Υποβολή αιτήματος ένταξης και χρηματοδότησης έργου στα πλαίσια της πρόσκλησης IV του Πρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 27/27.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 573/2018
 
Θέμα 2ο Η.Δ: <<Υποβολή αιτήματος ένταξης και χρηματοδότησης έργου στα πλαίσια της πρόσκλησης IVτου προγράμματος ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ΄΄ με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»>>
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 13:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 41370/27-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Κεφάλας Σταύρος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.           Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.           Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5.           Οικονόμου Γεώργιος
6.           Δράκος Παναγιώτης
7.           Λαμπρινός Παναγιώτης
8.           Μουρούτσος Γεώργιος
9.           Γκουργιώτης Αλέξανδρος
10.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
11.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12.       Καρασάββας Ιωάννης
13.       Δημητρόπουλος Κων/νος
14.       Σούκουλης Ανδρέας
15.       Κορδώσης Χρήστος
16.       Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης που συνίσταται: α) στο ότι λήγει το Πρόγραμμα της «Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων» την 30-11-2018 και β) ότι πρέπειάμεσα να υποβληθεί ο φάκελος για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην με αριθμ. πρωτ. 41.370/27-11-2018 πρόσκληση, τα οποία θα συζητήσει και θ΄ αποφασίσει επ΄ αυτών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης <<Υποβολή αιτήματος ένταξης και χρηματοδότησης έργου στα πλαίσια της πρόσκλησης IV του προγράμματος ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ΄΄ με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»>>έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
1. την με αριθμ. πρωτ.. 40411/02-8-2018 (ΑΔΑ ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) «Πρόσκληση ΙVτου Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο ««Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
2. Την από 22-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας , το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
<< Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ. καλούνται οι Δήμοι της Χώρας για υποβολή προτάσεων έργων «Βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Η βελτίωση των υφιστάμενων οδών πρέπει να αφορά εργασίες, όπως βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.), οδοστρωσίες, ασφαλτικά κ.λπ. και όχι τις συνήθεις εργασίες συντήρησης(π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών.
Δεν περιλαμβάνονται δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί. Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.
Ως έναρξη υποβολής των αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η Δευτέρα 17 η Σεπτεμβρίου 2018 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018. Καθώς στην πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση, η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη:
(1)     το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης
(2)     την αριθμ. 31718/18-9-2018 αίτηση ένταξης της πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», προϋπολογισμού 548.387,10 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που ο Δήμος έχει ήδη υποβάλλει στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και είναι σε στάδιο αξιολόγησης
(3)     το γεγονός ότι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας διαθέτει πλήρη φάκελο του έργου με τίτλο «Βελτίωση δρόμου Αγ. Βασιλείου έως δρόμο Στεφανίου – Μυκηνών», προϋπολογισμού 975.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίοδεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και δεν υφίσταται άμεσα η προοπτική να ενταχθεί ,
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
(1)            Η αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” με τίτλο “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ”
(2)            Η αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στο Πρόγραμμα και η υποβολή πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση δρόμου Αγ. Βασιλείου έως δρόμο Στεφανίου – Μυκηνών» και συνολικό προϋπολογισμό 975.000,00 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
(3)            Η έγκριση της μελέτης εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγ. Βασιλείου έως δρόμο Στεφανίου – Μυκηνών»
(4)            Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του αιτήματος ένταξης, του Τεχνικού Δελτίου και όλων των σχετικών εγγράφων για την υποβολή της πρότασης
(5)            Να βεβαιώσει ότι η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνει η υφιστάμενη αγροτική οδός, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου (σύμφωνα και με την μελέτη εφαρμογής)
(6)            Να βεβαιώσει ότι η προτεινόμενη πράξη δεν αφορά δρόμο που εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία και δεν αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου
(7)            Να δεσμευτεί ότι το έργο με τίτλο «Βελτίωση δρόμου Αγ. Βασιλείου έως δρόμο Στεφανίου – Μυκηνών»θα ενταχθεί στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων
(8)            Να βεβαιώσει ότι το έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και δεν υφίσταται άμεσα η προοπτική να ενταχθεί
Τέλος λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτούμενος προϋπολογισμός για κάθε Δήμο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του ποσού των 700.000,00 € (προ ΦΠΑ) και έχουμε ήδη υποβάλλει πρότασης ένταξης της «Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Σοφικού», προϋπολογισμού 548.387,10 ευρώ (προ ΦΠΑ), προτείνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, στην περίπτωση ένταξης του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγ. Βασιλείου έως δρόμο Στεφανίου – Μυκηνών» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ να δεσμευτεί να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο ποσό των 634.677,42 € εγγράφοντάς τον στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2019.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα , την πρόσκληση ΙV του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης IVτου προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» με τίτλο “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ”
2.- Την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου  με τίτλο «Βελτίωση δρόμου Αγ. Βασιλείου έως δρόμο Στεφανίου – Μυκηνών» και συνολικό προϋπολογισμό 975.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
3.- Την έγκριση της μελέτης εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγ. Βασιλείου έως δρόμο Στεφανίου – Μυκηνών»
4.-Βεβαιώνει ότι η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνει η υφιστάμενη αγροτική οδός, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου (σύμφωνα και με την μελέτη εφαρμογής)
5.-Βεβαιώνει ότι η προτεινόμενη πράξη δεν αφορά δρόμο που εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία και δεν αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου
6.- Δεσμεύεται ότι το έργο με τίτλο «Βελτίωση δρόμου Αγ. Βασιλείου έως δρόμο Στεφανίου – Μυκηνών»θα ενταχθεί στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων
7.-Βεβαιώνει ότι το έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και δεν υφίσταται άμεσα η προοπτική να ενταχθεί
8.-Δεσμεύεται, ότι στην περίπτωση ένταξης του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγ. Βασιλείου έως δρόμο Στεφανίου – Μυκηνών» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, θα χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο ποσό των 634.677,42 €, εγγράφοντάς τον στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους  2019.
9.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή του αιτήματος ένταξης, του Τεχνικού Δελτίου και όλων των σχετικών εγγράφων για την υποβολή της πρότασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 573 / 2018.
          
               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  28-11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment