Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 245/2018
 
Θέμα 14ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.  Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ουΘΕΗΔ
24.  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην υπ’ αριθμ. 245/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και την από 29-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, , όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 245/2018απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
ΜΕΡΟΣ Α’
 
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό 2018, προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
1. τον K.A. 20/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 155.890,91€ κατά το ποσό των 3.500,00€ και τελική πίστωση 152.390,91€»
2.       τον K.A. 20/6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 46.580,94€ κατά το ποσό των 2.000,00€ και τελική πίστωση 44.580,94€»
3.       τον ΚΑ 20/6662.0002 με τίτλο:Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. προϋπολογισμού 852.653,16€ κατά το ποσό των 200,00€ και τελική πίστωση 852.453,16 € (προς τακτοποίηση της 5/110/2018 απόφασης του Δ.Σ)
 
 
 Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 5.700,00€ και μέσω του αποθεματικού λαμβάνει 25.500,00€ και δημιουργεί ισόποσα:
1. τον K.A. 20/6041.0002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» με το ποσό των 3.500,00 € »
2.   τον K.A. 20/6054.0002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» με το ποσό των 2.000,00 € »
3.     τον K.A. 15/6235.0001 με τίτλο “Μίσθωση μεταλλικής κερκίδας” με το ποσό των 20.000,00 €
 
ΜΕΡΟΣ B
 
1.       Αποδέχεται τους όρους της υπ΄ αριθμ. 20233/16-5-2018 απόφασης ένταξης της Πράξης «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως είχαμε αιτηθεί με την υπ΄ αριθμ. 5/100/2018 σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τις υποχρεώσεις του δήμου ως δικαιούχου.
2.       Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ύψους 295.600,00 ευρώ για το έργο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» (πηγή χρηματοδότησης ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ ΣΑΕ 055, ενάριθμος 2017ΣΕ05500010)
3. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί τον K.A. 1322.0005 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» με το ποσό των 295.600,00€
 Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 295.600,00€ και από εκεί ενισχύει ισόποσα:
Ως προς το μέρος των εξόδων:
τον K.A. 30/7331.0016 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 409.486,46€ με το ποσό των 295.600,00€ και τελική πίστωση 705.086,46€»
4.                 Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα ενισχύοντας τον Κ.Α. 30/7331.0016 του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», με το ποσό των 295.600,00 ευρώ και τελική πίστωση 705.086,46 ευρώ [409.486,46 ευρώ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 295.600,00 ευρώ ΠΔΕ]:
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
 
Δεδομένου ότι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τροποποιεί τον προϋπολογισμό και μεταφέρει τη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας δαπανών του Δήμου ως κατωτέρω, μέσω του αποθεματικού:
 
Υ
Κωδικός
τίτλος
Προϋπ/γισμός
 επιχορήγηση
 τακτικά
Τελική πίστωση
30
 
8112.0006
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )
 
24.000,00
 
-3932,74
3932,74
24000
10
8121.0006
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
20.875,43
 
1171,88
-1171,88
20875,43
 
30
6662.0023
Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δήμου Κορινθίων
 
128.061,01
1853,18
-1853,18
128.061,01
 
 
30
8116.0006
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
27933,49
907,68
-907,68
27933,49
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 245 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος