Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 638/2018
 
Θέμα 13ο Η.Δ: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.     Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Δράκος Παναγιώτης
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.       Παππάς Αντώνιος
9.      Καρασάββας Ιωάννης
10.       Δημητρόπουλος Κων/νος
11.       Σούκουλης Ανδρέας
12.       Κορδώσης Χρήστος
13.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.             Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 38/602/2018 και 38/603/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και τις από 14-12-2018 και 19-12-2018 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις υπ’ αριθμ. 38/602/2018 και 38/603/2018 αποφάσεις, τις διατάξεις του N. 4555/2018 και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 38/602/2018 και 38/603/2018αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Α.
Με το υπ΄ αρίθμ. 43800/13-12-2018 έγγραφο το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής ζητά επιχορήγηση έκτακτη για την πληρωμή σε χρήμα του γάλακτος και των ΜΑΠ ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 των εργαζομένων του που τα δικαιούνται και που δεν τους χορηγήθηκαν (ΚΥΑ 3361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503/β/2006 ).
 Έχοντας υπόψη: α)τις διατάξεις του ν. 4483/2017 και β)τα υπ΄ αρίθμ. 40653/3-8-2018 και 65049/13-11-2018 έγγραφα του ΥΠΕΣ
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μεταφέρει πίστωση 30.000,00 € από το αποθεματικό και:
Δημιουργεί:
·         Τον Κ.Α 00-6731.0001 με τίτλο:«επιχορήγηση του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής για την αποτίμηση σε χρήμα και απόδοση των Μ.Α.Π. -γάλακτος στους δικαιούχους ετών 2012-2016», προϋπολογισμού 30.000,00€
Β.
Με την αριθ. 628/2018 Απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα :
α) Την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 165.226,40 ευρώ για “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής Δήμου Κορινθίων” από το Πράσινο Ταμείο, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης της πράξης και στην αριθμ. 147.5.1/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ46Ψ844-91Δ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου
β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού να υπογράψει το Σύμφωνο αποδοχής όρων
γ) Την αποδοχή της προσχώρησης σε σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τους Δήμους για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2018 και της με αριθ. πρωτ. 5182/09.10.2017 (Ορθή επανάληψη) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον άξονα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»
 
δ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού να υπογράψει την ως άνω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).
ε) Να ορίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από την παρούσα σύμβαση.
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
 
Αποδέχεται χρηματοδότηση ύψους 165.226,40 ευρώ και εγγράφει το ποσό αυτό ως έσοδο και έξοδο.
Λαμβάνοντας υπόψη και την αριθμ. 472/2017 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να καλύψει με ίδιους πόρους το ποσοστό του 20% του προϋπολογισμού της πρότασης δηλαδή ποσό ύψους 41.306,60 ευρώ
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Εγγράφει :
·         στον Κ.Α. 1329.0001 με τίτλο «επιχορήγηση για Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής Δήμου Κορινθίων» ποσό 165.226,40 ευρώ και.
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 165.226,40€ και από εκεί μεταφέρει 206.533,00 ευρώ (165.226,40 € από το Πράσινο Ταμείο & 41.306,60 € από Ίδιους Πόρους) και
Δημιουργεί :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
·         τον Κ.Α. 30/7135.0017 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 206.533,00 ευρώ (165.226,40 € από το Πράσινο Ταμείο & 41.306,60 € από Ίδιους Πόρους)
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 638  / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment