Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                        ορθή επανάληψη
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 552/2018
 
Θέμα 43ο Η.Δ: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς  Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης  Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 31/493/2018, 31/494/2018 και 32/520/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και τις από 02-11-2018 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις υπ’ αριθμ. 31/493/2018, 31/494/2018 και 32/520/2018 αποφάσεις, τις διατάξεις του N. 4555/2018 και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 31/493/2018, 31/494/2018 και 32/520/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
Α.
ΜΕΡΟΣ Α΄
 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Μειώνει:
·         τον Κ.Α 1694.0001 με τίτλο:” Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους” ποσού 18.000,00 € κατά 2.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 16.000,00€
 
Δημιουργεί μέσω του αποθεματικού :
·         τον Κ.Α 1623.0001 με τίτλο:” Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)” ποσού 1.000,00€
Ενισχύει τον Κ.Α 1693 με τίτλο: ”Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών” ποσού 1.000,00
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
·         τον Κ.Α 20/6262.0001 με τίτλο:” Δαπάνη για μετατόπιση στύλων, παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές” ποσού 30.000,00 € κατά 3.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 27.000,00€
·         τον Κ.Α 45/6261.0001 με τίτλο:” Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου” ποσού 20.250,33 € κατά 500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 19.750,33€
·         τον Κ.Α 35/7131.0006 με τίτλο:” Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)” ποσού 223.600,00€ κατά 223.600,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 0,00€
Από την μείωση προκύπτει το ποσό των 227.100,00€ το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό και από εκεί μεταφέρει πίστωση   250.600,00€ και
Ενισχύει ισόποσα:.
·         τον Κ.Α 00/6222.0001 με τίτλοo:” τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού” ποσού 7.000,00€ με 3.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 10.000,00€.
·         τον Κ.Α. 00/6222.0003 με τίτλοo:” Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού υπηρεσίας Νεκροταφείων” ποσού 1.000,00€ με 500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.500,00€.
·         τον Κ.Α. 00/6111.0001 με τίτλοo:” Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων” ποσού 200.000,00€ με 20.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 220.000,00€.
·         τον Κ.Α. 10/6265.0001 με τίτλοo:” Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού” ποσού 10.000,00€ με 2.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 12.000,00€.
·         δημιουργούμε:
·         τον Κ.Α. 35/7132.0002 με τίτλo:”Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ) ” ποσού 223.600,00€
·         τον Κ.Α.  30/6117.0011 με τίτλο:” αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή” για αγορά ακινήτου ποσού 1.500,00€
 
ΜΕΡΟΣ Β’
 
Μειώνει:
·         την πίστωση 10/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» ποσού 1.120.292,12€ κατά 20.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.100.292,12€
·         την πίστωση 30/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 676.752,64€ κατά 15.100€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 661.652,64€
·         την πίστωση 10/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» ποσού 23.529,33€ κατά 13.100€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 10.429,33€
·         την πίστωση 45/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων» ποσού 196.122,00€ κατά 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 195.122,00€
·         την πίστωση 30/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 28.636,08€ κατά 3.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 25.636,08€
Από την μείωση προκύπτει το ποσό των 52.200,00€ το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό.
Από το αποθεματικό μεταφέρει το ποσό των 52.200,00€ στους παρακάτω Κ.Α. εξόδων.
Αυξάνει :
·         την πίστωση με Κ.Α. 35/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου» ποσού 247.811,04€ με 23.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 270.811,04€.
·         την πίστωση με Κ.Α. 35/6051.0001 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) Υπηρεσίας Πρασίνου» ποσού 11.248,19€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 12.248,19€.
·         την πίστωση με Κ.Α. 35/6051.0003 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδότη) Υπηρεσίας Πρασίνου» ποσού 7.787,64€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 8.787,64€.
·         την πίστωση με Κ.Α. 35/6051.0004 με τίτλο «ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ. Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης) μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου» ποσού 20.573,32€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 21.573,32€.
·         την πίστωση με Κ.Α.  40/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 286.703,04€ με 10.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 296.703,04€.
·         την πίστωση με Κ.Α. 40/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 43.360,32€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 44.360,32€.
·         την πίστωση με Κ.Α.  45/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων» ποσού 14.380,44€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 15.380,44€.
·         την πίστωση με Κ.Α.  35/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου» ποσού 35.274,00€ με 2.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 37.274,00€
·         την πίστωση με Κ.Α. 40/6051.0001 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 4.036,07€ με 100,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 4.136,07€.
·         την πίστωση με Κ.Α. 30/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 16.881,26€ με 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 17.881,26€.
·         την πίστωση με Κ.Α. 10/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» ποσού 254.386,44€ με 10.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 264.386,44€.
·         την πίστωση με Κ.Α. 15/6051.0001 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» ποσού 14.526,22€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 15.526,22€.
·         την πίστωση με Κ.Α. 15/ 6051.0005 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ποσού 7.989,48€ με 100€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 8.089,48€.
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
Έχοντας υπόψη:
την υπ΄ αριθμ. 9/144/2018 σχετική Απόφαση Δ.Σ.
Την υπ’ αριθμ. 60721/31-10-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα & ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4Χ4 για το Δήμο Κορινθίων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,
Αποδέχεται  τους όρους της απόφασης ένταξης και τις υποχρεώσεις του δήμου ως δικαιούχου
Αποδέχεται  τη χρηματοδότηση ύψους 235.000,00 ευρώ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα & ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4Χ4 για το Δήμο Κορινθίων» (πηγή χρηματοδότησης ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055, ενάριθμος 2017ΣΕ05500010)
Τροποποιεί τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως ακολούθως:
Εγγράφει  το ποσό των 235.000,00 € με τίτλο: «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα & ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4Χ4 για το Δήμο Κορινθίων» στον Κ.Α. Εσόδου 1322.0008 και
μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 235.000,00 και από εκεί
Δημιουργεί ισόποσα τον Κ.Α. εξόδου 64/7132.0001 με τίτλο «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα & ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4Χ4 για το Δήμο Κορινθίων» και προϋπολογισμό 235.000,00 €
Β.
ΜΕΡΟΣ Α’
Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού είχε εγγραφεί στον Κ.Α εσόδου: 1328.0008 με τίτλο: Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07” ποσό 68.940,46€.
Στο ποσό αυτό είχε εκ παραδρομής συμπεριληφθεί ποσό 101,50€, το οποίο αφορούσε το ΤΕΒΑ και συσχετιζόταν με τη δαπάνη στον Κ.Α 60/8113.0002. (αντίστοιχα σαν έσοδο του ΤΕΒΑ έχει αποτυπωθεί στον Κ.Α 5124.0001)
Τροποποιεί το προϋπολογισμό και συγκεκριμένα μειώνει  μέσω του αποθεματικού:
·         τον Κ.Α. 1328.0008 με τίτλο: ”Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07” προϋπολογισμού 68.940,46€ κατά 101,50€ και τελικό ποσό 68.838,96€
 
ΜΕΡΟΣ Β’
Στον Π/Υ του Δήμου έτους 2017 είχε εγγραφεί :
Στον Κ.Α.Ε.: 1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ποσό: 1.455.679,48 €. Οι εισπράξεις κατά το έτος 2017 ανήλθαν στο ποσό : 436.702,89 € και το υπόλοιπο προς είσπραξη ανέρχεται στο ποσό: 1.018.976,59€. Από το εισπραχθέν ποσό:436.702,89€ πληρώθηκαν  για δαπάνες συνολικό ποσό: 398.795,18€ και έμεινε αδιάθετο εισπραχθέν ποσό:37.907,71€.
Στον Π/Υ του Δήμου έτους 2018 έχει εγγραφεί:
Α. Στον Κ.Α.Ε. :1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ποσό:1.100.780,04€(διαμορφωθέν) αντί του πραγματικού ποσού: 1.018.976,59€
Β. Στον Κ.Α.Ε.: 5124.0001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» ποσό: 37.907,71€
Στην υπ΄ αριθμό 2/55/13-02-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε προταθεί  :
ΕΣΟΔΟ:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
1216.0001
Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016
1.113.437,45
-12.657,41
1.100.780,04
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
1.100.780,04
 
Στο σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ είχε προταθεί μεταξύ άλλων η κάτωθι αναμόρφωση:
 
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
60/8112.0006
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
22.237,84
-12.657,41
9.580,43
60/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
101,50
1032,05
(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)
1.133,55
(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)
60/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
138.377,70
(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)
138.377,70
Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται τελικά σε 1.240.291,29€ [1.100.780,04€ Επιχορήγηση+ 139.511,25€ Τακτικά]. Για την ορθή απεικόνιση σύμφωνα με την χρηματοροή του προγράμματος:
 
Α. Αλλάζει τη  χρηματοδότηση των δαπανών του Π/Υ ως κάτωθι:
 
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΙΚΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΒΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
60/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
1.133,55 €
1.133,55
-1.133,55
1.133,55
60/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
138.377,70
138.377,70
-138.377,70
138.377,70
 
και
Β. Σύμφωνα με τα προηγούμενα και δεδομένου ότι το πραγματικό έσοδο που θα έπρεπε να εγγραφεί στον Π/Υ 2018 ανέρχεται σε 1.018.976,59€ [ΚΑ 1216.0001]+ 37.907,71€ [ΚΑ 5124.0001]=1.056.884,30€  αντίστοιχα προσαρμόζει τα έσοδα και τα έξοδα ως εξής:
Προς τακτοποίηση της εν λόγω χρηματοδότησης :
Ως προς τα έσοδα
Μειώνει τον Κ.Α.Ε.: 1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ποσού:1.100.780,04€(διαμορφωθέν) κατά 81.803,45 €, μεταφέροντας τη μείωση στο Αποθεματικό, και το έσοδο διαμορφώνεται στο ποσό:1.018.976,59 € προς τακτοποίηση του Π/Υ 2018.
Ως προς τα έξοδα                      
1.
ΥΠΗΡΕ
ΣΙΑ
ΚΑΕ
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
60
6117.0001
Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016
48.132,59
19.706,25
28.426,34
 
60
6117.0002
Δαπάνες προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για εργασίες διανομής αποθήκευσης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
41.616,92
6.752,76
34.864,16
 
60
6222.0002
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
1.000,00
0,00
1.000,00
 
60
6232.0003
Μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
15.000,00
0,00
15.000,00
 
60
6234.0001
Μίσθωση εξοπλισμού-οχημάτων για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
15.000,00
1.892,75
13.107,25
 
60
6235.0001
Μίσθωση επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
5.000,00
0,00
5.000,00
 
60
6278.0001
Δαπάνες φύλαξης ακινήτων-χώρων αποθήκευσης τροφίμων για απόρους για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
1.500,00
0,00
1.500,00
 
60
6474.0001
Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ -ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016
3.664,37
229,00
3.435,37
 
60
6474.0002
Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
3.801,53
400,00
3.401,53
 
60
6481.0001
ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016
956.484,20
 
 
 
 
154.426,23
802.057,97
 
60
8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
111.183,97
0,00
111.183,97
Στον ΚΑΕ 60/8115.0006 έχει εγγραφεί ποσό: 138.377,70€ εκ του οποίου ποσό:111.183,97€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου: 1216.0001 και ποσό:27.193,73€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου:5124.0001
 
 
ΣΥΝΟΛΟ Α
1.202.383,58
183.406,99
1.018.976,59
 
2.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΕ
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018
ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ
60
8112.0006
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
9.580,43
0,00
9.580,43
 
60
8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
1.133,55
0,00
1.133,55
 
60
8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
27.193,73
0
27.193,73
Στον ΚΑΕ 60/8115.0006 έχει εγγραφεί ποσό: 138.377,70€ εκ του οποίου ποσό:
111.183,97€ χρηματοδο-τείται από τον ΚΑΕ εσόδου: 1216.0001 και ποσό:
27.193,73€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου:5124.0001
 
 
ΣΥΝΟΛΟ Β
37.907,71
0,00
37.907,71
 
 
 
 
Προκύπτει:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:  1.018.976,59€ [ΚΑ 1216.0001]+ 37.907,71€ [ΚΑ 5124.0001]=1.056.884,30€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Α+Β: 1.018.976,59€ + 37.907,71€ = 1.056.884,30€
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει :
·         τον Κ.Α  60/6235.0001 με τίτλο:” Μίσθωση επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016” ποσού 5.000,00 € κατά 200,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 4.800,00€
Μεταφέρει στο αποθεματικό 200,00€ και μέσω του αποθεματικού
Ενισχύει:
·         τον Κ.Α. 60/6222.0002 με τίτλο:” Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016” προϋπολογισμού   1.000,00€ με το ποσό των 200,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 1.200,00€
 
ΜΕΡΟΣ Δ’
Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της διοργάνωσης εκδήλωσης στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας κατά της βίας των Γυναικών:
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει :
·         τον Κ.Α. 60/66611.0001 με τίτλο:” Δαπάνες επικοινωνίας και δικτύωσης (αφίσες , φυλλάδια, banner κ.α.) Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών” ποσού 2.543,68€ κατά 1.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.043,68€
Μεταφέρει στο αποθεματικό 1.500,00€ και μέσω του αποθεματικού δημιουργεί:
·         τον Κ.Α 60/6473.0001 με τίτλο:”Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων” με το ποσό των 1.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 1.500,00€
Γ.
ΜΕΡΟΣ Α’
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μειώνει:
·         τον Κ.Α 30/7311.0004 με τίτλο:” Κατασκευή δημοτικού καταστήματος Αλμυρής” ποσού 100.000,00 € κατά 92.318,41€ (πόροι Δήμου) και η πίστωση διαμορφώνεται σε 7.681,59€, δεδομένου ότι το έργο δεν θα εκτελεστεί.
·         τον Κ.Α 30/7336.0002 με τίτλο:” Επισκευή γηπέδου Χιλιομοδίου” ποσού 50.000,00 € κατά 50.000,00€ (πόροι Δήμου) και η πίστωση διαμορφώνεται σε 0,00€, διότι δεν θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους.
·        τον Κ.Α 10/6011.0001 με τίτλο:” Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών” ποσού 1.100.292,12 € κατά 3.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.097.292,12€
 
Από την μείωση προκύπτει το ποσό των 145.318,41€ το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό και από εκεί μεταφέρει πίστωση 71.600,00 € και:
Δημιουργεί:
 
·         τον Κ.Α 15/7135.0002 με τίτλo:” προμήθεια αντιγράφων ανάγλυφων προσωπογραφιών” ποσού 7.000,00€
·         τον Κ.Α 10/6142.0008 με τίτλo:” παροχή υπηρεσίας ανοικτής γραμμής Δημότη” ποσού 24.800,00€.
·         τον Κ.Α 30/6117.0012 με τίτλο:Υπηρεσίες συμβούλου για αντιμετώπιση χωροταξικών θεμάτων” ποσού 24.800,00€
 
Ενισχύει
·         τον Κ.Α 00/6735.0001 με τίτλo:” Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία” ποσού 50.800,00€ με 10.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 60.800,00€.
·         τον Κ.Α 00/6736.0001 με τίτλo:” Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία” ποσού 61.000,00€ με 2.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 63.000,00€.
·        τον Κ.Α 30/6012.0001 με τίτλo:” Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων” ποσού 16.881,26€ με 3.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 19.881,26€.
 
ΜΕΡΟΣ Β’
Έχοντας υπόψη:
α.  την αριθμ. 6/127/2018 σχετική απόφαση Δ.Σ.
β. την αριθμ. 2916/29-10-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»
 και προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» , το Δημοτικό Συμβούλιο:
Αποδέχεται :
τους όρους της αριθμ. 2916/29-10-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»
την χρηματοδότηση για την υλοποίηση του κύριου υποέργου υποδομής με τίτλο «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» και προϋπολογισμό 3.000.000,00 €,
Τροποποεί το Τεχνικό Πρόγραμμα  και το Προϋπολογισμό  τρέχοντος έτους ως ακολούθως:
Εγγράφει το ποσό των 3.000.000,00 € για το «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» στον Κ.Α. Εσόδου 1321.0002 [Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα]
Μεταφέρει το ποσό αυτό στο αποθεματικό και από εκεί δημιουργεί ισόποσα:.
τον Κ.Α. Εξόδου 64/7341.0003 με τίτλο «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» και προϋπολογισμό 3.000.000,00 €.
Σημείωση: Το 2ο υποέργο των αρχαιολογικών ερευνών, προϋπολογισμού 100.000,00 € θα υλοποιηθεί (ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο) από την «Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 552/ 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment