Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 476/2018
 
Θέμα 29ο Η.Δ: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 28/436/15-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και την από 8-10-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του άρθρου 77 του ν. 4071/2012 και του Ν. 4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 28/436/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνουμε:
·         τον Κ.Α 20/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού 1.702.513,48€ κατά 200,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.702.313,48€
·         τον Κ.Α 40/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 11.678,78€ κατά 4.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 7.678,78€
·         τον Κ.Α 00/6121.0002 με τίτλο «Αντιμισθία αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α΄)» ποσού 117.402,02€ κατά 2.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 115.402,02€
·         τον Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» κατά 24.800,00 € και τελική πίστωση 158.589 € (Πόροι Δήμου)
Από τη μείωση προκύπτει το ποσό των 31.000,00€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των 34.000,00€ στους παρακάτω ΚΑ εξόδων και
ενισχύουμε:
·         τον Κ.Α 20/6051.0007 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού 494,76€ με 200€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 694,76€
·         τον Κ.Α 35/6051.0007 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ Δημοσίου) Υπηρεσίας Πρασίνου» ποσού 643,55€ με 200,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 843,55€
·         τον Κ.Α 40/6051.0006 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Υπηρεσίας Πολεοδομίας (αρ.19 παρ.1Ν.3918/11)» ποσού 3.935,51€ με 1.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 5.435,51€
·         τον Κ.Α 35/6051.0006 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Τμήματος Πρασίνου (αρ.19 παρ.1Ν. 3918/11)» ποσού 836,61€ με 800,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.636,61€
·         τον Κ.Α 40/6051.0002 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ εργοδότη) υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας» ποσού 3.734,43€ με 1.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 5.234,43€
·         τον Κ.Α 15/6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» ποσού 93.868,33€ με 2.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 95.868,33€
·         τον Κ.Α 15/6472.0001 με τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» ποσού 32.000,00€ με 3.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 35.000,00€
·     Δημιουργεί τον Κ.Α. 20/6117. 0004 με τίτλο «Ψηφιακή αποτύπωση δικτύου οδοφωτισμού» και ποσό 24.800,00 €
ΜΕΡΟΣ Β’
 
1. Αποδέχεται τους όρους της με αριθμ.51439/20-9-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΟ4465ΧΘ7-42Ε) απόφασης Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κορινθίων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και τις υποχρεώσεις του δήμου ως δικαιούχου.
2. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ύψους 233.000,00 ευρώ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κορινθίων» (πηγή χρηματοδότησης ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055, ενάριθμος 2017ΣΕ05500010), σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ένταξης της πράξης.
3.                    Τροποποιεί τον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως ακολούθως:
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί τον Κ.Α. 1322.0007 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κορινθίων» με τελικό ποσό 233.000,00€.
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 233.000,00€ και από το αποθεματικό ισόποσα :
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Δημιουργεί τον Κ.Α. 64/7135.0001με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κορινθίων» ποσού 233.000,00 €.
Στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Δήμου έχει περιληφθεί πίστωση στον ΚΑ 30/7135.0012 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμoύ 235.600,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης (Ίδιους Πόρους)
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας έχει εκπονήσει μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 468.581,12 € [233.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και 235.581,12 ευρώ από Ίδιους Πόρους] . Στην εν λόγω μελέτη, που υποβλήθηκε στο ΥΠ.ΕΣ. και που αφορά σε συνολικά 14 παιδικές χαρές στην επικράτεια του Δήμου Κορινθίων, περιλαμβάνονται και τα αναγκαία για την νομιμότητα και ορθότητα λειτουργίας των Παιδικών Χαρών Περίφραξη, Αστικός Εξοπλισμός και Πιστοποίηση Χώρων, που δεν είναι επιλέξιμα από το Πρόγραμμα και θα καλυφθούν από τους ίδιους πόρους με συνολικό ποσό μη επιλέξιμων δαπανών: 67.747,40 €, ειδικότερα:
44.900,40 € η περίφραξη των χώρων
19.375,00 € ο αστικός εξοπλισμός (βρύσες, κάδοι, παγκάκια) &
3.472,00 € η έκδοση πιστοποιητικών για τις 14 παιδικές χαρές.
ΜΕΡΟΣ Γ’
 
1.- Αποδέχεται τους όρους της υπ΄ αριθμ. 2339/20-9-2018 (ΑΔΑ: ΨΗΟ67Λ1-Λ6Υ) Απόφαση Ένταξης των Πράξεων:
α.«Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» και
β. «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» και τη δέσμευση τήρησης των υποχρεώσεων που στο Παράρτημα Ι αυτής παρατίθενται.
 2.- Αποδέχεται τη χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου», ποσού 480.000,00€ & «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» ποσού 210.000,00€
3. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως ακολούθως:
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι δαπάνες των πράξεων συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εγγράφονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στηΣΑ 082/1, προτείνεται:
Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα:
·         Η ένταξη νέου έργου σε Κ.Α. Εξόδου 64/7323. 0001 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» και προϋπολογισμό 480.000,00 €
·         Η ένταξη νέου έργου σε Κ.Α. Εξόδου 64/7323. 0002 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» και προϋπολογισμό 210.000,00 €
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί:
·         τον Κ.Α.1328.0001 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» και προϋπολογισμό 480.000,00€
·          τον Κ.Α.1328.0002 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» και προϋπολογισμό 210.000,00€
 Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 690.000,00€ και από το αποθεματικό δημιουργεί ισόποσα :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
·         τον Κ.Α. 64/7323.0001 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» με το ποσό των 480.000,00€
·         τον Κ.Α.64/7323.0002 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» και προϋπολογισμό 210.000,00€
 
ΜΕΡΟΣ Δ’
Α) Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού είχε εγγραφεί στον Κ.Α. 1312.0002 με τίτλο:”Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων” ποσό 115.700,00€. Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 23254/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ η κατανομή για το Δήμο Κορινθίων ανήλθε σε 178.350,00€, το οποίο και αποδέχεται.
 
Β)Τροποποιεί τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Ενισχύει τον Κ.Α. 1312.0002 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» προϋπολογισμού 115.700,00€ με το ποσό των 62.650,00€ και τελικό ποσό 178.350,00€
 Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 62.650,00€ και από το αποθεματικό ενισχύει ισόποσα :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
τον Κ.Α. 30/7331.0016 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 705.086,46€ με το ποσό των 62.650,00€ και τελική πίστωση 767.736,46€
ΜΕΡΟΣ Ε’
Τροποποιεί τον Δημοτικό Προϋπολογισμό 2018 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις σε κωδικούς κρατήσεων   ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Αυξάνει:
·         τον Κ.Α. 4111.0001 με τίτλο «υπέρ δημοσίου 6.67%» προϋπολογισμού 400.000,00 € με το ποσό των 150.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 550.000,00 ευρώ
·         τον Κ.Α. 4123.0003 με τίτλο «Φόρος 4% επί προμηθειών» προϋπολογισμού 55.000,00 € με το ποσό των 20000,00 ευρώ και τελική πίστωση 75.000,00 ευρώ
·    τον Κ.Α. 4131.0015 με τίτλο «ΤΑΔΚΥ-Τ.Π.Δ.Υ» προϋπολογισμού 80.000,00 € με το ποσό των 50.000,00ευρώ και τελική πίστωση 130.000,00 ευρώ
·    τον Κ.Α. 4121.0001 με τίτλο «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 360.000,00 € με το ποσό των 40.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 400.000,00 ευρώ
·    τον Κ.Α. 4131.0001 με τίτλο «ΙΚΑ-ΤΕΑΜ» προϋπολογισμού 500.000,00 € με το ποσό των 20.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 520.000,00 ευρώ
·    τον Κ.Α. 4131.0008 με τίτλο «Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 23.000,00 € με το ποσό των 4.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 27.000,00 ευρώ
·    τον Κ.Α. 4131.0010 με τίτλο «Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού 20.000,00 € με το ποσό των 2.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 22.000,00 ευρώ
·    τον Κ.Α. 4131.0014 με τίτλο «Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ.» προϋπολογισμού 250.000,00 € με το ποσό των 15.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 265.000,00 ευρώ
Μεταφέρει συνολικά στο αποθεματικό ποσό 301.000,00€ και από εκεί μεταφέρει ισόποσα και ενισχύει :
· τον Κ.Α. 00/8211.0001 με τίτλο: Υπέρ Δημοσίου 6,67%” προϋπολογισμού 400.000,00€ με το ποσό των 150.000,00 € και τελικό ποσό 550,000,00€
· τον Κ.Α. 00/8223.0003 με τίτλο:”Φόρος 4% επί προμηθειών” προϋπολογισμού 55.000,00 € με το ποσό των 20.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 75.000,00 ευρώ
· τον Κ.Α. 00/8231.0015 με τίτλο: “ΤΑΔΚΥ-Τ.Π.Δ.Υ” προϋπολογισμού 80.000,00 € με το ποσό των 50.000,00ευρώ και τελική πίστωση 130.000,00 ευρώ
· τον Κ.Α. 00/8221.0001 με τίτλο «Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 360.000,00 € με το ποσό των 40.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 400.000,00 ευρώ
· τον Κ.Α. 00/8231.0001 με τίτλο «ΙΚΑ-ΤΕΑΜ» προϋπολογισμού 500.000,00 € με το ποσό των 20.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 520.000,00 ευρώ
· τον Κ.Α. 00/8231.0008 με τίτλο «Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 23.000,00 € με το ποσό των 4.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 27.000,00 ευρώ
· τον Κ.Α. 00/8231.0010 με τίτλο «Μ.Τ.Π.Υ» προϋπολογισμού 20.000,00 € με το ποσό των 2.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 22.000,00 ευρώ
· τον Κ.Α. 00/8231.0014 με τίτλο «Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ.» προϋπολογισμού 250.000,00 € με το ποσό των 15.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 265.000,00 ευρώ
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 476 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment