Υποβολή αιτήματος ένταξης χρηματοδότησης έργου στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Υποβολή αιτήματος ένταξης χρηματοδότησης έργου στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 393/2018
 
Θέμα 1o Η.Δ.: «Υποβολή αιτήματος ένταξης χρηματοδότησης έργου στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»  «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.        Παππάς Αντώνιος
2.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.        Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.        Μουρούτσος Γεώργιος
5.        Βλάσσης Δημήτριος.
6.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.        Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Υποβολή αιτήματος ένταξης χρηματοδότησης έργου στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»  «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»». έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
1. την με αριθμ. πρωτ.. 40411/02-8-2018 (ΑΔΑ 67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ) «Πρόσκληση ΙV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
2. Την από 06-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
<< Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ. καλούνται οι Δήμοι της Χώρας για υποβολή προτάσεων έργων «Βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» .
Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Η βελτίωση των υφιστάμενων οδών πρέπει να αφορά εργασίες, όπως βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.), οδοστρωσίες, ασφαλτικά κ.λπ. και όχι τις συνήθεις εργασίες συντήρησης(π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών.
Δεν περιλαμβάνονται δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί. Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ) και ανώτατο προϋπολογισμό, 700.000 € (προ ΦΠΑ). Ως έναρξη υποβολής των αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η Δευτέρα 17 η Σεπτεμβρίου 2018 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018. Καθώς στην πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση, η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και το γεγονός ότι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας διαθέτει πλήρη φάκελο και τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», προϋπολογισμού 680.000,00 ευρώ το οποίο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και δεν υφίσταται άμεσα η προοπτική να ενταχθεί , προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο :
  1. Η αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” με τίτλο “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ”
  2. Η αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στο Πρόγραμμα και η υποβολή πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» και συνολικό προϋπολογισμό 680.000,00 €
  3. Η έγκριση της μελέτης εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού»
  4. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του αιτήματος ένταξης, του Τεχνικού Δελτίου και όλων των σχετικών εγγράφων για την υποβολή της πρότασης
  5. Να βεβαιώσει ότι η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνει η υφιστάμενη αγροτική οδός, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου (σύμφωνα και με την μελέτη εφαρμογής)
  6. Να βεβαιώσει ότι η προτεινόμενη πράξη δεν αφορά δρόμο που εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία και δεν αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου
  7. Να βεβαιώσει ότι η προτεινόμενη πράξη αφορά σε δρόμο αγροτικής περιοχής εκτός σχεδίου οικισμού του Δήμου Κορινθίων
  8. Να δεσμευτεί ότι το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» θα ενταχθεί στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων
  9. Να βεβαιώσει ότι το έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και δεν υφίσταται άμεσα η προοπτική να ενταχθεί .>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την πρόσκληση ΙV του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΙV του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο εν λόγω Πρόγραμμα.
Β.- Την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» συνολικού προϋπολογισμού 680.000,00 €
Γ. – Εγκρίνει τη μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού»
Δ.- Βεβαιώνει ότι το έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και δεν υφίσταται άμεσα η προοπτική να ενταχθεί .
Ε.- Βεβαιώνει ότι η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνει η υφιστάμενη αγροτική οδός, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου (σύμφωνα και με την μελέτη εφαρμογής)
ΣΤ.- Βεβαιώνει ότι η προτεινόμενη πράξη δεν αφορά δρόμο που εξυπηρετεί τη γενική κυκλοφορία και δεν αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου
Ζ.- Βεβαιώνει ότι η προτεινόμενη πράξη αφορά σε δρόμο αγροτικής περιοχής εκτός σχεδίου οικισμού του Δήμου Κορινθίων
Η.- Δεσμεύεται ότι το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» θα ενταχθεί στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων
Θ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή του αιτήματος ένταξης, του Τεχνικού Δελτίου και όλων των σχετικών εγγράφων για την υποβολή της πρότασης
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 393 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος
 

Leave a Comment