γενικώς συνίσταται οι εξωτερικές διαστάσεις των κτισμάτων των εν λόγω τάφων να μην υπερβαίνουν στις συνήθεις περιπτώσεις τα 3,50. Μήκος, 3μ πλάτος και 2,50μ. ύψος από την επιφάνεια του εδάφους.
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή, εξωραϊσμό ή καλλωπισμό των κτιστών τάφων θα είναι άφλεκτα.
Η φέρουσα κατασκευή των κτιστών τάφων, οι οροφές, τα δάπεδα και τα τοιχώματα των κρυπτών θα κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Κάθε κρύπτη θα φέρει απαραίτητα πλάκα σφραγίσεως του ανοίγματος εισόδου αυτής. Η πλάκα σφραγίσεως θα είναι από ανθεκτικό μη πορώδη, φυσικό ή τεχνητό λίθο πάχους 3 εκ. τουλάχιστον. Οι πλάκες σφραγίσεως θα στερούνται με τσιμεντοκονία μετά τον ενταφιασμό του πτώματος για την εξασφάλιση της πλήρους και μονίμου στεγανότητας.
Η εκτέλεση έργων ευπρεπισμού τάφων ενεργείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και με την καταβολή ανάλογου τέλους. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην υπηρεσία: α) σχεδιαγράμματα του τεχνίτη, ο οποίος θα προβεί στον ευπρεπισμό του τάφου και υπεύθυνη δήλωση του τεχνίτη για τον χρόνο περάτωσης του έργου.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμοστεί πιστά η εκδοθησόμενη άδεια ειδικά ως προς τις διαστάσεις, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατεδάφιση του εν λόγω έργου ή δε εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
Απαγορεύεται ρητά στο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό των Δημοτικών Κοιμητηρίων ανάμειξη που έχει σχέση με την κατασκευή έργου επί τάφων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση κινείται κατ΄ αυτών η πειθαρχική διαδικασία.
Με το πέρας των εργασιών στο χρόνο που ορίζεται από την άδεια, ο λαβών την άδεια οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό.
Η εργασία στους τάφους θα περιορίζεται µόνο στην τοποθέτηση και συναρμολόγηση υλικών, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία στους διαδρόμους. Οι οικοδομικές εργασίες προετοιμασίας θα γίνονται σε συγκεκριμένο χώρο του κοιμητηρίου, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας, κατά τις ώρες που επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στα δημοτικά κοιμητήρια.
Κάθε εργασία γενικά μέσα στο Κοιμητήριο θα αποπερατώνεται σε χρονικό διάστημα δυο εβδομάδων . Τα υλικά μεταφέρονται στο χώρο του κοιμητηρίου την 1η ημέρα των εργασιών και απομακρύνονται άμεσα µε την περάτωση των εργασιών.
Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση των υλικών μέσα στο χώρο του κοιμητηρίου.
Η εξωτερική μορφή και το μέγεθος των μνημείων που κατασκευάζονται στους τάφους πρέπει να συμβιβάζονται µε την σοβαρότητα και την αισθητική εικόνα του χώρου.
Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου με μπετόν, γιατί δυσχεραίνεται η διάλυση του σώματος και δημιουργείται δυσάρεστη κατάσταση στους οικείους του νεκρού.
Όπου κρίνεται απαραίτητη η στήριξη μαρμάρων αυτή θα επιτυγχάνεται δια μικρού σινάζ, κρασπέδων κ.λ.π. πάντοτε δε η θέση ταφής δεν θα καλύπτεται µε μπετόν. Κάθε τυχόν διαφορά του τρόπου εκτέλεσης των επί των τάφων έργων, ως και ελέγχου τούτων, επιλύεται µε αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας και των ενδιαφερομένων.
Για την καλή εκτέλεση, την επίβλεψη γενικά και την παρακολούθηση των αυθαιρέτων δομήσεων αρμόδια είναι η υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 22
Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων
 
Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών Κοιμητηρίων επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του ΝΔ 318/69 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 3-5 του ΒΔ της 17/5-15/6/1959. «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», και διατίθενται για τη συντήρηση και λειτουργία του Κοιμητηρίου.
 
Άρθρο 23
Τα τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών Κοιμητηρίων είναι τα ακόλουθα :
 
·         Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
·         Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετούς χρήσεως
·         Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
·         Τέλος ανακομιδής
·         Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων
·         Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων
·         Τέλος ευπρεπισμού
·         Τέλος ανόρυξης τάφου
·         Έσοδα από κεριά (παγκάρι)
·         Δικαιώματα ιεροπραξιών –νεκρώσιμης ακολουθίας
·         Δικαιώματα ιεροπραξιών- τέλεση μνημοσύνων.
 
Το ύψος των ανωτέρω δικαιωμάτων και τελών προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Το τέλος μνημοσύνου είναι προαιρετικό και καταβάλλεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιούνται μνημόσυνα στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό, η υπηρεσία δεν παραλαμβάνει σχετικές αιτήσεις.
Τα έσοδα από τη διάθεση των κεριών του Ιερού Ναού βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του Δήμου. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, τριμελής επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση του ειδικού κυτίου και στην καταμέτρηση των χρημάτων που έχουν συλλεγεί. Για κάθε καταμέτρηση συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Το σχετικό ποσό αποδίδεται στο ταμείο του Δήμου. Τα κλειδιά φυλάγονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Η επιτροπή θα αποτελείται από υπαλλήλους του τμήματος εσόδων & του τμήματος δημοτικών Κοιμητηρίων.
 
Άρθρο 24
Ισχύς του Κανονισμού
 
Ο παρών Κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η δημοσίευσή του κατά τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και θα ισχύει μέχρι τροποποίησης ή κατάργησής του.
Με την ισχύ του παρόντος Κανονισμού καταργούνται όλοι οι προηγούμενοι Κανονισμοί όλων των Κοιμητηρίων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 585 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment