Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του προσώπων

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του προσώπων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 20/28.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 433/2018
 
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του προσώπων, σύμφωνα με την αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»        
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32563/24-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
13.    Κορδώσης Χρήστος,
14.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
15.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1.                  Χασικίδης Χρήστος,
2.                  Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
3.                  Παππάς Αντώνιος,
4.                  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
5.                  Σταυρέλης Νικόλαος,
6.                  Ζήμος Κων/νος
7.                  Δράκος Παναγιώτης
8.                  Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.                  Λαμπρινός Παναγιώτης
10.               Μουρούτσος Γεώργιος
11.               Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
12.               Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
13.               Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
14.               Σούκουλης Ανδρέας
15.               Καρασάββας Ιωάννης
16.               Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης έξι(6) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε το ανωτέρω 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του προσώπων, σύμφωνα με την αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» και ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 34574/05-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 τ.Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ», με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.
Με την αριθμ. 44485/6-8-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες για την συμπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων σε εφαρμογή της παρ. 1 άρθρο 1 της ανωτέρω ΚΥΑ, της παρ. 1 άρθρο 4Ε του Ν. 4111/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 202 του Ν. 4555/18.
Το Παρατηρητήριο, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών και την εν γένει πορεία των οικονομικών των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (Ο.Π.Δ.). Το Ο.Π.Δ. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονομικό αποτέλεσμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρμόδια, για την εποπτεία του Ο.Τ.Α., Αρχή. Οι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε ηλεκτρονική μορφή, το Ο.Π.Δ. που έχουν αποστείλει στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, καθώς και αυτό που τελικώς εγκρίνεται από αυτή, προκειμένου το Παρατηρητήριο να ελέγξει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών τους. Τα Ο.Π.Δ. αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στην ιστοσελίδα του οικείου Ο.Τ.Α.. Το Ο.Π.Δ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και το ακριβές περιεχόμενό του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 149 του ν. 4270/2014.
Το Παρατηρητήριο αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού με βάση τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και με πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον του ζητηθεί
Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου.
Για το οικονομικό έτος 2018, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ, προκειμένου να περιέλθουν στο παρατηρητήριο, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018.
Σας παραθέτω προς έγκριση τα τροποποιημένα ΟΠΔ του Δήμου Κορινθίων και των Νομικών του Προσώπων : α) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (αρ. απόφασης 83/2018), β) ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (αρ. απόφασης 117/2018) και γ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (αρ. απόφασης 82/2018).
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι εμείς θα το καταψηφίσουμε επειδή, δεν έχουμε ψηφίσει τον προϋπολογισμό, λόγω διαφωνίας μας  με τον τρόπο κατάρτισής του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη του την ΚΥΑ 34574/2018 (ΦΕΚ 2942+3635 Β΄), Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών ,την αριθμ. 44485/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις των νόμων 4111/13 και 4555/18
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2.Χρήστου Κορδώση, 3. Μαρίας (Έρρικα) Καραμαλίκη, 4. Γεωργίου Οικονόμου, 5. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα και 6. Αλέξανδρου Γκουργιώτη)
Εγκρίνει το τροποποιημένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2018 του Δήμου Κορινθίων, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τα τροποποιημένα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης έτους 2018 των νομικών του προσώπων: α) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (αρ. απόφασης 83/2018), β) ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (αρ. απόφασης 117/2018) και γ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (αρ. απόφασης 82/2018).
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 433 / 2018
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος