Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 401/2018
 
Θέμα 9o Η.Δ.: Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ουΘ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.       Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.       Μουρούτσος Γεώργιος
5.       Βλάσσης Δημήτριος.
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2018»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 24/379/2018 & 26/407/2018αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και τις από 23-8-2018 & 7-9-2018 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 24/379/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
ΜΕΡΟΣ Α’
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μειώνει:
1.       τον Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 250.000,00€ κατά 50.000,00 και τελική πίστωση 200.000,00 €
2.       τον Κ.Α. 35/6262.0004 με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά 5.400,00 € και τελική πίστωση 14.600,00 €
3.       τον Κ.Α. 30/7333.0002 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 27.505,68 € (Π.Δ.)   και τελική πίστωση 22.494,32 € (Π.Δ.)-[αριθμ σύμβασης 4715/6-2-18]
4.       τον Κ.Α. 30/7333.0004 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σαρωνικού» προϋπολογισμού 74.400,00€ κατά 11.160,07 € (Π.Δ.) και τελική πίστωση 63.239,93 € (Π.Δ.) [αριθμ σύμβασης 3437/26-1-18]
5.       τον Κ.Α. 15/7311.0001 και τίτλο «Προσθήκη κατ΄ επέκταση ισογείου Γυμναστηρίου» προϋπολογισμού 768.000,00€ κατά 149.200,00 ευρώ (1.950,00€ από Π.Δ. & 147.250,00 € από ΣΑΤΑ 18) και τελική
πίστωση 618.800,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2018)(αριθμ. 15/369/2018 Α.Δ.Σ.) [μελέτη 47/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών]
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 243.265,75 € και από το αποθεματικό μεταφέρει 236.070,00€ και :
Ενισχύει:
·  τον Κ.Α. 20/6264.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού 77.778,69€ με το ποσό των 29.000,00€ με τελική πίστωση 106.778,69 €
·  τον Κ.Α. 35/6262.0003 με τίτλο «Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 24.600,00€ με το ποσό των 5.400,00€ με τελική πίστωση 30.000,00 €
·         τον Κ.Α. 30/7336.0004 με τίτλο «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» προϋπολογισμού 300.000,00€ με το ποσό των 147.250,00 € (ΣΑΤΑ 2018) και τελική πίστωση 447.250,00€ (300.000,00 από Π.Δ. & 14.250,00 από ΣΑΤΑ 2018)
Δημιουργεί:
1. τον Κ.Α. 20/6691.0001 με τίτλο «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού» με το ποσό των 21.000,00€ .
2. τον Κ.Α. 30/6117.0008 με τίτλο «Εργασίες αποτύπωσης με χρήση drone» με το ποσό των 3.720,00€
3.τον Κ.Α. 30/6117.0009 με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την αξιοποίηση του χώρου του Τουριστικού Κτιρίου ΞΕΝΙΑ Αρχαίας Κορίνθου» με το ποσό των 4.900,00€
4.       τον Κ.Α. 30/6117.0010 με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την διατύπωση προτάσεων ενεργειακής και βιοκλιματικής αναβάθμισης νέου κλειστού γυμναστηρίου Κορίνθου» με το ποσό των 24.800,00€
 
Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα :
Μειώνει
·         την πίστωση του έργου με Κ.Α. 30/7333.0002 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 27.505,68 € (Π.Δ.)   και τελική πίστωση 22.494,32 € (Π.Δ.)-[αριθμ σύμβασης 4715/6-2-18]
·         την πίστωση του έργου με Κ.Α. 30/7333.0004 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σαρωνικού» προϋπολογισμού 74.400,00€ κατά 11.160,07 € (Π.Δ.) και τελική πίστωση 63.239,93 € (Π.Δ.) [αριθμ σύμβασης 3437/26-1-18]
·         την πίστωση του έργου με Κ.Α. 15/7311.0001 και τίτλο «Προσθήκη κατ΄ επέκταση ισογείου Γυμναστηρίου» προϋπολογισμού 768.000,00€ κατά 149.200,00 ευρώ (1.950,00€ από Π.Δ. & 147.250,00 € από ΣΑΤΑ 18) και τελική πίστωση 618.800,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2018)(αριθμ. 15/369/2018 Α.Δ.Σ.) [μελέτη 47/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών]
·         Ενισχύει την πίστωση του έργου με Κ.Α. 30/7336.0004 με τίτλο «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» προϋπολογισμού 300.000,00€ με το ποσό των 147.250,00 € (ΣΑΤΑ 2018) και τελική πίστωση 447.250,00€ (300.000,00 από Π.Δ. & 14.250,00 από ΣΑΤΑ 2018)
 
 ΜΕΡΟΣ Β’
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 51/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» ανέρχεται στο ποσό των 1.385.000,00 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 937.750,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.
Για την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του ανωτέρω έργου θα προηγηθεί απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης (παρ 3 άρθρο 67 Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 και την παρ. 12 του άρθρου 34 του N. 4484/17) .
 
 
Β.- Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 26/407/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
ΜΕΡΟΣ Α’
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
1. τον Κ.Α. 15/6474.0001 με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά 7.500,00 και τελική πίστωση 12.500,00 €
2.       τον Κ.Α. 00/6443.0003 με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου» προϋπολογισμού 8.000,00€ κατά 2.500,00 € και τελική πίστωση 5.500,00 €
3.       τον Κ.Α. 15/6473.0001 και τίτλο «Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά 2.000,00 και τελική πίστωση 13.000,00€
4.       τον Κ.Α. 10/6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 25.029,33€ κατά 1.500,00 και τελική πίστωση 23.529,33€
5.       τον Κ.Α. 30/7322.0023 και τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» προϋπολογισμού 55.200,00€ κατά 8.206,72ευρώ (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 46.993,28 ευρώ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 17998/1-6-18]
6.       τον Κ.Α. 30/7322.0003 και τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. Τ.Κ Αγίου Ιωάννη» προϋπολογισμού 74.000,00€ κατά 31.820,12 ευρώ (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 42.179,88 ευρώ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 19728/15-6-18]
7.       τον Κ.Α. 30/7336.0001 και τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Σοφικού» προϋπολογισμού 296.411,86€ κατά 144.934,57 ευρώ (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 151.477,29 ευρώ (23.750,00€ από ΣΑΤΑ 2016 & 127.727,29€ από Π.Δ.) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 20556/22-6-18]
8.       τον Κ.Α. 30/7323.0005 και τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 21.000,00 ευρώ (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 29.000,00 (Πόροι Δήμου) ευρώ [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 5444/13-2-18]
9.       τον Κ.Α. 30/7135.0007 και τίτλο ««Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής»» προϋπολογισμού 70.000,00€ κατά 19.253,47€ και τελική πίστωση 50.746,53€
10.    τον Κ.Α. 45/7131.0001 και τίτλο «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά 791,00€ και τελική πίστωση 14.209,00€
11.     τον Κ.Α. 20/7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 200.000,00€ κατά 16.611,00  € και τελική πίστωση 183.389,00
Από τις ανωτέρω μειώσεις εξασφαλίζεται το ποσό των 205.961,41 ευρώ (Πόροι Δήμου)
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 256.116,88€ και από το αποθεματικό μεταφέρει 274.455,47 € και :
Ενισχύει:
· τον Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις» προϋπολογισμού 110.000,00€ με το ποσό των 10.000,00€ με τελική πίστωση 120.000,00 €
· τον Κ.Α. 15/6472.0001 με τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 30.000,00€ με το ποσό των 2.000,00€ με τελική πίστωση 32.000,00 €
· τον Κ.Α. 10/6051.0007 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ.19 παρ 191 Ν.3918/11)» προϋπολογισμού 2.333,83€ με το ποσό των 1.000,00€ με τελική πίστωση 3.333,83 €
· τον Κ.Α. 10/6051.0005 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 1.769,88€ με το ποσό των 500,00€ με τελική πίστωση 2.269,88 €
·         τον Κ.Α. 15/6481.0003 με τίτλο  «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου» προϋπολογισμού 189.659,00€ με το ποσό των 12.000,00€και τελική πίστωση 201.659,00 €
·         τον Κ.Α. 15/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 19.220,80€ με το ποσό των 5.062,40€και τελική πίστωση 24.283,20 €
·         τον Κ.Α. 30/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 17.379,20€ με το ποσό των 1.305,15€και τελική πίστωση 18.684,35 €
·         τον Κ.Α. 35/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)»προϋπολογισμού 12.487,60€ με το ποσό των 885,92€ και τελική πίστωση 13.375,52 €
·         τον Κ.Α. 45/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 2.856,00€ με το ποσό των 791,00€ και τελική πίστωση 3.647,00 €
· τον Κ.Α. 20/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 58.922,60€ με το ποσό των 16.611,00€ και τελική πίστωση 75.533,60 €
Δημιουργεί:
·                     τον Κ.Α. 30/7112.0011 με τίτλο «Αγορά οικοπέδου στην Αλμυρή» με το ποσό   των 200.000,00€ .
·                     τον Κ.Α. 15/6473.0003 με τίτλο «Έξοδα Λειτουργίας Σχολών Γονέων» με το ποσό   των 24.300,00€ .
Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα :
·         Μειώνει κατά 8.206,72 ευρώ (Πόροι Δήμου) την πίστωση του έργου με κωδικό 1134 , Κ.Α. 30/7322.0023 και τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» και τελική πίστωση 46.993,28 ευρώ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 17998/1-6-18]
·         Μειώνει κατά 31.820,12 ευρώ (Πόροι Δήμου) την πίστωση του έργου με κωδικό 1142, Κ.Α. 30/7322.0003 και τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. Τ.Κ Αγίου Ιωάννη» και τελική πίστωση 42.179,88 ευρώ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 19728/15-6-18]
·         Μειώνει κατά 144.934,57 ευρώ (Πόροι Δήμου) την πίστωση του έργου με κωδικό 1095 , Κ.Α. 30/7336.0001 και τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Σοφικού» και τελική πίστωση 151.477,29 ευρώ (23.750,00€ από ΣΑΤΑ 2016 & 127.727,29€ από Π.Δ.) [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 20556/22-6-18]&
·         Μειώνει κατά 21.000,00 ευρώ (Πόροι Δήμου) την πίστωση του έργου με κωδικό 1103 , Κ.Α. 30/7323.0005 και τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Τενέας» και τελική πίστωση 29.000,00 (Πόροι Δήμου) ευρώ [αριθμ. πρωτ. Σύμβασης 5444/13-2-18]
 
ΜΕΡΟΣ Β’
Στον Π/Υ του Δήμου έτους 2017 είχε εγγραφεί :
Στον ΚΑΕ :1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ποσό: 1.455.679,48 € . Οι εισπράξεις κατά το έτος 2017 ανήλθαν στο ποσό : 436.702,89 € και το υπόλοιπο προς είσπραξη ανέρχεται στο ποσό: 1.018.976,59€. Από το εισπραχθέν ποσό:436.702,89€ πληρώσαμε για δαπάνες συνολικό ποσό:398.795,18€ και έμεινε αδιάθετο εισπραχθέν ποσό:37.907,71€.
Στον Π/Υ του Δήμου έτους 2018 έχει εγγραφεί:
Α.Στον ΚΑΕ :1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ποσό:1.100.780,04€(διαμορφωθέν) αντί του πραγματικού ποσού: 1.018.976,59€
Β.Στον ΚΑΕ: 5124.0001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» ποσό:37.907,71€
Στην υπ΄αριθμό 2/55/13-02-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε προτείνει τα ακόλουθα:
ΕΣΟΔΟ:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
1216.0001
Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016
1.113.437,45
-12.657,41
1.100.780,04
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
1.100.780,04
 
Στο σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ είχαμε προτείνει μεταξύ άλλων την κάτωθι αναμόρφωση:
 
 
 
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
60/8112.0006
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
22.237,84
-12.657,41
9.580,43
60/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
101,50
1032,05
(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)
1.133,55
(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)
60/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
0,00
138.377,70
(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)
138.377,70
 
Με αποτέλεσμα το σύνολο των εξόδων να ανέρχεται τελικά σε 1.240.291,29€ [1.100.780,04€ Επιχορήγηση+ 139.511,25€ Τακτικά]. Για την ορθή απεικόνιση σύμφωνα με την χρηματοροή του προγράμματος προτείνουμε:
Α. Την αλλαγή χρηματοδότησης των δαπανών του Π/Υ ως κάτωθι:
 
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΙΚΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΒΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
60/8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
1.133,55 €
1.133,55
-1.133,55
1.133,55
60/8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
138.377,70
138.377,70
-138.377,70
138.377,70
 
Και
Β. Σύμφωνα με τα προηγούμενα και δεδομένου ότι το πραγματικό έσοδο που θα έπρεπε να εγγραφεί στον Π/Υ 2018 ανέρχεται σε 1.018.976,59€ [ΚΑ 1216.0001]+ 37.907,71€ [ΚΑ 5124.0001]=1.056.884,30€  θα πρέπει αντίστοιχα να προσαρμόσουμε τα έσοδα και τα έξοδα ως εξής:
 
Προς τακτοποίηση της εν λόγω χρηματοδότησης :
Ως προς τα έσοδα
 
Μειώνει τον ΚΑΕ :1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ποσού:1.100.780,04€ διαμορφωθέν κατά 81.803,45 €, μεταφέροντας τη μείωση στο Αποθεματικό, και το έσοδο διαμορφώνεται στο ποσό:1.018.976,59 € προς τακτοποίηση του Π/Υ 2018.
 
Ως προς τα έξοδα                     
1.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΕ
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
60
6117.0001
Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016
48.132,59
19.706,25
28.426,34
 
60
6117.0002
Δαπάνες προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για εργασίες διανομής αποθήκευσης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
41.616,92
6.752,76
34.864,16
 
60
6222.0002
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
1.000,00
0,00
1.000,00
 
60
6232.0003
Μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
15.000,00
0,00
15.000,00
 
60
6234.0001
Μίσθωση εξοπλισμού-οχημάτων για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
15.000,00
1.892,75
13.107,25
 
60
6235.0001
Μίσθωση επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
5.000,00
0,00
5.000,00
 
60
6278.0001
Δαπάνες φύλαξης ακινήτων-χώρων αποθήκευσης τροφίμων για απόρους για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
1.500,00
0,00
1.500,00
 
60
6474.0001
Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ -ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016
3.664,37
229,00
3.435,37
 
60
6474.0002
Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016
3.801,53
400,00
3.401,53
 
 
 
60
6481.0001
ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016
956.484,20
 
 
 
 
154.426,23
802.057,97
 
60
8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
111.183,97
0,00
111.183,97
Στον ΚΑΕ 60/8115.0006 έχει εγγραφεί ποσό: 138.377,70€ εκ του οποίου ποσό:111.183,97€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου: 1216.0001 και ποσό:27.193,73€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου:5124.0001
 
 
ΣΥΝΟΛΟ Α
1.202.383,58
183.406,99
1.018.976,59
 
 
 
 
2.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΕ
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
60
8112.0006
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
9.580,43
0,00
9.580,43
 
60
8113.0002
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
1.133,55
0,00
1.133,55
 
60
8115.0006
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
27.193,73
0
27.193,73
Στον ΚΑΕ 60/8115.0006 έχει εγγραφεί ποσό: 138.377,70€ εκ του οποίου ποσό:111.183,97€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου: 1216.0001 και ποσό:27.193,73€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου:5124.0001
 
 
ΣΥΝΟΛΟ Β
37.907,71
0,00
37.907,71
 
 
 
Ανακεφαλαιώνοντας προκύπτει:
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:  1.018.976,59€ [ΚΑ 1216.0001]+ 37.907,71€ [ΚΑ 5124.0001]=1.056.884,30€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Α+Β: 1.018.976,59€ + 37.907,71€ = 1.056.884,30€
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 401 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος