Υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις

Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Νομοθεσία Άρθρο 80 Ν.3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114)
Κ.Υ.Α. 10551/26.2.2007 (ΦΕΚ 246)
Δικαιολογητικά
Έντυπο Αίτησης
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά
μαζί με το έντυπο της αίτησης
Σχόλια

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Νομοθεσία Άρθρο 80 Ν.3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114)
Κ.Υ.Α. 10551/26.2.2007 (ΦΕΚ 246)
Δικαιολογητικά
Έντυπο Αίτησης
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά
μαζί με το έντυπο της αίτησης
Σχόλια

 

Αντικατάσταση Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Υπηρεσία Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Νομοθεσία Άρθρο 80 Ν.3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114)
Κ.Υ.Α. 10551/26.2.2007 (ΦΕΚ 246)
Δικαιολογητικά και
Έντυπο Αίτησης
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο με τα δικαιολογητικά
μαζί με την αίτηση

Αντικατάσταση Άδειας λειτουργίας Κατ. Υγειν. Εδνιαφέροντος λόγω διαφορετικής δραστηριότητας

Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Υπηρεσία Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Νομοθεσία Άρθρο 80 Ν.3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114)
Κ.Υ.Α. 10551/26.2.2007 (ΦΕΚ 246)
Δικαιολογητικά Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο με τα δικαιολογητικά
Έντυπο Αίτησης Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης
Σχόλια

 

Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων

Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Υπηρεσία Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Νομοθεσία Άρθρο 80 Ν.3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114)
Κ.Υ.Α. 10551/26.2.2007 (ΦΕΚ 246)
Δικαιολογητικά και

Έντυπο Αίτησης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά
μαζί με το έντυπο της αίτησης

Ανανέωση Άδειας μουσικών οργάνων

Αρμόδιο Τμήμα Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Υπηρεσία Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Νομοθεσία Άρθρο 80 Ν.3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114)
Κ.Υ.Α. 10551/26.2.2007 (ΦΕΚ 246)
Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση
  2. Βεβαιώση Α.Ε.Π.Ι., ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί εκτέλεσης μη εκπροσωπούμενου ρεπερτόριου από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης
  3. Φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας
  4. Παράβολο 75€ για ένα χρόνο
    ή 150€ για τρία χρόνια
    ή 300€ αόριστης διάρκειας
  5. Δημοτική Ενημερότητα
Έντυπο Αίτησης Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Θεάτρων-Κινηματογράφων

Αντικατάσταση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Θεάτρων-Κινηματογράφων

Για τις παραπάνω υπηρεσίες αρμόδιος είναι ο:
κος Λυγάκης Δημήτριος
τηλ. 27413-61017
E-mail: d.lygakis@korinthos.gr
Υπηρεσία Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών